Szkoła Odkrywców Talentów


Idź do treści

 

Szkolny system wspierania uczniów zdolnych Szkoły Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego

w Lublinie


WSTĘP

Właściwe wsparcie i pomoc w rozwijaniu talentów dzieci to jedno z najważniejszych zadań edukacji , Szkolny System Wspierania Uczniów Zdolnych pozwala każdemu uczniowi określić swoje zdolności. Szkolny System Wspierania Uczniów Zdolnych powstał w oparciu o następujące akty prawne dotyczące kształcenia uczniów zdolnych:

 • Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001r w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2002r. Nr 3, poz. 28)
 • Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125) wraz z późniejszymi zmianami
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów (Dz. U. Nr 92, poz. 1016) wraz z późniejszymi zmianami
 • Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. Nr 41, poz. 362)
 • Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 lutego 1999r. w sprawie ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum (Dz. U. Nr 14, poz. 131) wraz z późniejszymi zmianami


CEL GŁÓWNY

Celem działań jest rozpoznawanie, rozbudzanie oraz rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i umiejętności wszystkich uczniów, tworzenie warunków do osiągania sukcesów na miarę możliwości każdego z nich oraz promowanie talentów na terenie szkoły i w środowisku lokalnym.


CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Identyfikacja i diagnoza zainteresowań i uzdolnień uczniów w ramach zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych.
 • Wdrażanie do efektywnych sposobów samodzielnego przyswajania wiedzy i umiejętności, dokonywania samooceny, planowania własnego rozwoju.
 • Rozwój aktywności twórczej uczniów.
 • Rozbudzanie kreatywności.
 • Budowanie klimatu bezpieczeństwa niezbędnego do odkrywania przez młodego człowieka swoich mocnych stron.
 • Promocja osiągnięć uczniów w szkole i środowisku lokalnym.
 • Dokonywanie ewaluacji skuteczności działania systemu.
 • Systematyczne dokumentowanie rozwoju uzdolnień


ZASADY WDRAŻANIA SZKOLNEGO SYSTEMU:

 • Zasada otwartości i dostępności - Stwarzanie każdemu uczniowi możliwość rozwoju zdolności i talentów poprzez udział w różnych formach zajęć szkolnych i pozaszkolnych. Udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w procesie uczenia i rozwijania uzdolnień.


 • Zasada współdziałania i ciągłości podmioty wspomagające realizację programu współpracują ze szkołą we wspieraniu uzdolnień i talentów ucznia na wszystkich etapach edukacji. Nauczyciele współpracują ze sobą na zasadach partnerstwa i dialogu.
 • Zasada systematyczności w procesie doskonalenia nauczycieli - w szkole tworzone są warunki ciągłego rozwoju zawodowego w zakresie wiedzy i umiejętności pracy z uczniem zdolnym. Nauczyciele zobowiązani są do systematycznego doskonalenia zawodowego.
 • Zasada wspomagania rodziców - wspomaganie zainteresowanych rodziców w kierowaniu rozwojem uzdolnień i talentów dzieci poprzez dostęp do informacji i poradnictwa w tym zakresie.


DEFINICJA UCZNIA ZDOLNEGO

Uczeń zdolny to każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego, posiadający określonego rodzaju predyspozycje mieszczące się w następujących obszarach uzdolnień:

 • sportowym
 • humanistycznym
 • artystycznym
 • matematycznym
 • informatycznym
 • przyrodniczo-ekologicznym
 • językowym
 • inne np. społecznościowo-liderskim

i cechujący ciekawością poznawczą oraz motywacją twórczą.

DIAGNOZA UDOLNIEŃ I ZAINTERESOWAŃ

Szkolnym Systemem Wspierania Zdolności i Talentów objęci są uczniowie, którzy wyróżniają się na tle zespołu klasowego poprzez realizację zadań wykraczających poza podstawę programową, uczestniczą w konkursach szkolnych i pozaszkolnych o charakterze przedmiotowym i interdyscyplinarnym oraz osiągają w nich znaczące sukcesy, mają udokumentowane osiągnięcia w dziedzinach pozaszkolnych.

ADRESACI SZKOLNEGO SYSTEMU UZDOLNIEŃ

 • Uczniowie
 • Dyrektorszkoły
 • Wychowawcy i nauczyciele przedmiotu
 • nauczyciele świetlicy i nauczyciele biblioteki
 • Pedagodzy szkolni
 • Rodzice


SPOSÓB WYŁANIANIA UCZNIÓW ZDOLNYCH

 • Obserwacja ucznia - gromadzenie przez wychowawcę opinii i spostrzeżeń nauczycieli prowadzących zajęcia obowiązkowe i pozalekcyjne.
 • Wywiad z rodzicami na temat rozpoznanych zdolności ucznia.
 • Rozmowyz uczniem, ankieta dla uczniów - badanie stylów uczenia się oraz profilu uzdolnień i zainteresowań.


FORMY WSPIERANIA UCZNIÓW ZDOLNYCH:

 • Przygotowanie i udział uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
 • Okresowa analiza osiągnięć każdego ucznia pod kątem zainteresowań, uzdolnień i osiągnięć.
 • Organizowanie konkursów, zawodów i olimpiad wewnątrzszkolnych oraz innych przedsięwzięć umożliwiających prezentację uzdolnień,
 • Prowadzenie kół zainteresowań
 • Przygotowywanie do prezentacji, akademii, szkolnych projektów
 • Organizowanie wyjazdów, wycieczek, rajdów, meczy, rajdów, turniejów, zawodów
 • Klasy z programami autorskimi


METODY I FORMY PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM:
INDYWIDUALNE
:

Indywidualizacja pracy z uczniem zdolnym na lekcji odbywa się poprzez:

 • przydzielanie dodatkowych zadań do wykonania w ramach omawianego tematu,
 • prezentację referatów tematycznie związanych z lekcją,
 • powierzenie roli lidera grupy, asystenta,
 • różnicowanie zadań kontrolnych i domowych,
 • stwarzanie sytuacji problemowych,
 • zachęcania uczniów do wyciągania wniosków i oceniania każdego pomysłu,
 • samodzielne układanie zadań, rebusów, łamigłówek oraz zagadek,
 • wykonywanie doświadczeń,
 • prace nad projektami,
 • informowanie uczniów o nowościach wydawniczych.


Samodzielna praca ucznia nad zagadnieniami wykraczającymi poza program nauczania, wskazanymi przez nauczyciela:

 • pozalekcyjne konsultacje ucznia z nauczycielem,
 • praca w oparciu o specjalnie przygotowane dla niego karty pracy i listy zadań,
 • udzielanie uczniowi, zakwalifikowanemu do udziału w konkursach, wskazówek w rozwiązywaniu zadań z wykorzystaniem techniki komputerowej.


POZALEKCYJNE - GRUPOWE:

 • konkursy szkolne i międzyszkolne, treningi sportowe,
 • zaęcia warsztatowe w kołach zainteresowań,
 • włączanie uczniów w realizację projektów edukacyjnych,
 • organizowanie wycieczek lokalnych, krajowych, zagranicznych oraz rajdów krajoznawczo-turystycznych,
 • obserwacje, doświadczenia, pokazy, występy artystyczne, przygotowywanie inscenizacji,
 • udział w spotkaniach z ciekawymi ludźmi, wystawach, koncertach, warsztatach, które odbywają się w muzeach, centrach kultury, teatrach,
 • zgłaszanie ucznia zdolnego do fundacji i stowarzyszeń działających na rzecz dzieci uzdolnionych.
 • udział w warsztatach, seminariach, obozach naukowych.


ZADANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH ADRESATÓW SZKOLNEGO SYSTEMU.

ZADANIA DYREKTORA:

 • stwarzanie nauczycielom możliwości pogłębiania wiedzy w zakresie pracy z uczniem zdolnym, organizowanie szkoleń w ramach WDN tematycznie związanych z problematyką ucznia zdolnego,
 • zapewnienie warunków do realizacji programu wspierania zdolności i talentów,
 • promowanie nauczycieli pracujących z uczniem uzdolnionym i osiągających sukcesy.


ZADANIA WYCHOWAWCY:

 • kompletowanie dokumentacji o osiągnięciach szkolnych i pozaszkolnych w trakcie nauki w naszej szkole
 • analizowanie arkusza obserwacji ucznia pod kątem jego osiągnięć,
 • kontakt z pedagogiem szkolnym, jeśli wymaga tego sytuacja ucznia (uczeń zdolny, to niekiedy uczeń trudny),
 • współpraca z rodzicami ucznia uzdolnionego.


ZADANIA NAUCZYCIELI:

 • pogłębianie wiedzy na temat pracy z uczniem zdolnym poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego,
 • opracowywanie indywidualnych programów i planów zajęć, dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów uzdolnionych,
 • udział w realizacji projektów edukacyjnych pogłębiających zainteresowania uczniów,
 • wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy z uczniem zdolnym,
 • wdrażanie ucznia do pracy samokształceniowej i samodzielnego rozwiązywania problemów poprzez korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej,
 • organizowanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych,
 • przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach na różnych szczeblach,
 • przekazywanie informacji o sukcesach ucznia zdolnego dyrektorowi, radzie pedagogicznej i wychowawcy,
 • promocja osiągnięć uczniów na terenie szkoły i poza nią,
 • współpraca z rodzicami, wychowawcą i pedagogiem szkolnym,
 • opracowywanie sprawozdań z podejmowanych działań i przekazywanie informacji o sukcesach uczniów przewodniczącym zespołów metodycznych do powadzonej przez nich dokumentacji.


ZADANIA PEDAGOGÓW:

 • aktywne współuczestniczenie w diagnozowaniu uzdolnień uczniów,
 • współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, nauczycielami i rodzicami,
 • objęcie szczególną opieką uczniów zdolnych, których sytuacja emocjonalna tego wymaga,
 • stworzenie bazy uczniów zdolnych.


ZADANIA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKI:

 • gromadzenie księgozbioru dotyczącego pracy z uczniem zdolnym i udostępnianie go nauczycielom i rodzicom,
 • pomoc w doborze lektury,
 • umożliwienie swobodnego dostępu do księgozbioru w tym podręcznego i czasopism,
 • kształtowanie umiejętności w zakresie samodzielnego poszukiwania informacji oraz rozwijanie umiejętności posługiwania się katalogami bibliotecznymi oraz innymi nośnikami informacji,
 • motywowanie do udziału w konkursach czytelniczych, plastycznych, recytatorskich organizowanych przez bibliotekę szkolną i inne instytucje kultury w środowisku lokalnym,
 • kompletowanie i udostępnianie materiałów opracowanych przez nauczycieli jako przykładów dobrej praktyki w zakresie pracy z uczniem zdolnym,
 • współpraca z Biblioteką Miejską i jej filiami,
 • organizowanie tematycznych spotkań z ciekawymi ludźmi i przygotowywanie wystaw czytelniczych.


ZADANIA UCZNIÓW:

 • uczestniczenie w zajęciach pozalekcyjnych z poczuciem odpowiedzialności za wyniki swojej pracy,
 • udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
 • samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności z wykorzystaniem różnych źródeł informacji,


ZADANIA RODZICÓW:

 • współpraca ze szkołą w celu podniesienia efektów kształcenia ucznia zdolnego, wymiana informacji na temat zainteresowań dziecka,
 • kształtowanie u dziecka poczucia odpowiedzialności za wyniki swojej pracy.


PROMOWANIE UCZNIA ZDOLNEGO:

 • prezentacja sukcesów uczniów poprzez szkolną stronę www, tablicę ogłoszeń,
 • informowanie o sukcesach w lokalnych mediach,
 • nagradzanie uczniów na szkolnych apelach i uroczystościach szkolnych: dyplomy, nagrody rzeczowe,
 • zamieszczanie informacji o sukcesach szkolnych uczniów w kronice szkolnej,
 • wpisywanie uwag pozytywnych w dokumentacji wychowawcy klasy
 • pochwały na lekcjach, godzinach wychowawczych i zebraniach z rodzicami,
 • wybór prymusa klasy, szkoły,
 • zgłaszanie uczniów do Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci,
 • listy pochwalne dla rodziców,
 • stypendia naukowe.


PROMOWANIE NAUCZYCIELA PRACUJĄCEGO Z UCZNIEM ZDOLNYM:

 • podziękowania, pochwały, nagrody,
 • dodatek motywacyjny,
 • publikacje na szkolnej stronie internetowej.


OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA PO WDROŻENIU SZKOLNEGO SYSTEMU:

 • uczniowie odnoszą sukcesy na szczeblu miejskim, rejonowym,wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym w konkursach, turniejach i zawodach sportowych,
 • uczniowie wykazują postawy twórcze i większą samodzielność w rozwijaniu swoich zainteresowań i talentów,
 • wzrasta zaangażowanie oraz poziom satysfakcji nauczycieli w pracy z uczniem zdolnym.


EWALUACJA REALIZACJI PROGRAMU:

 • sprawozdania nauczycieli,
 • wyniki sprawdzianów,
 • analiza udziału i sukcesów uczniów w konkursach szkolnych,
 • analiza cząstkowych i rocznych ocen uczniów objętych szkolnym systemem wspierania.
Powrót do treści | Wróć do menu głównego