"Wyprawka szkolna" 2014/2015

W 2014 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w: klasach II, III lub VI szkoły podstawowej, klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym lub technikum, klasach II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie III liceum plastycznego, klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.
Ponadto, pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania objęto także uczniów:

• słabowidzących,
• niesłyszących,
• słabosłyszący,
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
• z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych – z wyjątkiem klasy I, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, tj. zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, ogólnokształcących szkół baletowych lub liceów plastycznych.

W 2014 r. do otrzymania podręczników w 2014 r. uprawnione są nowe grupy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, tj. uczniowie:
• słabosłyszący,
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.
Równocześnie uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczający do klasy I szkoły podstawowej mają prawo do otrzymania pomocy w formie pełnego dofinansowania do zakupu materiałów edukacyjnych, w przypadku gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2014 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem wprowadzono jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 539 zł na osobę w rodzinie.

Dofinansowanie zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych, będzie wynosić:

● do kwoty 175 zł
dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasy I szkoły podstawowej nie korzystających z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

● do kwoty 225 zł
1) dla uczniów klasy II lub III szkoły podstawowej;
2) dla uczniów klasy II lub III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;
3) dla uczniów:
a) niepełnosprawnych: klasy II lub III szkoły podstawowej oraz klasy II lub III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
b) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej lub gimnazjum
- niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
4) dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym szkół ponadgimnazjalnych;

● do kwoty 770 zł
dla uczniów:
1) niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera): klasy II lub III szkoły podstawowej lub klasy II lub III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
2) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej lub gimnazjum
- korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub materiałów edukacyjnych, koszt podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania nie może być wyższy niż 25% kwoty 770 zł;

● do kwoty 325 zł
1) dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej;
2) dla uczniów klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub klasy III ogólnokształcącej szkoły baletowej,
3) dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV-VI szkoły podstawowej, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub klas I-III ogólnokształcącej szkoły baletowej, niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

● do kwoty 770 zł
dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV-VI szkoły podstawowej, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub klas I-III ogólnokształcącej szkoły baletowej, korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania nie
może być wyższy niż 40% kwoty 770 zł;

● do kwoty 350 zł
dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum, klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

● do kwoty 607 zł
dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum, klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klas IV - VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania nie może być wyższy niż 50% kwoty 607 zł;

● do kwoty 390 zł
1) dla uczniów klasy III zasadniczej szkoły zawodowej;
2) dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczej szkoły zawodowej (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnoprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

● do kwoty 445 zł
1) dla uczniów klasy III szkoły ponadgimnazjalnej:liceum ogólnokształcącego i technikum;
2) dla uczniów klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy III liceum plastycznego
oraz klasy IX ogólnokształcącej szkoły baletowej;
3) dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnoprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym): liceum ogólnokształcącego, klas IV - VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, liceum plastycznego, klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub technikum;


Informacja na podstawie projektu programu „Wyprawka szkolna” na 2014 r. udostępnionym jest w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce Akty prawne / Rządowe programy i projekty.

 

>>>wykaz podręczników dla klas 2-3>>>

>>>wykaz podręczników dla klas 4-6>>>

30 czerwca 2014

Gwiazdy teatru i filmu w naszej szkole ...

W dniu dzisiejszym mieliśmy wielką przyjemność gościć w naszej szkole gwiazdy teatru i telewizji Panią Paulinę Holtz, Pana Konrada Marszałka oraz Pana Marcela Sabata. Goście razem z uczennicami z naszej szkoły przybliżyli nam postać K.I.Gałczyńskiego i jego twórczość. Niech żałują ci, którzy nie dotarli na przedstawienie ......

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z imprezy

27 czerwca 2014

>>> Fotorelacja >>>
>>> z zakończenia roku szkolnego 2013/2014 w klasach 1, 4, 5>>>

26 czerwca 2014

Realizacja projektu „Od grosika do złotówki” w klasie II b

W grudniu 2013r. wychowawca klasy pani Helena Bartnik zapoznała rodziców z projektem. Rodzice dostali ulotki i zostali poinformowani o tym, że angażują się w edukację finansową, pełnią rolę wspierającą nauczyciela, analizują dzienniki podróży i rozmawiają z dziećmi. Impulsem do rozmów po każdych zajęciach były naklejki na mundurku ucznia. Na naklejkach były zdania dotyczące tematyki podróży i stymulujące rodziców do rozmowy.
Uczniowie zostali zapoznani z postacią Grosika, nauczyły się piosenki „Od grosika do złotówki”, która towarzyszyła w międzygalaktycznych podróżach. Dzieci zaprojektowały i wykonały rakiety. .... Od stycznia do czerwca dzieci odbywały podróże na różne planety. Podróżom towarzyszyła piosenka, zabawy, wykonywanie prac plastyczno-technicznych, uzupełnianie dziennika podróży na każdą planetę. >>>więcej o projekcie>>>

26 czerwca 2014

ZAPROSZENIE !

MAŁA SALA GIMNASTYCZNA - 30 czerwca (poniedziałek) godzina 16.00 - Koncert poezji K.I.Gałczyńkiego z udziałem uczennic SP 30 Lublin oraz gościnnie aktorów: p. PAULINY HOLZ, p. KONRADA MARSZAŁKA, p. MARCELA SZABATA, oraz PROFESORA STANISŁAWA GÓRKI.

WSTĘP WOLNY.

Wszystkich serdecznie zapraszamy

 

ŻEGNAJCIE SZÓSTOKLASIŚCI :(

>>> fotorelacja z zakończenia roku szkolnego klas 6 >>>

25 czerwca 2014

ŚWIĘTO MAMY, ŚWIĘTO TATY …


Mama i Tata to najważniejsze osoby w życiu. To oni otaczają troską i miłością, dbają o zaspokojenie wszelkich potrzeb swoich pociech. Pomagają zawsze. To im możemy powierzyć swoje tajemnice. Z okazji majowego Święta Mamy i czerwcowego Święta Taty w dniu 25 czerwca klasa II b zorganizowała uroczystość dla swoich rodziców aby również w ten sposób wyrazić swoją wdzięczność. Dzieci recytowały wiersze i śpiewały piosenki, przygotowały laurki oraz wystawę portretów. Rodzice mieli trudne zadanie , musieli rozpoznać siebie na portretach. Udało się, ponieważ dzieci bardzo trafnie przedstawiły charakterystyczne cechy mamy i taty. >>>fotorelacja>>>

24 czerwca 2014

Nasi uczniowie na spotkaniu z panem Prezydentem.

 

 


Uroczystość rozpoczęła się 23 czerwca o godz. 13 w w siedzibie Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina przy ul. Poturzyńskiej 2. Na galę przybyli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy zostali laureatami międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów artystycznych. Łącznie nagrodzonych zostało 148 uczniów z 45 szkół, którzy uzyskali aż 171 nagród. Do wybitnych powędrowały książki i dyplomy. Nagrodzono również nauczycieli i dyrektorów szkół, którzy otrzymali pamiątkowe dyplomy za osiągnięcia artystyczne uczniów w roku szkolnym 2013/2014. Uczniowie naszej szkoły otrzymali najwięcej tytułów laureata konkursów artystycznych, a 7 z nich otrzymało jednorazowe stypendium.


 

20 czerwca 2014

 

Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2013/2014

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 odbędzie się wg harmonogramu:

 • 26 czerwca 2014 r. (czwartek):
  • godz. 16.00 - Msza Święta w kościele pw. Miłosierdzia Bożego;
  • godz. 17.00 - zakończenie dla uczniów klas 6
 • 27 czerwca 2014 r. (piątek):
  • godz. 9.00 - zakończenie dla uczniów klas 4-5;
  • godz. 10.30 - zakończenia dla uczniów klas 0-1;
  • godz. 11.30 - zakończenie dla uczniów klas 2-3.
 

 18 czerwca 2014

XIV Finał Wojewódzkiego Konkursu
Wiedzy Prewencyjnej „Jestem Bezpieczny”.

 

W środę, 18 czerwca w auli "Domu Nadziei” Caritas Archidiecezji Lubelskiej przy ul. Al. Unii Lubelskiej w Lublinie odbył się już XIV finał konkursu wiedzy prewencyjnej „Jestem Bezpieczny”. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych klas IV-VI. Do tych zmagań uczniowie przygotowywali się od kilku miesięcy. W ramach zorganizowanych spotkań z policjantami i opiekunami zgłębiali wiedzę na temat zagrożeń, z jakimi młodzi ludzie mogą spotkać się w swoim codziennym życiu. Konkurs miał charakter wieloetapowy: w środę odbył się IV i zarazem ostatni etap konkursu - finał wojewódzki, w którym uczestnikami byli wyłonieni w eliminacjach powiatowych zwycięzcy - w sumie 19 drużyn z powiatów województwa lubelskiego.
XIV Finał otworzył Lubelski Komendant Wojewódzki Policji insp. Michał Domaradzki. Tegoroczna edycja objęta została Honorowym Patronatem przez Wojewodę Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego i Lubelskiego Kuratora Oświaty i Wychowania.
Zwycięzcą XIV Finału okazała się Szkoła Podstawowa nr 7 ze Świdnika. II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa z Józefowa nad Wisłą, zaś na III miejscu uplasowała się Szkoła Podstawowa nr 30 z Lublina.
Przebieg konkursu uświetnił pokaz tancerzy Formacji Tańca Towarzyskiego Politechniki Lubelskiej Gamza, uczniów Zespołu Szkół Nr 4 im. Janusza Korczaka w Lublinie oraz 2 „Diamenty Lublina”- uczennice naszej szkoły: Madzia Góżdź i Ola Barańska.
Gratulujemy naszej drużynie, w której skład wchodzili: Marcin Lisowski i Jakub Sopel z 6a, Ola Hałas i Wiktoria Kulczyńska z 5a oraz Mieszko Godzisz i Kacper Świtacz z klasy 4a.
Wyjątkowe, serdeczne podziękowania należą się uczniom naszej szkoły, którzy pojechali dopingować swoją drużynę w konkursie. Organizatorzy konkursu zauważyli i docenili ich głośne, żywiołowe kibicowanie. Bez nich na pewno nie byłoby tego sukcesu! Dziękujemy!18 czerwca 2014

"Zdrowy Styl"

 

W dniach 10 oraz 17 czerwca w naszej szkole odbywały się spotkania uczniów klas I-III z pracownikami Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnymstawie. Spotkania były podsumowaniem projektu „Zdrowy Start”, w którym brały udział dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej. Chociaż w projekcie uczestniczyli uczniowie klas IIA oraz IIIA wszystkie dzieci zostały zaproszone za zajęcia z pracownikami spółdzielni. Na początku dzieci obejrzały film dotyczący technologii tworzenia produktów mlecznych. >>>fotorelacja>>>16 czerwca 2014

FESTIWAL 2,0


Festiwal 2.0 to Festiwal Projektów realizowanych w ramach czwartej edycji Szkoły z klasą 2.0. prowadzonej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, Gazetę Wyborczą pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Agory.
Uroczystego otwarcia Festiwalu 2.0 dokonała pani dyrektor Elżbieta Satowska. Pani Joanna Poniatowska – koordynator programu „Szkoła z klasą 2.0” w SP nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie podziękowała wszystkim Nauczycielom 2.0 i zespołom uczniowskim, którzy w roku szkolnym 2013/2014 zrealizowali wszystkie zadania przewidziane w programie w ramach realizowanych ścieżek: projekt edukacyjny, uczymy innych, odwrócona lekcja. Prezentacje odbywały się na przygotowanych wcześniej stoiskach grup. >>>
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z Festiwalu 2.0.>>>13 czerwca 2014

Festiwal Projektów Mistrzów Kodowania

13 czerwca 2014 roku, reprezentacja naszej szkoły była na Festiwalu Projektów Mistrzów Kodowania. Program „Mistrzowie Kodowania” organizowany jest przez Samsung Electronics we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie oraz Stowarzyszeniem ''Rodzice w Edukacji''. Uczniowie: Jakub Iskra, Damian Tomczyk, Sebastian Szczepański i Adrian Ziętek mogli pochwalić się swoimi projektami i zobaczyć projekty uczniów z innych polskich szkół. >>>fotorelacja>>>

 

Znajdź nas na Facebooku >>>tutaj>>> 12 czerwca 2014

„SZKOŁA WSPÓŁPRACY”

 


Nasza Szkoła bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie pod hasłem: „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”, którego głównym celem jest wzmocnienie współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami tworzącymi społeczność szkolną. W efekcie zrealizowanych działań, w szkołach uczestniczących w projekcie, zostaną opracowane i wdrożone programy współpracy, przy czynnym zaangażowaniu uczniów, rodziców i nauczycieli. Powinno to nie tylko zwiększyć aktywność wszystkich podmiotów tworzących społeczność szkolną, ale także przyczynić się do budowania szkoły nowoczesnej, demokratycznej, będącej źródłem sukcesów i satysfakcji zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.
Jednym z zadań wynikających z projektu było zorganizowanie na terenie szkoły trzech debat (wśród Uczniów, Członków Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej), na temat stanu i barier rozwoju współpracy w szkole.
Podstawowe pytanie, wspólne dla wszystkich debat brzmiało następująco: Co powinno się zmienić, żeby zarówno uczniowie jak i rodzice chcieli się angażować w życie szkoły, byli aktywni, mieli poczucie wpływu i dobrze się czuli w „NASZEJ SZKOLE”?
Podsumowując wnioski z przeprowadzonych debat wśród: Rodziców, Uczniów i Nauczycieli udało nam się zrealizować pierwsze wspólne działanie w obszarze: zagospodarowanie przestrzenią szkoły. Członkom każdej z trzech grup zależało na tym, aby uczniowie mieli możliwość spędzania długich przerw na powietrzu. Szkoła posiada niezadaszone patio, które stało się miejscem integracji uczniów. Uroczyste otwarcie patio odbyło się 09.06.2014.
„Dziękujemy Rodzicom i Nauczycielom za wysłuchanie naszych próśb, podjęcie wspólnych działań i owocną współpracę.” Uczniowie SP 3012 czerwca 2014

VII MiniOlimpiada Szkół Podstawowych miasta Lublin

Już po raz siódmy na terenie obiektów sportowych naszej szkoły odbyła się MiniOlimpiada dla Szkół Podstawowych miasta Lublin. Gościem specjalny tegorocznej imprezy była Pani Karolina Michalczuk, polska bokserka, Mistrzyni Świata amatorek i dwukrotna Mistrzyni Europy.

W tym roku uczestniczyło w zawodach 10 szkół podstawowych z miasta Lublin. Zwycięzcami okazali się uczniowie z naszej szkoły, na drugim miejscu uplasowała się Szkoła Podstawowa Nr 48, a trzecie miejsce wywalczyli uczniowie z SP40 Lublin. Nasza MiniOlimpiada połączona była z podsumowaniem projektu w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy pt. „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”. Uczniowie przedstawiali w sali gimnastycznej wyniki pracy w w/w projekcie. >>>zapraszamy do obejrzenia fotorelacji>>>11 czerwca 2014

III edycja
Turnieju Matematycznego klas czwartych i klas piątych

W środę 11 czerwca uczniowie klas czwartych oraz w piątek 13 czerwca uczniowie klas piątych rywalizowali ze sobą w drużynowym turnieju matematycznym. Celem konkursu było promowanie wiedzy i umiejętności matematycznych oraz wdrażanie uczniów do podejmowania zdrowej rywalizacji. Do turnieju klas czwartych przystąpiło pięć drużyn: klasa 4a, klasa 4b; klasa 4c, klasa 4d i klasa 4e. Do turnieju klas piątych przystąpiło pięć drużyn: klasa 5a, klasa 5b, klasa 5c i klasa 5d, klasa 5e. Forma współzawodnictwa umożliwiła zawodnikom zmierzyć się z zadaniami matematycznymi, które prezentowane były w atrakcyjny dla nich sposób. Powtórka z matematyki u progu wakacji połączona była z dobrą zabawą. Walka była wyrównana, a różnice zdobytych punktów niewielkie. Wyniki turnieju klas czwartych ...... >>>więcej na stronie>>>

 11 czerwca 2014

RAJD DLA ZDROWIA

11 czerwca uczniowie klas 5E i 6B wzięli udział w rajdzie rowerowym zorganizowanym przez p.Tadeusza Szydłowskiego, p. Rafała Ziemoląga, i p. Wojciecha Pojętę. Trasa rajdu wiodła wokół Zalewu Zemborzyckiego. Wspaniała pogoda i super atmosfera towarzyszył nam na całejej trasie.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ....11 czerwca 2014

Dzień Rodziny

 

Dnia 11 czerwca 2014 roku miało miejsce bardzo miłe wydarzenie w życiu naszej klasy 1F- Dzień Rodziny. Patio było właściwym miejscem, gdyż potrzebowaliśmy go dużo...
Oprócz pouczającego i zarazem wesołego przedstawienia na temat zdrowego stylu życia w wykonaniu uczniów, Pani Wychowawczyni Teresa Kubiak przygotowała dla wszystkich kilka sympatycznych niespodzianek. Czuliśmy się tak dobrze jak na pikniku rodzinnym.
Wesołe zabawy i wspólna praca w grupach zaangażowały wszystkich- dzieci i rodziców. Powstały piękne, kolorowe prace o rodzinnej radości.
Następnie dzieci wręczyły rodzicom własne prace niespodzianki przedstawiające portrety rodzinne, które przygotowały wraz z Paniami ze świetlicy.
Ukoronowaniem mile spędzonego czasu były przepyszne ciasteczka, które nasze dzieci zrobiły z Panią Wychowawczynią w szkole. To było nie lada wyzwanie, ale było warto!
Ciepła i rodzinna atmosfera tego spotkania sprzyjała pogłębianiu naszych wzajemnych dobrych relacji. >>>zapraszamy do obejrzenia fotorelacji>>>

Rodzice dzieci z klasy 1F11 czerwca 2014

SZKOLNY KONKURS
NA TEKST PIOSENKI - ROZSTRZYGNIĘTY

Własny tekst piosenki, treść związana ze sportem, pasująca do melodii znanej Wam piosenki (niekoniecznie o tematyce sportowej) – oto kryteria konkursu. Dziś znamy już szczęśliwych zwycięzców. Jury w składzie: Teresa Godlewska, Aleksandra Krzyżanowska, Weronika Lameńska – Ćwiek, Agata Pizoń doceniło dwie prace, niniejszym:

I NAGRODĘ otrzymuje JULIA ROJEK z klasy 5b
II NAGRODĘ otrzymuje JAKUB ISKRA z klasy 5b

serdecznie gratulujemy, życząc dalszych sukcesów.

A oto nagrodzone prace:11 czerwca 2014

Sukcsesy uczniów Pani Katarzyny Stanuch

Kolejne sukcesy plastyczne uczniów naszej szkoły (tym razem również międzynarodowe) Prace powstały pod kierunkiem Nauczyciela plastyki Pani Katarzyny Stanuch >>>pełna informacja o wynikach poszczególnych konkursów>>>11 czerwca 2014

MADZIA GÓŹDŹ NAGRAŁA PIOSENKĘ
Z ROBERTEM CHOJNACKIM

 

 Kolejna piosenka w wykonaniu Madzi już nagrana 8 maja 2014r. w studiu pana Mieczysława Jureckiego Trzy Diamenty Lublina: Magdalena Góźdź, Adrianna Graboś i Julia Szczepanowska nagrały partię chórków do piosenki Roberta Chojnackiego "Letnia noc". Wakacje tuż, tuż – kto wie?, może utwór ten stanie się tegorocznym hitem letniego wypoczynku.... więcej na: http://www.jurecki.art.pl/11 czerwca 2014

Wycieczka do Warszawy

W środę 11 czerwca 2014 r. uczniowie klas IV i VA wyruszyli na wycieczkę do warszawskiego ZOO i Niepokalanowa pod opieką ks. Tomasza Ślusarczyka, p. B Kosmala, p. M. Strzelec – Matuszkiewicz i s. Maristelli.
Każde dziecko zna zwierzęta drapieżne, dzikie, gady i gryzonie a różnych filmów i albumów, ale zobaczyć je z bliska na żywo, to zupełnie coś innego. Z zachwytem patrzyliśmy na lwa, lamparta, niedźwiedzia, jak leniwie odpoczywali w cieniu, ale i z przerażeniem na pająki i węże i inne gady, które snuły się w swoich „mieszkaniach”. Następnie zwiedzaliśmy Niepokalanów, miejsce związane ze św. Maksymilianem Kolbe. Po krótkiej modlitwie w kościele, oglądaliśmy „panoramę tysiąclecia”, zwiedzaliśmy muzeum pożarnictwa i dom-kaplicę, w której mieszkał św. Maksymilian. Wiemy, że to on założył Rycerstwo Niepokalanej, bo sam chciał zostać rycerzem, gdy był jeszcze chłopcem. Ten Święty jest dla nas przykładem, jak spełniać dziecięce marzenia.
Zapraszamy do galerii zdjęć.11 czerwca 201410 czerwca 2014

„THE NEW STORY OF LITTLE RED RIDING HOOD”

10 czerwca uczniowie z koła językowo – teatralnego klas V i VI prowadzonego przez panie Anitę Huzarek – Gwardjak i Mariolę Sobczyk wystawili przedstawienie w języku angielskim pt.: „ The new story of Little Red Riding Hood” ( „Czerwony Kapturek”). Widowni, uczniom klas trzecich, bardzo podobał się występ starszych koleżanek i kolegów. Zarówno gra aktorów, jak i niezwykłe popisy wokalne artystów zrobiły na wszystkich niesamowite wrażenie. Najwięcej emocji wywołało jednak pojawienie się groźnego wilka oraz ekscentrycznej babci Gertrudy. Na szczęście, jak to w bajkach bywa, wszystko skończyło się szczęśliwie. >>>tutaj do obejrzenia film i zdjęcia z imprezy>>>


7 czerwca 2014

Poloneza czas zacząć :)
czyli Bal Uczniów Klas Szóstych

 

Ach cóż to był za bal ...

Dzisiaj publikujemy:

>>>zdjęcia dostarczone przez uczestników balu z klasy 6 B>>> 

>>>kolejne zdjęcia z balu>>>6 czerwca 2014

Szkolne Igrzyska Sportowe

Dnia 06.06.2014 r w ZS nr 8 odbyły się zawody w gimnastyce sportowej w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej Miasta Lublin. Reprezentacja szkoły wystąpiła w składzie: Weronika Boczkowska kl.Id, Julia Mordel kl.Id, Ola Zięba kl. IIIa, Martyna Pojęta kl. IIb, Wiktoria Kusiak kl. IIId, Ola Nowicka kl. IIa, Gabriela Kwiatosz kl. IVc, Kinga Machoń kl. IVd, Magda Stasak kl. If
Po wspaniałej prezentacji na ścieżce gimnastycznej w układzie ćwiczeń wolnych, w układzie ćwiczeń równoważnych na ławeczce oraz skoku rozkrocznym przez kozła, zajęły IV miejsce w klasyfikacji drużynowej dziewcząt w Lublinie. Gratulacje!....
>>> zapraszamy do obejrzenia fotorelajcji >>>6 czerwca 2014

OLIMPIADA POMYSŁÓW Z KLASĄ,

czyli "TRZYDZIESTKA" wWarszawie...

OLIMPIADA POMYSŁÓW Z KLASĄ to podsumowanie całorocznej pracy uczestników WF-u z KLASĄ, pierwszego programu Centrum Edukacji Obywatelskiej skierowanego do nauczycieli wychowania fizycznego. W programie działa 1500 placówek z całej Polski. Od września 2013 r chcemy w naszej szkole pokazać, że wf może być ciekawy, różnorodny i pomysłowy bez względu na stopień sprawności fizycznej- po prostu przyjemny dla każdego. Kładziemy duży nacisk na zdrowy tryb życia, fair play, aktywizację uczniów mniej sprawnych.
Dnia 6 czerwca 2014r i nauczyciele wychowania fizycznego z naszej szkoły : p. Małgorzata Zielińska i p. Rafał Ziemoląg, wzięli udział w odbywającej się w Warszawie prezentacji naszego pomysłu na ciekawą lekcję wych. fiz. W prezentacji wzięli również udział uczniowie z naszej szkoły z klasy 6b: Wisowski Paweł, Żywicki Jakub, Jewdoszuk Arek, Grzyb Kacper oraz Igor Zyśk. Prezentowana przez nas lekcja nie była standardową lekcją w ogólnym pojęciu, była połączeniem nauki koszykówki z ekologią, ćwiczeniami przy muzyce, zabawą z użyciem nietypowych przyborów. Wzbudziła duże zainteresowanie wśród uczestników Olimpiady pomysłów, a także wśród organizatorów. Na naszym stanowisku pojawiło się wiele osób chcących wziąć udział w naszych zajęciach. Obecna była również była p. Minister Sportu Joanna Mucha, która z dużym zainteresowaniem oglądała naszą prezentację.
Podczas imprezy spotkaliśmy wielu znanych sportowców olimpijczyków m. inn.: Andrzeja Suprona, Mariusz Czerkawskiego i Pawła Nastulę. Wszyscy uczestnicy mieli okazję posłuchać o początkach kariery sportowej olimpijczyków, o tym, że to właśnie lekcje wf w szkole podstawowej są początkiem wielkiej kariery. Był czas na wspólne zdjęcia i autografy. ... >>> A OTO FOTORELACJA Z TEJ IMPREZY……>>>


4 czerwca 2014

Spotkanie z „Agentem 07”

Dnia 3 czerwca 2014 roku, we wtorkowe popołudnie, w drzwiach wypełnionej po brzegi stołówki szkolnej, pojawili się oczekiwani przez nas goście. Gromkimi brawami powitaliśmy pana Bronisława Cieślaka – popularnego „Detektywa Malanowskiego”, znanego dorosłym z roli niezwykle skutecznego porucznika Borewicza, z kultowego serialu kryminalnego, pt.: „07 zgłoś się”. >>>więcej w fotorelacji>>>

3 czerwca 2014

I miejsce i wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie
LONDON GUIDEBOOK - NEW YORK GUIDEBOOK

2 czerwca nastąpiło rozstrzygnięcie I Międzyszkolnego Konkursu na przewodnik po Londynie i Nowym Yorku „London/New York – guidebook” organizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 48 w Lublinie.
Konkurs miał formę prezentacji multimedialnej. W skład jury wchodziły nauczycielki języka angielskiego z SP 48 oraz p. E. Cichorzewska - doradca metodyczny języka angielskiego. >>>więcei informacji i fotorelacja>>>

3 czerwca 2014

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE
DLA MADZI GÓŹDŹ
W II OGÓLNOPOLSKIM FESTIWALU PIOSENKI
„PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA” W ZAMOŚCIU

W dniach 2-3 czerwca 2014r. Magdalena Góźdź Wzięła udział w II Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki „Piękna nasza Polska cała” w Zamościu. W festiwalu udział wzięli soliści, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne z m.in.: Zabrza, Siedlec, Lublina, Miączyna, Zamościa.
Jury w składzie: Barbara Rabiega (przewodnicząca), Anna Chabros i Arkadiusz Grosman przyznało WYRÓŻNIENIE SPECJALNE dla najmłodszych uczestników festiwalu: Rafała Mięgocia i Magdaleny Góźdź, uczennicy naszej szkoły współpracującej od maja tego roku z Klubem Batalionu Dowodzenia Wielonarodowej Brygady w Lublinie. Mamy nadzieję, że nasze „kciuki” przyczyniają się odrobinę do tak dużych sukcesów Madzi!
Gratulujemy!
więcej na: https://www.tygodnikzamojski.pl/artykul/49515/zamosc-chwalili-polske-piosenka-wyniki-festiwalu.html#prettyPhoto

2 czerwca 2014

Zielona Szkoła klas 2D i 3C

W dniach 28,29 i 30 maja 2014 roku uczniowie klasy II d i III c wyjechali na Zieloną Szkołę, która była zorganizowana na Roztoczu. Wspólnie z nauczycielami p. Justyną Michalską, p. Małgorzatą Dolińską, p. Hanną Kalisz-Adamek oraz p. Urszulą Siodłowską podziwiali uroki tego regionu.
Pierwszego dnia odwiedzili Zamość. Zwiedzili Stare Miasto, fortyfikacje twierdzy Zamoyskich i katedrę. Odwiedzili ZOO, gdzie mieli możliwość obserwacji ssaków, gadów, płazów, ptaków i motyli. Następnie wizyta w Muzeum Przyrodniczym w Krasnobrodzie, jak również obejrzenie kapliczki na wodzie i zwiedzanie okolic miasteczka.... >>>fotorelacja>>>

30 maja 2014

Zaproszenie na spotkanie
z "Detektywem Malanowskim",
czyli
Bronisławem Cieślakiem

W odpowiedzi na Państwa olbrzymie zaangażowanie w szkolną akcję zbiórki makulatury zapraszamy wszystkich chętnych uczniów wraz z rodzicami na spotkanie autorskie z popularnym telewizyjnym detektywem Malanowskim, dawniej niezwykle skutecznym porucznikiem Borewiczem -„agentem 07” – panem Bronisławem Cieślakiem oraz Piotrem Piotrowskim – dziennikarzem i autorem książki, pt.: „07 zgłasza się. Opowieść o serialu”.
Spotkanie odbędzie się 3 czerwca 2014 r. (najbliższy wtorek) o godzinie 17.00 w stołówce szkolnej (wstęp wolny)

Dyrektor SP 30
Nauczyciele bibliotekarze

30 maja 2014

Wycieczka do uzdrowiska Nałęczów i Kazimierza Dolnego w ramach projektu Szkoła z Klasą 2.0

30 maja uczniowie z klas 5b i 5e wraz z nauczycielami: p. J.Dębską,p. M.Stafińską, p. J.Poniatowską, p. M.Sobczyk oraz p W. Pojętą wzięli udział w wycieczce do uzdrowiska Nalęczów i Kazimierza Dolnego w ramach projektu Szkoły z Klasą 2.0..... >>>więcej w fotorelacji>>>

30 maja 2014

ROWEREM PO ZDROWIE

Zachęcamy dzieci do aktywności fizycznej proponując różne formy ruchu. Jedną z nich jest jazda na rowerze. Dzieci bardzo chętnie wybierają taką aktywność. Osiedle na którym usytuowana jest nasza szkoła położone jest w bliskim sąsiedztwie lasu i zalewu, wokół którego biegną trasy rowerowe. Zaproponowaliśmy aby uczniowie dodatkowo do swojej aktywności w czasie wolnym dołączyli i wykorzystali rower jako środek lokomocji w dojeździe do szkoły. Dzieciom pomysł się podobał, a dyrekcja zadecydowała o powiększeniu miejsc do parkowania rowerów i zbudowano garaż rowerowy .... >>>zdjęcia >>>.

30 maja 2014

OGŁOSZENIE


Informujemy , że stypendium socjalne za okres V –VI 2014 r. będzie płacone w dniach:

Prosimy o zgłoszenie się do pedagoga szkolnego z decyzją oraz z dowodem osobistym a następnie do księgowości.

29 maja 2014

Madzia Góźdź - “Tańcząca Eurydyka”

29 maja 2014 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego odbył się koncert “Tańczące Eurydyki”. Gwiazdą estrady była Justyna Reczeniedi, wokalistka z Warszawskiej Opery Kameralnej, laureatka wielu konkursów wokalnych, koncertująca na całym świecie. W jej wykonaniu usłyszeliśmy m.in. słynne: “Tańczące Eurydyki”, “O mio babbino”, “Czardasz,czardasz”, “Memory z musicalu “Koty”, “Miłość ci wszystko wybaczy”, “Wróć do Sorento”.
Podczas koncertu słuchacze mieli okazję poznać bliżej umiejętności wokalne naszych lubelskich Diamentów: Magdaleny Góźdź, Moniki Bodziak, Igi Woś, Katarzyny Goleckiej, Katarzyny Sikory, Aleksandry Janczarek.
więcej na: http://panoramalubelska.pl/koncert-tanczace-eurydyki-2/#prettyPhoto

28 maja 2014

4 miejsce
w Mistrzostwach Szkół Podstawowych m. Lublin
w TAG RUGBY dziewcząt :)

 

W dniu dzisiejszym dziewczęta z naszej szkoły w składzie: Kinga Cieślińska, Patrycja Cieślińska, Wiktoria Drozd, Julita Kowalska, Wiktoria Kuśmierz, Sabina Walczyńska, Sandra Kosik zdobyły 4 miejsce w bardzo trudnym turnieju TAG RUGBY. Gratulujemy serdecznie uczennicom sukcesu i p. Wojtkowi Pojęcie za przygotowanie reprezentacji SP30. 

29 maja 2014

I miejsce uczniów naszej szkoły
w XI Lubelskim Konkursie Czytelniczym Klas Trzecich
" Moi przyjaciele z Bullerbyn "

W czwartek 29 maja 2014 w Szkole Podstawowej nr 45 odbył się Konkurs Czytelniczy „Moi przyjaciele z Bullerbyn”.
Do rywalizacji stanęło 9 trzyosobowych zespołów z następujących szkół: SP nr 4, SP nr 23, SP nr 24, SP nr 25, SP nr 30, SP nr 43, SP nr 45, SP nr 51 i SP w Garbowie.
Naszą szkołę reprezentowali zwycięzcy szkolnego etapu konkursu wiedzy o lekturze , drużyna w składzie: Elżbieta Bury z klasy III a, Anna Kolibska z klasy III d oraz Dawid Kliczka z klasy III d. Wspierająco był z nami również Paweł Wójcik z klasy III b.... >>>więcej w fotorelacji>>>

28 maja 2014

w Lublinie

... u nas też takie są :)

28 maja 2014

KARTA ROWEROWA

W dniu 28 MAJA 2014 r. uczniowie klas V naszej szkoły przystąpili do zdawania egzaminu praktycznego na kartę rowerową. Każdy uczeń przed przystąpieniem do egzaminu praktycznego musiał zaliczyć egzamin teoretyczny ze znajomości przepisów drogowych i zapoznać się z umiejętnością udzielania pierwszej pomocy. Przygotowaniem do egzaminu teoretycznego zajmowali się nauczyciele informatyki, a do egzaminu praktycznego nauczyciele wychowania fizycznego. Szkolenie z pierwszej pomocy przeprowadziła pielęgniarka szkolna i nauczyciele wychowania fizycznego. W dniu egzaminu dzieci zdawały egzamin praktyczny pod kierunkiem zaproszonego specjalnie na tę okoliczność Policjanta z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie oraz Liderów Ruchu Drogowego. Do egzaminu praktycznego przystąpiło 120 uczniów. Jeden uczeń będzie zdawał egzamin ponownie za rok. ... >>>fotorelacja>>>

28 maja 2014

TAFISA
Stowarzyszenie Międzynarodowego Sportu dla Wszystkich

W dniu 28.05.2014 roku uczniowie klas I – III brali udział w projekcie TAFISA World Kids Challenge Day. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Międzynarodowego Sportu dla Wszystkich – TAFISA.
TAFISA World Kids Challenge Day – ma na celu zachęcić wszystkie dzieci do aktywności fizycznej. Poprzez atrakcyjne konkurencje pokazuje, że sport jest dla każdego, niezależnie od wieku, umiejętności i sprawności fizycznej, nie jest skoncentrowany tylko i wyłącznie na wynikach, wysokiej efektywności i współzawodnictwie.
..... >>>więcej o imprezie w fotorelacji>>>

27 maja 2014

Olimpiada Pomysłów z Klasą

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła została zakwalifikowana do Olimpiady Pomysłów z Klasą. 6 czerwca nasi uczniowie wraz z nauczycielami wf p. M. Zielińską i p. R. Ziemolągiem zaprezentują się w Warszawie podczas Olimpiady http://www.ceo.org.pl/pl/wf/news/olimpiada-pomyslow-z-klasa-zespoly

26 maja 2014

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 30
im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie
zaprasza
Rodziców Dzieci rozpoczynających naukę w klasie pierwszej
na zebranie,
które odbędzie się w stołówce szkolnej
9 czerwca 2014 r. o godz. 17.00
Zapoznamy Państwa z organizacją pracy szkoły, wychowawcami i podziałem klas.

26 maja 2014

 

W zakończonych w dniu wczorajszym Mistrzostwach Szkoły Podstawowej Nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie w piłce nożnej zwycięstwo przypadło drużynie z klasy 6 B, która wygrała wszystkie mecze. Drugie miejsce przypadło klasie 6 A, a trzecie klasie 6 C. Królem strzelców został Paweł Wisowski z klasy 6 B - zdobywca 4 bramek. Organizatorzy: p. Rafał Ziemoląg i p. Wojciech Pojęta dziękują i gratulują wszystkim zawodniom biorącym udział w mistrzostwach.

25 maja 2014

V Warszawskie Targi Książki

W dniach od 22 do 25 maja 2014 roku, na Stadionie Narodowym w Warszawie , już po raz drugi w tym miejscu, odbywały się Targi Książki, na których nie zabrakło bibliotekarzy SP 30. Ta wyjątkowa uroczystość gromadzi tysiące czytelników, którzy mogą osobiście spotkać się z twórcami i zdobyć wiele najnowszych i najcenniejszych pozycji, jakie w ostatnim roku ukazały się na polskim rynku wydawniczym. >>>więcej w fotorelacji>>>

22 maja 2014

Międzyszkolny Konkurs Recytatorski pod hasłem
„Zabawa i zabawka w poezji dziecięcej”

22.05.2014 r. odbyła się druga edycja Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów klas 0-III, w tym roku pod hasłem ,,Zabawa i zabawki w poezji dziecięcej” . Organizatorkami konkursu były pani Klaudia Gołoś-Robak oraz pani Izabela Litwin. Honorowy patronat nad konkursem objęła Wicedyrektor Szkoły pani Anna Litwin.
Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań poezją dziecięcą, uwrażliwienie na piękno języka ojczystego, kształtowanie umiejętności zapamiętywania treści utworów oraz nabywanie doświadczenia w wystąpieniach publicznych. W konkursie wzięło udział 67 uczniów z 12 lubelskich szkół podstawowych. Ocenie podlegały: znajomość tekstu, dykcja i interpretacja utworu (prawidłowa wymowa, siła i barwa głosu, tempo mówienia) oraz ogólny wyraz artystyczny. Publiczność oklaskiwała gromkimi brawami wszystkich uczestników. .... >>>więcej o konkursie oraz wyniki w fotorelacji>>>

21 maja 2014

"Droga do świętości " - przedstawienie

21 maja uczniowie klasy 3d zostali zaproszeni do biblioteki na „Bazylianówce”, aby zaprezentować przedstawienie pt. „Droga do świętości”, poprzedzające wystąpienie ks. prof. dr. hab. Andrzeja Szostka na temat Jan Paweł II we wspomnieniach. Przedstawienie było prezentowane także uczniom naszej szkoły z okazji kanonizacji Jana Pawła II. >>>więcej w fotorelacji>>>

21 maja 2014

Igrzyska Szkól Podstawowych w TAG Rugby

21 maja na biosku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 40 w Lublinie odbyły sie mecze eliminacyjne rozgrywek Szkolnych Igrzysk Sportowych miasta Lublin w TAG Rugby. Z przyjemnościa informujemy, że reprezentacja naszej szkoły wygrała wszystkie mecze w swojej grupie eliminacyjnej i pewnie awansowała do turnieju finałowego, który odbędzie się w przyszłym tygodniu. W składzie zespołu SP 30 Lublin prowadzonego przez P. Wociecha Pojetę grali i wygrali: Kuba Grzywaczewski, Patryk Ceglarski, Paweł Wisowski, Kuba Żywicki, Michał Chrześcijanek, Adrian Milewski, Dominik Tomaszewski, Klaudiusz Kurowski, Kuba Lewandowski, Andrzej Szaluś, Patryk Wójtowicz.

GRATULUJEMY i życzymy dalszych sukcesów.


21 maja 2014

Dzień Matki i Ojca

Uczniowie klasy IV c naszej szkoły zorganizowali Dzień Matki i Ojca. W dniu 21 maja 2014 r. prezentowali przedstawienie dla swoich Rodziców o codziennych perypetiach domowych. Scenariusz przedstawienia pt.:”Dla Mamy i Taty” ukazał uczniom, jak często reagują w domu w rozmowach z Rodzicami. Wcielenie się w rolę Mamy i Taty oraz Rodzeństwa i Dziadków, pomogło nie tylko Aktorom spojrzeć na reakcje i relacje domowe, ale i zgromadzonym Rodzicom.
Całość przedstawienia ubogacił pokaz talentów muzycznych naszych uczniów oraz wokalny w piosence: „Dzięki Wam”, który wielu Rodziców wzruszył do łez. Nad grą sceniczną czuwała Wychowawczyni p. Jadwiga Gumieniak oraz s. Maristella Zgrzendek. Zapraszamy do galerii zdjęć.


20 maja 2014

Wyniki Konkursu Nauk Przyrodniczych

W roku szkolnym 2013/2014 w Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych wzięlo udział 140 uczniów z naszej szkoły: z klas pierwszych 58 dzieci, z drugich 26 i trzecich 56. >>>Wyniki konkursu>>>

20 maja 2014

"Wycieczka po Roztoczu"


20 maja 2014r. uczniowie klasy II b z wychowawczynią panią Heleną Bartnik oraz z panią Justyną Michalską i panią Elżbietą Goździcką wybrali się wycieczkę na Roztocze. Dzieci zwiedziły w Zamościu Stare Miasto, Ratusz i szereg wielobarwnych kamieniczek, wśród których wyróżniają się oryginalne kamienice kupców ormiańskich. W ogrodzie zoologicznym dzieci obserwowały zachowanie różnych zwierząt. W Roztoczańskim Parku Narodowym szliśmy ścieżką dydaktyczną obserwując różnorodną roślinność i drobne zwierzęta ... >>>więcej informacji w fotorelacji>>>


19 maja 2014

ZGADUJ - ZGADULA

29 kwietnia 2014r odbył się konkurs wiedzy dla uczniów klas pierwszych pt.: ,,Zgaduj-zgadula".
W konkursowe szranki stanęło sześć czteroosobowych drużyn reprezentujących poszczególne klasy. Uczniowie mieli za zadanie wykazać się wiedzą z zakresu środowiska społeczno przyrodniczego. Sprawdzana była wiedza na temat kierunków świata, symboli narodowych i znajomości zasad bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. Znajomość pór roku i ich charakterystycznych cech badana była na podstawie wypowiedzi, zagadek, rebusów, krzyżówek, tekstów z lukami i układania puzzli.>>>więcej w fotorelacji>>>


19 maja 2014

"Jak Karolek został Papieżem"

16 maja 2014 roku w Szkole Podstawowej nr 51 odbyło się rozdanie nagród za udział w międzyszkolnym Konkursie Plastycznym pt. „Jak Karolek został Papieżem” Nasi uczniowie zajęli odpowiednio:


III miejsca:
Julia Chochowska kl. 1A;
Katarzyna Ciechan kl. 1D;
Wyróżnienia:
Teresa Niedźwiadek kl. 1C;
Monika Matyjaszczyk kl. 1C;
Julia Zając kl. 1B;

Serdecznie gratulujemy :)

>>>Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji>>>


19 maja 2014

Wynik konkursu RACHMISTRZ 2014

13 maja 2014 roku w naszej szkole odbyła się XIV edycja Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego dla klas trzecich „Rachmistrz”. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych dzieci, stwarzanie im możliwości sprawdzenia i porównania swoich umiejętności matematycznych z innymi. W konkursie wzięło udział 99 uczniów wytypowanych z 5 szkół podstawowych: SP nr 22, SP nr 29, SP nr 30, SP nr 40 oraz SP nr 51. ... >>>Tutaj można zobaczyć WYNIKI konkursu oraz fotorelację>>>


18 maja 2014

Wycieczka do Krasnobrodu ...

W dniu 18 maja 2014 r. nasi Uczniowie brali udział w spotkaniu Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci w Krasnobrodzie pod opieką s. Maristelli. Wyjazd był zorganizowany przez parafię pw. Dobrego Pasterza w Lublinie. Spotkaliśmy się z Założycielką PKRD – Magdą Buczek, a następnie była wspólna modlitwa i możliwość przekazania pozdrowień, które wysłuchał o. Piotr Dettlaf ...... Zapraszamy do obejrzenia pełnej fotorelacji z wycieczko ....


16 maja 2014

Międzyszkolny konkurs piosenki angielskiej

 

Wyróżnienie naszej uczennicy w Międzyszkolnym Konkursie Piosenki Angielskiej.
W dniu 16.05.2014 r. w Szkole Podstawowej nr 34 w Lublinie odbył się VI Międzyszkolny Konkurs Angielskiej Piosenki Dziecięcej YOU CAN SING 2014.Miło nam poinformować,że uczennica klasy II a Aleksandra Barańska zdobyła wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy Oli i życzymy dalszych sukcesów


16 maja 2014

Wyśpiewały sukces ......

8 maja 2014r. w Szkole Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie odbył się IV Wojewódzki Festiwal Piosenki Polskiej. Naszą szkołę reprezentowały cztery uczennice, przygotowane przez p. Aleksandrę Krzyżanowską. Jury doceniło ich walory wokalno-sceniczne, przyznając tym samym, w kategorii wiekowej klas I-III:

w kategorii wiekowej klas IV-VI:
W konkursie uczestniczyła również uczennica pani Anety Dąbskiej Aleksandra Barańska, któa za piosenkę "Cud w szafie" uzyskała trzecie miejsce.
Serdecznie gratulujemy wokalistkom i życzymy dalszych sukcesów.


14 maja 2014

Informacja do Państwa Rodziców!

Szanowni Państwo zachęcamy do skorzystania z oferty zajęć dla rodziców prowadzonych w Stowarzyszeniu AGAPE. To już trzecia edycja zajęć. W dniach od 4.06.14 - 25.06.14 w środy w godzinach popołudniowych będzie można doskonalić swoje umiejętności rodzicielskie. Szczegóły oferty w ulotce. Zapraszamy w imieniu organizatorów.

WYCHOWYWAĆ TO KOCHAĆ I WYMAGAĆ …warsztaty dla rodziców, którzy chcą zadbać o dobre relacje z dziećmi.
WYCHOWYWAĆ TO KOCHAĆ I WYMAGAĆ …szansa, by nauczyć się:

• Lepiej rozumieć dziecko
• Konstruktywnie wyrażać uczucia
• Skuteczniej porozumiewać się z dzieckiem
• Lepiej radzić sobie z rozwiązywaniem konfliktów

WYCHOWYWAĆ TO KOCHAĆ I WYMAGAĆ …zajęcia dla rodziców, którzy chcą się rozwijać

Nasza oferta:

• Grupowe warsztaty umiejętności wychowawczych (1 spotkanie – 2 godz., 3 spotkania – 3 godz.)
• Indywidualne poradnictwo psychologiczne (przed każdym warsztatem)
• Zajęcia prowadzone są metodami warsztatowymi.
•Trenerzy są psychologami doświadczonymi w prowadzeniu warsztatów kompetencji wychowawczych dla rodziców i wychowawców.

Warsztaty odbywają się w Stowarzyszeniu „AGAPE” w Lublinie, przy ul. Bernardyńskiej 5.
I cykl - 19.03-09.04.2014,
II cykl - od 07.05-28.05.2014
III cykl - 04.06-25.06.2014
IV cykl - 01.10-22.10.2014
Zajęcia odbywają się w środy, w godzinach popołudniowych. Udział jest bezpłatny. Warsztaty są współfinansowane ze środków Urzędu Miasta Lublin. Szczegółowe informacje i zgłoszenia: 815343887; e-mail : poczta@agape.lublin.pl;
ZAPRASZAMY!!!


13 maja 2014

XLVII WOJEWÓDZKI TURNIEJ POEZJI DZIECIĘCEJ

13 maja uczniowie klas drugich wzięli udział w Turnieju Poezji Dziecięcej (z kl. II a Iga Niedźwiecka, z kl. II b Kacper Furman, Maja Krauz, Emilia Grygiel, Emilia Wojniak, z kl. II c Anna Rolewska, Mateusz Kowalik). Nie udało się zdobyć wyróżnień ale uczniowie wzbogacili się o nowe doświadczenia. >>>więcej>>>


13 maja 2014

Konkurs o św. Maksymilianie

W dniu 13 maja 2014 r. przedstawiciele naszej szkoły – drużyna uczniów: Katarzyna Ponieważ z kl. IV b, Zuzanna Szaruta z kl. Va i Maciej Wisowski z IVa, uczestniczyli w II etapie IV Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Św. Maksymilianie Kolbe. Konkurs był organizowany po raz czwarty i również tym razem z wielkim zaangażowaniem nasi uczniowie przygotowali się do tego konkursu pod opieką ks. Tomasza Ślusarczyka i s. Maristelli Zgrzendek. Na konkursie wykazali się umiejętnością pisania notatki prasowej, rysowania, odpowiadania na pytania, odczytywanie zagadki „koło fortuny” itp. Zajęliśmy I miejsce.
Gratulujemy!!! >>>Zapraszamy do galerii zdjęć>>>


9 maja 2014

Dzień Europy

Z okazji Dnia Europy oraz X rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w dniu 9 maja grupa 6 uczniów (Sylwia Buss, Jakub Dajczak, Martyna Hałas, Patryk Pieczkowski, Damian Tarach i Sabina Walczyńska) wraz z p. Joanną Dębską, wzięła udział w Europejskiej Grze Miejskiej. Gra odbyła się w centrum Lublina. Uczestnicy mieli do wykonania 10 zadań. W tym celu drużyny odwiedzały określone instytucje, odpowiadały na zadane pytania oraz odszukiwały obiekty sfinansowane z funduszy europejskich. Gra rozpoczęła się o godz. 10.00 na europejskim stoisku informacyjnym pod Ratuszem przy Placu Łokietka w Lublinie. Za ukończenie gry i dotarcie na metę z prawidłowymi odpowiedziami drużyny otrzymały nagrody rzeczowe. Kolejny raz mieliśmy możliwość odkrycia ciekawych zakątków Lublina. Dobry humor, piękna pogoda, wiedza, chęć rywalizacji i trochę sprytu sprawiły, że dotarliśmy na metę z kompletem odpowiedzi. Na koniec zjedliśmy na ochłodę pyszne lody i z nagrodami wróciliśmy do szkoły. >>>fotorelacja>>>

 


8 maja 2014

Sztafety 4 x 100 m.

 

Dnia 8 maja 2014r reprezentacja uczniów naszej szkoły wraz z opiekunem p. Małgorzatą Zielińską wzięła udział w zawodach lekkoatletycznych. Mimo niesprzyjających warunków pogodowych (ulewny deszcz) zawodnicy bardzo dzielnie walczyli i ostatecznie zajęli:
Sztafeta 4x100m dziewcząt- IV MIEJSCE w składzie:
1. Parol Zosia
2. Gierała Magda
3. Drozd Wiktoria
4. Białkowska Julia
Sztafeta 4x100m chłopców- VI MIEJSCE w składzie:
1. Wisowski Paweł
2. Lisowski Maciej
3. Jewdoszuk Arek
4. Gierej Mateusz
Serdecznie gratulujemy!


8 maja 2014

NASZE WOKALISTKI
NA FESTIWALU PIOSENKI POLSKIEJ

8 maja 2014 roku odbył się IV Festiwal Piosenki Polskiej organizowany przez Szkołę Podstawową nr 51 i. Jana Pawła II w Lublinie. Naszą szkołę reprezentowały cztery solistki w dwóch kategoriach wiekowych:
• Magdalena Góźdź kl. 3 d
• Wiktoria Kusiak kl. 3 d
• Karolina Czaban kl. 5 c
• Magdalena Wadowska kl. 6 c
„W pełni wyluzowana” Magda Góźdź zaśpiewała piosenkę „Pełny luz, kochana mamo”, Wiktoria Kusiak - wbrew tytułowi piosenki - „Błądzić pośród lasów” nie zabłądziła, ani w lesie, ani na scenie – odnalazła się śpiewająco, Karolina Czaban w piosence „Znak” znacząco zapadła w pamięć publiczności, a Magda Wadowska odkryła przed słuchaczami wyjątkowy „Nieodkryty ląd”. Wyniki festiwalu zostaną ogłoszone około 15 maja. Trzymamy kciuki! Choć… tak poza werdyktem… wszystkie cztery wykonania zasługują na medal. >>>pełna fotorelacja>>>


8 maja 2014

4 edycja Konkursu Biblijnego

Już po raz czwarty w naszej szkole odbył się miejski etap KONKURSU BIBLIJNEGO .... wkrótce szersza relacja .... A tymczasem zapraszamy do obejrzenia >>>fotorelacji>>>


7 maja 2014


mecz 6 c 6 d - Video Maker

Kolejny mecz w mistrzostwach szkoły w piłce nożnej. Reprezentacja klasy 6C wygrała z uczniami klasy 6d 2:0. Bramki dla zwycięzców strzelili Kuba Stefanowicz i Dominik Tomaszewski. Gratulujemy


7 maja 2014

OGŁOSZENIE o STYPENDIACH


Stypendia szkolne będą wypłacane za okres od stycznia 2014 r. do kwietnia 2014r. od dnia 12.05.2014 r. do dnia 14.05.2014r. w godzinach:
• 12.05.2014 r.- od 10,00- 14,30
• 13.05.2014 r.-od 8,00-14,00
• 14.05.2014 r.-od 8,00-14,00
Prosimy o zgłoszenie się z Fakturami lub Rachunkami , z decyzją oraz dowodem osobistym do pokoju pedagoga szkolneg,o a następnie do księgowości.


6 maja 2014


5 maja 2014

Mistrzostwa szkoły w piłce nożnej chłopców.

W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy rozgrywki w piłkę nożną. Turniej dla chłopców klas 6-tych odbywa się systemem "Każdy z Każdym". Rozgrywki zorganizowali nauczyciele wychowania fizycznego p. R. Ziemoląg i p. W. Pojęta. W pierwszym spotkaniu klasa 6B wynikiem 4:1 wygrała z reprezentacją klasy 6A. … następne mecze niebawem
Bramki w pierwszym meczu strzelili: -dla klas 6B Wisowski Paweł-2, Żywicki Kuba-1 i Grzyb Kacper-1, dla pokonanych bramkę strzelił Patryk Bielecki. Więcej informacji na FB :)


2 maja 2014

2 MAJA

ŚWIĘTO FLAGI RZECZYPOSPOLITEJ


30 kwietnia 2014

Rocznica Konstytucji 3-go Maja

W dniu dzisiejszym (30 kwietnia) odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca rocznicę Konstytucji 3 - go Maja. . . . >>>więcej w fotorelacji>>>


30 kwietnia 2014

Z wizytą u bezdomnych zwierząt


W dniu 16 i 30 kwietnia uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielkami (p. J. Dębską i p. S. Satowską) wyjechali do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie przy ulicy Metalurgicznej, żeby przekazać dary. Jak co roku, tak i tym razem uczniowie znów nie zawiedli. Udało nam się zebrać ponad 100 kg karmy oraz środki czystości i zabawki dla zwierząt. Wizyta w schronisku bardzo wszystkich poruszyła. Zobaczyliśmy tyle bezbronnych zwierząt, w większości których taki smutny los zgotowali ludzie. Patrzące na nas smutne oczy, pełne oczekiwania na lepszy czas wzruszały. Niezwykłe opowieści opiekunów zwierząt o powodach pobytu ich podopiecznych w tym miejscu, uświadamiały nas, jak ważna, odpowiedzialna i świadoma powinna być decyzja o zakupie pupilków do domu. Obiecaliśmy, że za rok znów się spotkamy i przyjedziemy z górą prezentów. Mamy nadzieję, że wszyscy podopieczni schroniska znajdą swój szczęśliwy dom. . . >>>więcej w fotorelacji>>>


29 kwietnia 2014

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY
DLA UCZNIÓW KLAS II i III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
„Ortografia bez tajemnic”
VIII edycja 2013/2014


29 kwietnia 2014r. w Szkole Podstawowej nr 10 w Lublinie odbył Międzyszkolny Konkurs
Ortograficzny dla uczniów klas II i III „Ortografia bez tajemnic”. Wszyscy uczestnicy konkursu z naszej szkoły zostali nagrodzeni.


Klasy II
I miejsce
Magdalena Wątkowska – kl. II a, przygotowanie pani Klaudia Gołoś - Robak
II miejsce
Kacper Saczuk – kl. II b, przygotowanie pani Helena Bartnik
Jakub Bucoń – kl. II c, przygotowanie pani Renata Grulich
Klasy III
II miejsce
Elżbieta Bury – kl. III a, przygotowanie pani Justyna Wiśniewska
Krzysztof Jaksim – kl. III b, przygotowanie pani Ewa Zielińska
Maria Stasak – kl. III c, przygotowanie pani Hanna Kalisz - Adamek
Julia Woś – kl. III d, przygotowanie pani Iwona Garyel
III miejsce
Kinga Ozimek – kl. III f, przygotowanie pani Karolina Grabowska
Wyróżnienie
Filip Musiałowski – kl. III e, przygotowanie pani Dorota Bochen


29 kwietnia 2014

„Uchem po mapie” czyli podróże z muzyką.


W dniu 29 kwietnia, na zaproszenie nauczycielek przyrody, gościliśmy w naszej szkole Pana dr Pawła Wojtanowicza z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie. Uczniowie klasy 5a, 5b, 5e oraz 6c i 6d mieli możliwość wysłuchania interesującego wykładu, podczas którego prowadzący przybliżył nam powiązania geografii z muzyką.

Prezentowane piękne zdjęcia z całego świata pozwoliły nam „podróżować” nie ruszając się ze szkoły, a muzyka wykonywana (również na żywo) opisywała miejsca naszej „podróży”. Dziękujemy za ciekawą prezentację i mamy nadzieję, że… do zobaczenia na kolejnym spotkaniu z przyrodą. . . >>>więcej w fotorelacji>>>


28 kwietnia 2014

Spotkanie z autorką p.Renatą Piątkowską


Tego dnia uczniowie klasy 3d z wychowawczynią, panią Iwoną Gabryel oraz paniami: Zofią Dzięcioł i Małgorzatą Dąbrowską-Dudą (nauczycielami bibliotekarzami) udali się do filii nr 37 Miejskiej Biblioteki Publicznej (ul. Bazylianówka 85) na spotkanie autorskie z panią Renatą Piątkowską.
Trudy podróży (pięćdziesięciominutowa jazda autobusem miejskiej komunikacji linii numer 17 w porannym szczycie) wynagrodziło wszystkim ponad godzinne obcowanie z literaturą pióra pani Piątkowskiej. Pisarka okazała się znakomitą gawędziarką, dała uczniom przykład doskonałej polszczyzny.
Autorka przybliżyła słuchaczom kilka ze swoich książek, prawdziwe opowieści o zwierzętach: psach i koniach („Najwierniejsi przyjaciele”, „Zbój”). Zareklamowała także swoją najnowszą książkę pt. „Mruk”, która ukaże się już we wrześniu. To z kolei prawdziwe historie o kotach.... >>>więej w fotorelacji>>>

 

DRUGIE miejsce w konkursie MKS Lublin

MKS Selgros Lublin zorganizował konkurs sportowo-artystyczny z wyjątkowymi nagrodami dla szkół podstawowych z miasta Lublin. Patronat honorowy objął Prezydent Lublina, dr Krzysztof Żuk. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu nauczycieli wychowania fizycznego: p. Anny Hułas, p. Wojciecha Pojety, p. Małgorzaty Zielińskiej, i P. Rafała Ziemoląga Nasza Szkoła w tym konkursie zajęła wysokie 2 miejsce. >>>więcej informacji o konkursie>>

 


28 kwietnia 2014

KONCERT LAUREATÓW
XI WOJEWÓDZKIEGO FESTIWALU
PIOSENKI EUROPEJSKIEJ 2014

28 kwietnia 2014r. w sali widowiskowej Domu Kultury LSM w Lublinie, odbył się Koncert Laureatów XI Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Europejskiej 2014. Duet: Julia Białkowska i Agnieszka Bury z klasy 6a oraz Magdalena Góźdź z klasy 3d godnie reprezentowały naszą szkołę. Dziękujemy Dziewczętom, za tak wiele pięknych muzycznych doznań, jakie ofiarowują nam swym wyjątkowym śpiewem. Z niecierpliwością czekamy Ich na kolejne sukcesy :) >>>więcej w fotorelacji>>>


25 kwietnia 2014

MADZIA GÓŻDŹ
ŚPIEWAJĄCY DIAMENT
W HOTELU KORONA

Dnia 25 kwietnia br. w Hotelu Korona Spa & Wellness odbyła się uroczysta Gala, będąca podsumowaniem plebiscytu Kuriera Lubelskiego "Lekarz Roku 2013". Podczas uroczystości najlepsi – według Czytelników - lekarze specjaliści i lekarze medycyny rodzinnej, zostali docenieni za swój profesjonalizm, życzliwość, wiedzę, jak również kulturę osobistą. Nagrodzono także wybrane placówki medyczne, będące wzorem dobrej organizacji pracy i szczycące się miłym personelem. Spotkaniu towarzyszył występ muzyczny trójki Diamentów Lublina 2013. Wśród nich – uczennica naszej szkoły - Magdalena Góźdź :), wykonała piosenkę z płyty Diamenty 2013 pt.: „Ojczyzna” Marka Grechuty. >>>więcej w fotorelacji>>>

Dokładna relacja z wydarzenia na stronach Kuriera Lubelskiego


25 kwietnia 2014

Spotkanie z autorką p. Anną Czerwińską -Rydel


Nauczyciele bibliotekarze zaprosili uczennice należące do koła muzycznego „Trzydziestkowe Nutki” na spotkanie autorskie z panią Anną Czerwińską-Rydel, które odbywało się w Centrum Kultury w Lublinie.
Autorka pochodzi z Gdańska, z wykształcenia jest muzykiem i pedagogiem. W swoich książkach i opowiadaniach pisze o ludziach z pasją, problemach dzieci, rodzinie, samotności, potrzebie bliskości, zrozumienia, miłości, a przede wszystkim o muzyce.
Jest pomysłodawczynią i twórczynią serii biograficznych powieści dla dzieci i młodzieży o wielkich Polakach: Fryderyku Chopinie, Marii Skłodowskiej-Curie, Januszu Korczaku, Józefie Ignacym Kraszewskim, Henryku Wieniawskim, Julianie Tuwimie, Aleksandrze Fredrze, Kornelu Makuszyńskim. Pisarka napisała także trzy opowieści biograficzne o wybitnych postaciach związanych z Gdańskiem: J. Heweliuszu, G. Fahrenheicie i A. Schopenhauerze.
Autorka okazała się osobą bardzo ciepłą, serdeczną, szybko nawiązującą kontakt ze słuchaczami. Tradycyjnie po spotkaniu czytelnicy mogli zakupić książki pisarki oraz uzyskać jej autograf.
>>>więcej w fotorelacji>>>

 

 

"Cała szkoła kibicuje Mistrzyniom"


Idziemy na mecz piłki ręcznej kobiet.
Półfinał play-off
MKS Selgros Lublin - Pogoń Baltica Szczecin
26 kwietnia (sobota) g.17.30
HALA GLOBUS w Lublinie.
(KAŻDY UCZEŃ OTRZYMA KOSZULKĘ)

Więcej informacji u nauczycieli wf . . . i
http://spr.lublin.pl/


15 kwietnia 2014

TUWIM, znamy Go wszyscy ....

Ubiegłoroczny rok obchodzony był jako rok Juliana Tuwima. Biblioteka szkolna otrzymała materiały prezentujące twórczość poety. W oparciu o otrzymane plansze, zdjęcia, programy teatralne, zapisy nut, nagrania archiwalne, a także własne zbiory biblioteczne nauczyciele bibliotekarze przygotowali interaktywną wystawę o życiu i twórczości Juliana Tuwima. Wystawę pt. „Zakochajmy się w Tuwimie” obejrzeli uczniowie wszystkich klas IV-VI.
Uczestniczący w prezentacji mieli możliwość usłyszenia m. in.:
- nagrań przedwojennych piosenek, których autorem był Tuwim,
- piosenki w wykonaniu Czesława Niemena pt. „Wspomnienie”, której tekst napisał poeta, . . . . . >>>Więcej informacji w fotorelacji>>>


11 kwietnia 2014

Konkurs odbędzie się 13 maja 2014 o godzinie 900 w Szkole Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego , ul. Nałkowskich 110.
Uczestnikami konkursu są uczniowie klas trzecich szkół podstawowych Lublina. Zgłoszenia imienne uczestników konkursu przyjmowane będą w sekretariacie szkoły pod numerem telefonu 81 74 461 10 lub na adres e-mail ulasiodlowska@interia.pl do dnia 8 maja 2013.
Szkoła może zgłosić po 4 uczniów z każdej klasy z najwyższą ilością punktów. Zadania do eliminacji klasowych zostaną dostarczone przez organizatorów do 30 kwietnia.

>>>W załączniku zadania z ubiegłych lat<<<


4 kwietnia 2014

"STACJA PGE"

Pierwsza edycja projektu PGE STACJA SPORT - Świeć przykładem zarażaj energią! obejmuje swoim zasięgiem 10 polskich miast, a w nich 300 szkół. To okazja dla 150 tysięcy uczniów do kontaktu z wybranymi dyscyplinami sportowymi i szansa na znalezienie wymarzonego klubu. Program pomaga poznać bliżej interesującą każdego dyscyplinę sportową i znaleźć klub w swojej okolicy, gdzie może ją trenować. Udział w programie jest bezpłatny!

Tak u nas w szkole wyglądała "stacja PGE" :) >>>


1 kwietnia 2014

"Sprawdzian szóstoklasisty"

Dień 1 kwietnia zawsze kojarzony jest jako PRIMA APRILIS. Niestety w tym roku ta data będzie się kojarzyć szczególnie uczniom klas szóstych z pierwszym w ich życiu ważnym EGZAMINEM - "SPRAWDZIANEM KOMPETENCJIi", który to w naszej szkole pisało 107 uczniów. >>>Oto fotorelacja Z EGZAMINU>>>


31 marca 2014

Wycieczka na STARÓWKĘ ...

W poniedziałek 31 marca uczniowie z klasy 1 D z wychowawczynią Agnieszką Jędrzejowską i 2 C z wychowawczynią Renatą Grulich byli na wycieczce na Starym Mieście. Dzieci odwiedziły Stowarzyszenie Twórców Ludowych i uczestniczyły w warsztatach, podczas których wykonały tradycyjną pisankę. Po zajęciach spacerowaliśmy w lubelskich podziemiach i obejrzeliśmy ciekawą inscenizację związaną z historią naszego miasta. >>>fotorelacja>>>

MAGICZNA NOC W SZKOLE KLAS 4C I 4E

28-29 marca 2014

>>>fotorelacja>>>


25 marca 2014

INFORMACJA
dla użytkowników basenu szkolnego ...

W dniu dzisiejszym po kilkudniowej awarii basenu zostają wznowione zajęcia pływania.


21 marca 2014

UWAGA Rodzice przyszłorocznych pierwszoklasistów!

We wtorek, 25 marca 2014 o godz. 18.00 zapraszamy Rodziców przyszłorocznych pierwszoklasistów do złożenia wizyty w Szkole Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego.

Chcemy zapoznać Państwa z:

Dyrekcja Szkoły, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy świetlicy i pedagog szkolny .

 

20 marca 2014

"SWYŚPIEWAŁY SUKCES
W XI WOJEWÓDZKIM FESTIWALU
PIOSENKI EUROPEJSKIEJ 2014

20 marca 2014r. odbył się XI Wojewódzki Festiwal Piosenki Europejskiej 2014 organizowany przez Szkołę Podstawową nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie. Laureatkami zostały m.in. nasze wokalistki Julia Białkowska i Agnieszka Bury z klasy 6a. Jury festiwalu wyróżniło również Magdalenę Góźdź z klasy 3d. Koncert Galowy, w którym wezmą udział nasze reprezentantki, odbędzie się 28 kwietnia 2014r. w sali widowiskowej Domu Kultury przy ul. Wallenroda w Lublinie. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów… nie tylko muzycznych :) >>>fotorelacja>>>


13 marca 2014

OGŁOSZENIE !


Szanowni Państwo Rodzice, dzień 1 kwietnia 2014 r. jest, zgodnie z rozporządzeniem MEN, dniem wolnym od zajęć dydaktycznych ze względu na sprawdzian klas szóstych, który będzie przeprowadzany tego dnia.

W tym dniu:

Osoby, które zdecydują o uczestniczeniu dzieci w zajęciach w dniu 1 kwietnia 2014 r., proszę o zgłoszenie tego faktu do 25 marca 2014 r. nauczycielkom świetlicy.


12 marca 2014

UWAGA !!!

W związku z awarią basenu zajęcia pływania zostają zawieszone do odwołania.

7 marca 2014

DZIEŃ KOBIET


By się spełniły życzenia,
by się ziściły marzenia,
by uśmiech często gościł na twarzy,
by w życiu zdobyć szczyt swoich marzeń …
Niech słońce zawsze świeci,
a czas radośnie leci.

7 marca klasa II b uczciła Dzień Kobiet krótką inscenizacją i życzeniami dla dziewczynek i Pań pracujących w naszej szkole. >>>więcej>>>


5 marca 2014

Madzia Góźdź - Gwiazdka wśród Gwiazd Gali Człowieka Roku 2013

Dnia 3 marca 2014r. w Trybunale Koronnym odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród plebiscytu Człowiek Roku 2013. Spośród 30 wspaniałych kandydatów naszego regionu, lublinianie wybrali Prezydenta Lublina - pana Krzysztofa Żuka.
Spotkaniu Wielkich Osobistości towarzyszył występ muzyczny Trzech Diamentów: Magdaleny Góźdź - reprezentantki naszej szkoły :), Elżbiety Gabryel (która zaszczyciła nas swoją obecnością podczas tegorocznego finału WOŚP) oraz Mateusza Tureckiego - ucznia SP29 w Lublinie.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć oraz na stronie Kuriera Lubelskiego


5 marca 2014

Konkurs ,,Civitas Christiana” w Turku

Kolejny sukces uczniów z naszej szkoły. Hanna Kasprzyk z klasy IIIb, zajęła III miejsce, w kategorii plastycznej, w V Międzynarodowym Konkursie Artystycznym ,,Civitas Christiana” w Turku. Cieszymy się jej sukcesem i życzymy następnych wspaniałych osiągnięć. Martynka Hałas z klasy VIb, wzięła udział w tym samym konkursie, ale w kategorii recytatorskiej. Podjęła się bardzo wymagającego zadania: wyuczenia się na pamięć dwóch trudnych i długich wierszy Włodzimierza Pietrzaka. W Turku na scenie wyrecytowała je z wielkim zaangażowaniem. Włożyła w to, całe swoje serce. Przyjechała do Lublina ubogacona w nowe doświadczenie. >>>więcej>>>


4 marca 2014

Święto Szkoły - 4 marca 2014 r.

Jak wyglądał Dzień Patrona?

Klasy pierwsze -"Bicie Monet" i zabawy integracyjne (miedzy innymi projektowanie ubiorów dworskich)

Klasy drugie - "Pisanie Gęsim Piórem" oraz wykonywanie kukiełek Króla, Królowej, damy dworu ...

Klasy trzecie "Zwyczeje Średniowieczne" oraz wykonanie prac plastycznych związanych z czasami, w których żył Król Kazimierz Wielki.

Klasy IV-VI brały udiał w grze szkolnej związanej tematycznie z czasami Króla Kazimierza Wielkiego.

>>>zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z imprez>>>

 


UWAGA RODZICE !

Zapisy uczniów do klasy pierwszej
w roku szkolnym 2014/2015

Zapisy prowadzone są w sekretariacie szkoły od 03 lutego do 28 marca 2014 r (od wtorku do piątku w godzinach – 15.00, a w poniedziałki od godz. 7.30 do 17.00).

Zapisy do klasy pierwszej odbywają się według przedstawionego poniżej harmonogramu oraz wg zasad opisanych w procedurze przyjmowania uczniów:

1. Składanie wniosków wraz z załącznikami od 01 lutego 2014 do 28 marca 2014r.

2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do dnia 04 kwietnia 2014r.

3. Występowanie rodziców kandydatów nieprzyjętych do klasy pierwszej o uzasadnienie odmowy do dnia 10 kwietnia 2014r.

4. Odwołanie rodziców po uzyskaniu uzasadnienia 7 dni od daty otrzymania uzasadnienia.

5. Decyzje dyrektora szkoły dotyczące odwołań do dnia 24 kwietnia 2014r.

6. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej do dnia 28 kwietnia 2014r.

7. Rekrutacja uzupełniająca do dnia 27 sierpnia 2014r.

PLIKI do pobrania:

Procedura przyjmowania uczniów do klasy pierwszej (PDF)

Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy pierwszej (DOC)

Zgłoszenie dziecka (DOC)


20 lutego 2014

Warsztaty w galerii Labirynt

Po raz kolejny, aczkolwiek pierwszy w tym roku szkolnym, uczniowie Pani Katarzyny Stanuch uczestnicy Koła Plastycznego wzięli udział w Warsztatach Plastycznych w Galerii Labirynt. Tym razem warsztaty uczniów inspirowane były wystawą "Kompleksy i frustracje". Kompleksy i frustracje to słowa-wytrychy wskazujące na ograniczenia, które pojawiają się na różnych poziomach życia. Artyści przykładają im lustro, rozdrabniają na cząstki elementarne, wskazują na źródło ludzkich słabości. Powstały prace, które stanowią echo minionych zdarzeń przefiltrowane przez własne doświadczenia. Dzieła Tomasza Bielaka, Jakuba Ciężkiego, Maćka Duchowskiego, Ewy Juszkiewicz, Arka Karapudy, Piotra Korola, Igora Przybylskiego, Zbigniewa Rogalskiego, Katarzyny Szeszyckiej, Sławomira Tomana i Marcina Zawickiego odsłaniają czułe miejsca rzeczywistości. Uczniowie pod opieką P. Katarzyny Stanuch i P. Zofii Dzięcioł najpierw wysłuchali wykładu dotyczącego różnych odcieni współczesnego malarstwa. Następnie przeszli do artystycznych działań. Jednym z zadań dla uczniów było dokończenie zdania "Ten obraz chce...", tym samym, dzięki uczestnikom warsztatów, obrazy prezentowane na wystawie przemówiły. A co ciekawego powiedziały? Na przykład - "Ten obraz chce zwyciężać"; "Ten obraz chce przestraszyć"; "Ten obraz chce być ładny"... Innym zadaniem było ożywianie obrazów za pomocą gestów. Kolejne ćwiczenie to rozweselenie dam z klasycznych portretów autorstwa niderlandzkich artystów w technice collage. Jak poszło? Sami zobaczcie! >>>FOTORELACJA>>>


18 lutego 2014

Warsztaty Teatralne "Najmniejszy Teatr Świata..."

Stowarzyszenie „Tu i Teraz” prowadzi warsztaty teatralne realizowane w ramach projektu pod tytułem: „NAJMNIEJSZY TEATR ŚWIATA…” współfinansowane ze środków Urzędu Miasta Lublin. Zajęcia prowadzą:

• Paulina Holz (aktorka Teatru Powszechnego w Warszawie)
• Profesor Waldemar Raźniak (reżyser, wykładowca Akademii Teatralnej w Warszawie),
• Konrad Marszałek (aktor Teatru Rampa)

Cykl warsztatów zostanie zakończony prezentacją krótkiej formy teatralnej przygotowanej przez uczestników warsztatów pod opieką artystyczną prowadzących zajęcia na podstawie twórczości K. J. Gałczyńskiego. Miejscem realizacji zadania jest Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie, ul. Nałkowskich 110. (piątek od godziny 14.00 i sobota od godziny 10.00)
Patronat medialny - TVP Lublin. Partnerem w realizacji zadania jest Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie
.


14 lutego 2014

Walentynki :)

W dniu 14 lutego odbył się Kiermasz Walentynkowy z którego pieniądze zostaną przeznaczone na potrzeby i edukację Naszego Afrykańskiego Kolegi Jovaniego. Kupić było można wesołe wróżby, balony w kształcie serca, drobiazgi którymi obficie obdarowywano się w tym dniu w naszej szkole. Na potrzeby kiermaszu Lidka Sugier z kl. 6d przygotowała całą masę przepięknych serduszek, Karolina Czaban z kl. 5c stworzyła piękne kolczyki. Ukochane zaprzyjaźnione z nami babcie przygotowały pyszne wafelki.
Przez cały dzień po szkole „krążyli” walentynkowi listonosze, którzy rozdawali liściki od tajemniczych wielbicieli. >>>fotorelacja>>>


13 lutego 2014

Wieczór walentynkowy

W 13 lutego w naszej szkole odbył się II Wieczór Walentynkowy dla klas 6. Uczniowie brali udział w wielu zabawnych konkurencjach, które wyłoniły Super Dziewczynę i Super Chłopaka. Tytuł ten przypadł Sabinie Walczyńskiej 6d i Marcinowi Lisowskiemu z 6a. Jak dzielnie walczyli o ten tytuł obejrzyjcie w >>>fotorelacji. >>>


13 lutego 2014

Laureaci konkursu informatycznego „Antybiotyk na wirusa”


Trzej uczniowie naszej szkoły: Mikołaj Gorczyca, Jakub Korkosz i Mateusz Pikula zostali laureatami wojewódzkiego konkursu informatycznego „Antybiotyk na wirusa”. Dzisiaj w Szkole Podstawowej „Razem” w Chełmie, podczas Regionalnych Dni Bezpiecznego Internetu, odbyło się podsumowanie tego konkursu. Uczniowie oraz ich opiekunowie otrzymali upominki i dyplomy, a na zakończenie uroczystości zaproszeni zostali na poczęstunek. Było bardzo miło i smacznie!
>>>fotorelacja>>>


12 lutego 2014

Na stronie Szkoły z Klasą 2.0 rozpoczął się comiesięczny cykl artykułów o zagadnieniach związanych z otwartością i prawami autorskimi. Artykuły będą publikowane średnio dwa razy w tygodniu, a w każdym z nich znajdziecie przydatne linki, infografiki, poradniki i inne materiały, które pozwolą odświeżyć, a może także rozszerzyć, dotychczasową wiedzę w tych tematach.

W pierwszej odsłonie cyklu udostępniony został poradnik o tym, jak poprawnie opisywać źródła i jak, zaprezentowany jest filmik Centrum Cyfrowego, wprowadzający w tematykę praw autorskich oraz autorzy zapraszają do rozwiązania quizu, który pomoże Wam sprawdzić swoją wiedzę w tym temacie. Serdecznie polecamy śledzenie całego cyklu!


11 lutego 2014

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) – realizatorów unijnego programu „Safer Internet”. Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange.

DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz nagłośnienie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa online.

Podczas obchodów DBI organizatorzy zachęcają szkoły, organizacje pozarządowe, firmy i osoby prywatne do wspierania tego przedsięwzięcia przez organizację lokalnych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów (m.in. zajęć edukacyjnych, happeningów, gazetek szkolnych, kampanii informacyjnych, konkursów).


6 lutego 2014

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS BIBLIJNY

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS BIBLIJNY „Wierzę w Syna Bożego” POD HONOROWYM PATRONATEM Instytutu Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Dzieła Biblijnego Imienia Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej

Wyniki I etapu konkursu: W dniu 6 lutego 2014 r. do rozwiązania testu I etapu (szkolnego) przystąpiło 11 uczniów z klas V i VI. Celem było sprawdzenie wiedzy na temat Ewangelii wg św. Marka oraz historii powstania Biblii i znajomości budowy Biblii oraz wyłonienie uczniów do udziału w II etapie – międzyszkolnym. W II etapie naszą szkołę będą reprezentować uczniowie:

1.Jakub Stefanowicz z VI klasy
2. Milena Kubiczek z V klasy
3. Aleksandra Pikuta z V klasy

>>>fotorelacja>>>


5 lutego 2014

Spotkanie z pisarzem Jarosławem Siekiem

W dniu dzisiejszym gościliśmy w naszej szkole pana Jarosława Sieka. To pisarz, scenarzysta, juror konkursów literackich, autor wielu książek dla dzieci. O jego bajkach można było usłyszeć w programach TVP i Polsatu, publikowała je „Gazeta Wyborcza”. Książki jego autorstwa były wydawane w językach polskim i czeskim. Na ich podstawie powstały bajki animowane. Lekkość, wdzięk, błyskotliwość, zabawa słowem i poczucie humoru to główne cechy jego twórczości. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z 17 klas (dwie klasy pierwsze, cztery klasy drugie, sześć trzecich i pięć klas czwartych). Pisarz przeczytał słuchaczom bajkę o „Gadającym Lublinie”, zaprezentował animowaną bajkę „O Rybku z Rybnika”, przeczytał kilka swoich wierszy. Autor odpowiadał na pytania uczniów dotyczące jego przygody z literaturą i podał, jego zdaniem, najlepszy sposób na zrobienie kariery pisarskiej. Po spotkaniu uczniowie mieli możliwość zakupienia książek autora i uzyskania jego autografu. >>>fotorelacja>>>


5 lutego 2014

Poznaj zasady pozbywania się elektrośmieci !


Elektrośmieci to wszystkie zepsute lub niepotrzebne już urządzenia elektryczne i elektroniczne działające niegdyś na prąd, baterie. Szkoła Podstawowa nr 30 w Lublinie przystapiła do programu "Moje miasto bez elektrośmieci” Ogólnopolski Program Edukacyjny jest projektem długofalowym, skierowanym zarówno do uczniów, nauczycieli i opiekunów, jak również całego otoczenia szkoły. Program został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministerstwa Środowiska oraz Związku Miast Polskich. Głównym elementem programu jest Fundusz Oświatowy, w ramach którego szkoły otrzymują bezpłatne pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie sal lekcyjnych i gimnastycznych. W ramach tej akcji uczniowie klas IIc i IIIc przygotowali apel dla wszystkich klas I-III, podczas którego zapoznali zgromadzonych z zasadami zbiórki elektrośmieci . Uczniowie kl. IIc i IIIc pod kierunkiem wychowawców rozdali ulotki i broszurki wszystkim uczniom klas I - VI informujące o elektrodpadach. Akcja cieszy się dużym powodzeniem wśród dzieci i rodziców. Dzięki zaangażowaniu uczniów i ich rodziców zgromadziliśmy 614 sztuk różnych elektrośmieci. Składamy podziękowania wszystkim, którzy przystąpili do programu. Zachęcamy wszystkich uczniów,rodziców i mieszkańców osiedla do dalszego przynoszenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do Szkoły Podstawoawej nr 30 w Lublinie do sali nr 110.
>>>wiecej>>


31 stycznia 2014

Na lodowisku z s. Maristellą

Dnia 31 stycznia 2014 r. uczniowie należący do Koła Katechetyczno – Teatralnego ostatni dzień ferii spędzili aktywnie na lodowisku. W trosce o zdrowie i dobry ruch na świeżym powietrzu, każdy próbował swoich sił poruszania się po lodzie. Łyżwy okazały się nie tak straszne a i lód chyba też był „miękki”, bo każdy upadek nie był klęską, ale pomocą w szlifowaniu umiejętności poruszania się na łyżwach. Oby więcej było takich wypraw! Gościnnie była z nami Joanna Bojarska, była nasza uczennica, którą serdecznie pozdrawiamy! >>> Zapraszamy do galerii zdjęć!>>>


25 stycznia 2014

Przegląd zespołów kolędniczych

Po raz kolejny w tym roku, reprezentowaliśmy naszą szkołę, w Konkursowym Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Kolędniczych ,, SZCZODRAKI” w Lublinie. W kategorii zespół wokalny jako ,, Koło misyjne” zajęliśmy III miejsce. Elżbieta Bury jako solistka otrzymała wyróżnienie. Proszę obejrzeć zdjęcia z przygotowan do konkursu, z w Domu Kultury na Czechowie i gali koncertowej, na którą zostaliśmy zaproszeni 16 stycznia 2014 roku. Bardzo serdecznie dziękuję rodzicom za ich ogromne wsparcie. S. Damaris fotorelacja… >>>fotorelacja>>>


25 stycznia 2014

Festiwal kolęd w Puławach

,,XIX Wojewódzki Festiwal Kolęd”, na deskach Puławskiego Ośrodka Kultury to już tradycja. Przez 4 dni od rana do wieczora trwały intensywne przesłuchania. Jury wysłuchało blisko 300 prezentacji, w wykonaniu 1432 uczestników z Puław i okolic, ale także z sąsiednich powiatów i województw. W tym roku wystąpili również wykonawcy między innymi z takich miejscowości jak Zielona Góra, Janów Lubelski, Annopol, Lublin, Ryki, Zamość Kraśnik, Radom, Puchaczów, Lubartów, Gniewoszów, Poniatowa, Krasnystaw, Opole Lubelskie, Warszawa czy Ostrowiec Świętokrzyski.
Naszą szkołę na Festiwalu reprezentowały dwie solistki: Emilka Grygiel i Ela Bury oraz zespół wokalny,, Koło Misyjne”. Cieszymy się z sukcesu. Zostaliśmy Laureatami Festiwalu. Wielkie podziękowanie należy się rodzicom, za zaangażowanie się w przygotowanie i towarzyszenie dzieciom w stawianiu ich pierwszych kroków na wielkich scenach. s. Damaris
>>> fotorelacja>>>


25 stycznia 2014

"Kolędnicy Misyjni"

Misyjne kolędowanie w Polsce jest obecne od 1993 roku. Tegoroczna akcja ,,Kolędnicy Misyjni”, w którą włączyły się dzieci należące do Koła misyjnego z naszej szkoły, to szansa na godniejsze życie dla kilkudziesięciu tysięcy dzieci z dwóch krajów w samym sercu afrykańskiego kontynentu. Chodząc od domu do domu przez dwa dni, przedstawiały scenkę kolędniczą, w której opowiadały o radości Bożego Narodzenia i marzeniach dzieci z Republiki Konga i Demokratycznej Republiki Konga, kwestując przy tym na ich rzecz. Uzbierane dla nich pieniążki zostały wysłane do Centrum Misyjnego w Warszawie. Na zdjęciach widać, że ,,mali misjonarze” nie szczędzili wolnego czasu od zajęć dydaktycznych i ponoszonego trudu, aby pomóc w potrzebie swoim rówieśnikom. Szczególne podziekowania składam rodzicom tych dzieci, bez których pomocy ta akcja nie byłaby tak owocna. Animatorka misyjna s.Damaris /zapraszamy do obejrzenia zdjęć…/


23 stycznia 2014

WYNIKI
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU GRAFIKI NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ
" MAGIA ŚWIĄT"

autor: Lidia SUGIER

Dnia 17 grudnia 2013 roku odbyły się obrady jury Ogólnopolskiego Konkursu Grafiki Na Kartkę Bożonarodzeniową "Magia Świąt" organizowany przez Miasto Gdańsk oraz Pałac Młodzieży w Gdańsku. Partnerem w konkursie byli Poczta Polska S.A., Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, Stowarzyszenie Kulturalno - Edukacyjne MOST.
Na konkurs nadesłano 1041 prac graficznych ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz placówek wychowania pozaszkolnego z całej Polski. Celem konkursu była popularyzacja grafiki komputerowej wśród dzieci i młodzieży, oraz pokazanie współczesnej techniki komputerowej w tworzeniu grafiki, podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia.
Oceny prac dokonało profesjonalne jury biorąc pod uwagę zgodność z tematem, samodzielność pracy, pomysłowość, oryginalne ujęcie tematu, stopień nawiązania do tradycji oraz estetykę wykonania.

Jury w składzie:
prof. dr hab. Jacek Zdybel - pracownik naukowy ASP w Gdańsku, - przewodniczący
dr hab. Jacek Kornacki - pracownik naukowy ASP w Gdańsku,
Krzysztof Rutkowski - grafik komputerowy,
mgr Iwona Kornacka - plastyk, Pałac Młodzieży w Gdańsku,
przyznało nagrody uczniom także naszej szkoły!
KATEGORIA KLASY I - III
III m. Wanessa Chwedon - SP nr 30 Lublin
II m. Weronika Boczkowska - SP nr 30 Lublin

KATEGORIA KLASY IV - VI
II m. Marcin Lisowski - SP nr 30 Lublin
I m. Lidia Sugier - SP nr 30 Lublin
Opiekunami laureatów są nauczyciele informatyki: Joanna Poniatowska, Tadeusz Szydłowski i Iwona Drozdowska-Orłowska


22 stycznia 2014

KOLEJNY ARTYSTYCZNY SUKCES UCZNIA NASZEJ SZKOŁY

MARCIN LISOWSKI Z KLASY 6A uczeń Pani Katarzyny Stanuch został finalistą Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Lubimy mokradła!" zorganizowanego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. W konkursie plastycznym poświęconym tematyce ochrony obszarów wodno-błotnych jako siedlisk życia ptaków przeanalizowano i oceniono ponad 220 prac uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI z całej Polski

18 grudnia 2013 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej zarządzeniem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Komisja Konkursowa przeanalizowała i oceniła ponad 220 prac, które zostały nadesłane, Ocenie poddawane były zarówno walory artystyczne otrzymanych prac, jak też sposób przedstawienia posiadanej wiedzy na zadany temat. Nadesłane prace prezentowały bardzo wysoki poziom merytoryczny, co pozwala stwierdzić, iż zrealizowano cel konkursu związany z budowaniem świadomości ochrony dzikiej przyrody, w tym mokradeł i wodniczki. Marcin jako finalista otrzymał nagrodę rzeczową o wartości 380 zł, szkoła zaś otrzymała pakiet edukacyjny o wartości 200zł.


GRATULUJEMY!21 stycznia 2014

Informacja o 15 konkursach plastycznych międzyszkolnych, ogólnopolskich, wojewódzkich
i międzynarodowych w I-szym SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2013/14

 

1. Konkurs plastyczny, fotograficzny i literacki dla uczniów szkół lubelskich "Klasztor w sercu miasta" pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty:
LAUREAT –MIKOŁAJ GORCZYCA 6D, FINALISTA – ARKADIUSZ JEWDOSZUK 6B, PRACE ZAKWALIFIKOWANE DO WYSTAWY: OLIWIA STRZYŻEWSKA 5A, KAROLINA GÓRECKA 6B, ALICJA WOJCIECHOWSKA.
2. Konkurs Plastyczny „Esperanto Językiem Przyjaźni” Europejski dzień języków w Lublinie
LAURREATKA – KLAUDIA KIEROZALSKA 5E , FINALISTKA – DOMINIKA OZIMEK 5A, PRACA ZAKWALIFIKOWANA DO WYSTAWY; JAKUB IWANEJKO 6B
3. Konkurs Plastyczny „Jan Paweł II – Papież Rodziny” Gimnazjum Nr 15 Lublin
4. X Konkurs Nieprofesjonalnej Twórczości Tkackiej „Turek 2013”
5. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Przyroda w szarości – morze” MDK Gdynia
6. Wojewódzki Konkurs Plastyczny „O Powstaniu Styczniowym” pod patronatem Prezydenta Miasta Lublina i Lubelskiego Kuratora Oświaty
LAURREATKA – ZOFIA ZACHAREWICZ 5A, LAURREATKA – ANNA MAREK 6B, PRACE ZAKWALIFIKOWANE DO WYSTAWY; ESTERA OSTRZYŻEK 4C, MICHAŁ KOSIACKI 5C, MARCIN LISOWSKI 6A
7. Międzynarodowy Konkurs – I Biennale Twórczości Fotograficznej i Plastycznej pt. ”Skarby UNESCO w Europie” – MDK Zamość 2013
8. V Międzynarodowy Konkurs Artystyczny im. Wł.Pietrzaka „Całej Ziemi…” Katolickie stowarzyszenie Civitas Christiana w Turku
9. MDK „Śródmieście” Wrocław Ogólnopolski Konkurs Rzeźbiarski – Najpiękniejsza Szopka Betlejemska: FINALISTKA – KLAUDIA KIEROZALSKA 5C
10. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Lubimy Mokradła” Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Warszawa
11. XV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny – Kartka Świąteczna; Boże Narodzenie, Nowy Rok MDK Pabianice
12. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Znaki Nadziei – Konkurs na kartkę świąteczną” Ośrodek Hospicjum Domowe – Warszawa
13. XIX Edycja Otwartego Międzynarodowego Konkursu Klucz do Ojczyzny – Polski Rok „Boże Narodzenie 2013” Centrum Kultury Izabelin
14. Konkurs Plastyczny na Kartkę Bożonarodzeniową Klub Osiedlowy „Źródło”: NAGRODZENI: PIOTR WAWER 4C, KACPER CIENIUCH 4E, PIOTR LISIAK 5E, DIEGO LAVAYEN 5E, WIKTORIA KAMIŃSKA 6A, JAKUB DAJCZAK 6D, MARCIN LISOWSKI 6A, PAULA PIETRZYK 6A
15. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny – Fundacja „Aktywne Centrum Edukacji Uniwersytet Otwarty dla Każdego” „Stylowy Anioł tuż obok”


15 stycznia 2014

Wycieczka do portu lotniczego ...

17 stycznia 2014 r. uczniowie z klasy Vb i IIc zwiedzali Port Lotniczy Lublin w Świdniku. Port Lotniczy Lublin – Świdnik funkcjonuje już ponad rok i jak się dowiedzieliśmy jest to jedno z najnowocześniejszych lotnisk. Naszym przewodnikiem po lotnisku był pan Jarosław Zdrojkowski, który w ciekawy sposób zapoznał uczniów naszej szkoły z infrastrukturą i pracą ludzi na lotnisku. Może niektórzy zapragną być lotnikami lub stewardesami? Port posiada nowoczesny pas startowy, terminal do obsługi pasażerów, straż pożarną z nowoczesnymi samochodami strażackimi, stację paliwa lotniczego, parking. ...... >>>więcej w fotorelacji>>>


15 stycznia 2014

Zabawy choinkowe klas 0-3

W środę, 15 stycznia uczniowie klas 0 – 3 bawili się na zabawach choinkowych. Do poprowadzenia zabaw zaprosiliśmy dziewczęta z Olimpijskiej Szkółki Tańca i Dobrych Manier, która od października po raz kolejny prowadzi u nas zajęcia taneczne. Dziewczęta wspaniale wywiązały się ze swojego zadania. Dzieci pod okiem instruktorek tańczyły w rytmach disco, bawiły się w gry tematyczne, a na zakończenie zabawy otrzymały pamiątkowe dyplomy i maski karnawałowe. >>>więcej w fotorelacji>>>
15 stycznia 2014
15 stycznia 2014

Laureatki w konkursie literackim

Dwie uczennice naszej szkoly, zostaly Laureatkami V edycji Konkursu Literackiego dla miasta Lublina, pt: ,,Piekna jest moja Ojczyzna”. Główny cel tego konkursu to, ksztłtowanie wsród uczniów postawy patriotycznej i motywowanie ich do sprawnego posługiwania sie jezykiem polskim. Forma literacka byla dowolna, dlatego Agatka Krawczyk napisała wiersz, a Madzia Watkowska opowiadanie. Uczennicom z klasy IIa gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Do udzialu w konkursie, zacheciła i przygotowała ich s. Damaris z ambitnymi rodzicami. Ponadto, nagrodzone prace, zostaly wyeksponowane na wystawie w holu Szkoły Podstawowej nr 51, która juz w tradycji piąty rok organizuje. Zapraszamy do lektury nagrodzonych utworów>>>
15 stycznia 2014

Informacja o funkcjonowaniu stołówek szkolnych
w okresie ferii 2014 r.

W okresie ferii zimowych 2014 stołówki szkolne będą prowadziły swoją działalność w następujących szkołach prowadzonych przez miasto Lublin:

1.
Szkoła Podstawowa nr 23; ul. Podzamcze 9, 20-126 Lublin, tel.81 444 44 08
2.
Szkoła Podstawowa nr 30; ul. Nałkowskich 110; 20-437 Lublin, tel.81 744-61-10
3.
Szkoła Podstawowa nr 39; (Zespół Szkół nr 8); ul. Krężnicka 156, 20-492 Lublin, tel.81 750-09-23
4.
Szkoła Podstawowa nr 43; ul. Józefa Śliwińskiego 5, 20-861 Lublin, tel.81741-13-05
5.
Szkoła Podstawowa nr 51; ul. Bursztynowa 22 20-576 Lublin, tel.81 527-88-80
6.
Szkoła Podstawowa nr 52; ul. Władysława Jagiełły 11, 20-281 Lublin, tel.81 746-81-77
7.
Szkoła Podstawowa nr 4;5 (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1) ;ul. Radzyńska 5, 20-850 Lublin, tel.81 741-37-03
8.
Gimnazjum nr 17; ul. Maszynowa 2, 20-218 Lublin, tel.81 746-28-49


Uprzejmie informujemy, iż zainteresowani korzystaniem z obiadów powinni zgłosić się we wskazanej powyżej szkole i zadeklarować swoją wolę. Ze względu na konieczność podjęcia przez szkołę działań związanych z organizacją dożywiania powinny uczynić to najpóźniej w dniu 17 stycznia 2014 roku, najlepiej do godziny 12.00. W przypadku zadeklarowania swojej woli po tym terminie korzystanie z obiadów będzie możliwe po upływie 1-2 dni od momentu zgłoszenia.
Uczniowie chętni do korzystania z obiadów w okresie ferii zimowych mogą być także zgłoszeni przez szkołę, do której uczęszczają wskazując placówkę, w której korzystaliby z obiadów i na jakich zasadach, tj. czy są dożywiani w ramach programu realizowanego przez MOPR czy za pełną odpłatnością, jeżeli o chęci korzystania z obiadów, poinformują szkołę, do której uczęszczają najpóźniej w dniu 17 stycznia 2014 roku, do godziny 12.00.

Obiady wydawane są odpłatnie lub dla dzieci pochodzących z rodzin o niskich dochodach dofinansowywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie w ramach realizacji programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
Prawo do bezpłatnych obiadów mają dzieci, pochodzące z rodzin, w których dochód netto nie przekracza kwoty 684 zł na osobę. Dodatkowo obiady mogą być przyznane za częściową odpłatnością w przypadku, gdy dochód netto nie przekracza kwoty 912 zł na osobę w rodzinie. Osoby zainteresowane korzystaniem z dofinansowania obiadów dla dzieci, powinny w pierwszej kolejności zgłosić się do pracownika socjalnego z Sekcji Pracy Socjalnej MOPR Lublin właściwej według miejsca zamieszkania rodziny.
14 stycznia 2014

MISTRZOWIE KODOWANIA W WARSZAWIE

Przez dwa dni – 13 i 14 stycznia 2014 roku, uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami uczestniczyli w podsumowaniu pilotażowej edycji projektu „Mistrzowie Kodowania”. Uczestniczyły w niej 34 szkoły z całej Polski. W Centrum Nauki Kopernik uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności programowania w Scratchu. Każda szkoła miała własne stoisko wyposażone w laptopa, duży ekran, korkową tablicę. Organizatorem i głównym sponsorem tego projektu była firma Samsung..... >>>więcej w fotorelacji>>>
14 stycznia 2014

KSIĄŻKOLANDIA

Jak co roku, tuż przed feriami zimowymi, do biblioteki szkolnej zaprosiliśmy uczniów klas pierwszych na imprezę czytelniczą pt.: „KSIĄŻKOLANDIA”. Pierwszoklasiści poznawali zasady wypożyczania książek z biblioteki i rozwiązywali zagadki. Wizyta w szkolnej bibliotece zakończyła się pierwszym samodzielnym wypożyczeniem książek przez uczniów. Na pamiątkę wizyty uczniowie otrzymali zakładki do książek. >>>Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji>>>
14 stycznia 2014

Graliśmy na WOŚP

Dzisiaj graliśmy w szkole w ramach 22 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podczas sportowych zmagań wolontariusze zbierali pieniądze i uzbierali aż 1538 zł. 20 gr. Dziękujemy serdecznie za wspólną zabawę uczniom, nauczycielom oraz rodzicom, którzy aktywnie włączyli się w naszą akcję. >>>Zapraszamy do obejrzenia fotorelacja z imprezy>>>
13 stycznia 2014

11 stycznia 2014 "Diabetycy są wśród nas"

Kancelaria Prezydenta Lublina we współpracy z Mistrzyniami Polski w piłce ręcznej MKS Selgros Lublin oraz Kołem Pomocy Dzieciom i Młodzieży z cukrzycą w Lublinie zorganizowała akcję edukacyjno - zdrowotną polegającą na bezpłatnym badania pomiaru glukozy we krwi dla dzieci i młodzieży. Główną ideą tej akcji, która odbyła się w trakcie meczu PGNiG Superligi pomiędzy MKS Selgros Lublin vs KPR Jelenia Góra od godziny 16.00 było propagowanie zdrowego stylu życia oraz pozyskanie wiedzy na temat cukrzycy. My jako Szkoła Podstawowa nr 30 też tam byliśmy w liczbie 122 osób. ...... a oto fotorelacja z imprezy>>>
13 stycznia 2014


PREMIEROWA PŁYTA MADZI - JUŻ DO KUPIENIA!!!!Wszystkich fanów Madzi - tych małych i tych większych - zapraszamy na stronę domową pana Krzysztofa Logana Tomaszewskiego, gdzie można zamówić płytę z piosenką "Zostań dzieckiem" w wykonaniu naszego Diamencika !!! Mamy cichą nadzieję, że wystarczy dla wszystkich egzemplarzy płyty...
13 stycznia 2014

UWAGA rodzice!

W środę 15 stycznia 2014 roku o godzinie 17.00 w stołówce szkolnej odbędzie się spotkanie dla rodziców na temat:

"Wpływ coca coli i chipsów na rozwój dzieci"

Zapraszamy!
11 stycznia 2014

Niezwykła noc w szkole ....

>>>fotorelacja z niezwykłej nocy w szkole>>>

 

22 kilometry na 22 FINAŁ WOŚP !!!

W piątek w nocy - 10/11 stycznia 2014 roku - w naszej szkole UCZNIOWIE, NAUCZYCIELE i RODZICE podejmą próbę przepłynięcia 22 kilometrów (880 długości basenu) na 22 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Rozpoczynamy o godzinie 19.00.

Ciekawe ile godzin nam to zajmie...... No i spanie chyba będzie w szkole :)

DAMY RADĘ :)

Idziemy kibicować MISTRZYNIOM POLSKI!

Kancelaria Prezydenta Lublina we współpracy z Mistrzyniami Polski w piłce ręcznej MKS Selgros Lublin oraz Kołem Pomocy Dzieciom i Młodzieży z cukrzycą w Lublinie organizuje akcję edukacyjno- zdrowotną polegającą na bezpłatnym badania pomiaru glukozy we krwi dla dzieci i młodzieży.
Główną ideą tej akcji która odbędzie się w trakcie meczu PGNiG Superligi pomiędzy MKS Selgros Lublin vs KPR Jelenia Góra w dniu 11 stycznia 2014 r (sobota) od godziny 16.00 jest propagowanie zdrowego stylu życia oraz pozyskanie wiedzy na temat cukrzycy.

Zapraszamy uczniów i rodziców do kibicowania podczas meczu.

Bilety dla grupy zorganizowanej ze szkoły w cenie 1 zł. Deklaracje o uczestniczeniu w wyżej wymienionej imprezie należy pobierać u nauczycieli w-f, wypełnić przez rodzica i złożyć je z powrotem do dnia 9 stycznia 2014 roku.

 

W ten wigilijny dzień zaśnieżony,
kiedy w kościele uderzają dzwony
przyjmijcie wyrazy wszelkiej radości,
a w Nowym Roku życzenia zdrowia, szczęścia i pomyślności.

Nadchodząca Wigilia to nie tylko
okres radości, ale również zadumy
nad tym co minęło i nad tym, co nas czeka.
Tak więc dużo optymizmu i wiary w pogodne jutro
życzy Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 30
im. Króla Kazimierza Wielkiego20
grudnia 2013

Jasełka 2013

W dniu dzisiejszym w dużej sali gimnastycznej odbyło się przedstawienie jasełkowe przygotowane przez uczniów klas młodszych .... >>>więcej w fotorelacji>>>19
grudnia 2013

Spotkania z przewodnikiem

 

Tego dnia uczniowie klas trzecich: 3a i 3c uczestniczyli w spotkaniu z panią Magdaleną Mazur-Ciseł, przewodnikiem po Lublinie. Spotkanie odbyło się w filii nr 31 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie (osiedle Nałkowskich). Biblioteka szkolna od wielu lat współpracuje z biblioteką osiedlową, organizując wyjścia uczniów naszej szkoły na spotkania autorskie i imprezy kulturalne.
Tym razem tematem spotkania były legendy lubelskie. Autorka zaprezentowała słuchaczom kilka legend związanych z Kozim Grodem. Nasi uczniowie wykazali się znakomitą wiedzą z zakresu historii miasta, chętnie także brali udział w zaproponowanej przez autorkę zabawie w kalambury. Po spotkaniu mieli możliwość zakupienia zbioru legend lubelskich opracowanych przez panią Magdalenę i zdobycia jej autografu.
>>>więcej w fotorelacji>>>11
grudnia 2013

>>>fotorelacja z zawodów>>>11
grudnia 2013

Wizyta gości z Gimnazjum nr 19

Dzisiaj gościliśmy w naszej szkole nauczycieli wychowania fizycznego z Gimnazjum nr 19 w Lublinie panią Ewę Wilczek 9byłą już zawodniczkę MKS Lublin) i pana Tomasza Korgula. Zaproponowali Oni uczniom klas szóstych wybór "Ich Szkoły" ze względu na tworzoną w przyszłym roku klasę sportową o profilu piłki ręcznej. >>>fotorelacja>>>


10
grudnia 2013

JASEŁKA

Uczniowie klas IV naszej szkoły, należący do katechetycznego koła teatralnego, pod czujną opieką s. Maristelli, przygotowali jasełka pt: „O co chodzi w Bożym Narodzeniu?” Z dużym zaangażowaniem uczyli się ról, sposobów ogrywania ról, ruchu scenicznego i odwagi. Praca zaowocowała wyróżnieniem w konkursie zorganizowanym przez Szkołę Podstawowę nr 3 w Lublinie oraz Dom Kultury LSM w Lublinie VI Przegląd „Jasełka 2013”. Całe jasełka były prezentowane ponownie dla naszych Pracowników Szkoły i Emerytów oraz w kościele pw. Miłosierdzia Bożego i pw. Jana Pawła II. Na uwagę zasługuje prezentowanie talentów naszych dzieci, które wykonywały kolędy poprzez grę na instrumentach. Gratulujemy!!! >>>Zapraszamy do fotorelacji>>>7
grudnia 2013

GALA DIAMENTÓW LUBLINA W CHATCE ŻAKA

W środę 4 grudnia odbyła się wielka gala - koncert finałowy Diamentów Lublina 2013. Nasza Madzia Góźdź po raz kolejny olśniła słuchaczy swoim tak dojrzałym - jak na ośmiolatkę - głosem. Młodziutka wokalistka miała również okazję zaśpiewać wspólnie z zespołem Bracia!!!!!

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć jak i zapoznania się z wideo - relacją z koncertu, gdzie zobaczymy obok Madzi gwiazdy polskiej estrady muzycznej tj. Mieczysław Jurecki, zespół Bracia oraz Diamenty Lublina m.in. Elżbietę Gabryel czy Bartka Kawałka:

http://www.kurierlubelski.pl/artykul/1058558,koncert-diamentow-lublina-2013-ogladaj-zdjecia-i-wideo,id,t.html >>>fotorelacja>>>

 7
grudnia 2013

http://od-grosika-do-zlotowki.junior.org.pl/pl

W grudniu 2013 r. klasy drugie rozpoczynają udział w nowej edycji ogólnopolskiego projektu edukacji finansowej „Od grosika do złotówki”. Program wpisany jest na listę Ministerstwa Edukacji Narodowej Szkoła z Pasją, przygotowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, a sponsorowany przez Fundację Kronenberga, Fundacją PZU, realizowany jest we współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Podejmowane w ramach Programu działania mają na celu rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów, a stawiane dzieciom zadania umożliwiają nabycie praktycznych umiejętności w miłej, opartej na zabawie atmosferze. Uczniowie zyskują możliwość podejmowania zadań o różnym stopniu trudności, których celem jest stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności w podejmowaniu decyzji finansowych, umacnianie wiary we własne siły i możliwości oraz zachęcanie do realizacji zamierzonych celów.

Zgodne z założeniami nowej podstawy programowej treści nauczania, zawarte w projekcie „Od grosika do złotówki”, obejmują edukację polonistyczną, matematyczną, przyrodniczo - społeczną, muzyczno - ruchową oraz plastyczno-techniczną. Realizacja projektu trwa 10 miesięcy. Uczniowie odbywają podróż z przewodnikiem Grosikiem po Galaktyce Finanse i Galaktyce Oszczędzanie, w czasie której zdobywają określone w danym miesiącu umiejętności. Każdy z uczniów otrzymuje własny „Dziennik podróży”, w którym dokumentuje realizację poszczególnych zadań.
Wdrażanie programu jest również podstawą do wspólnych działań rodziców i nauczycieli w zakresie edukacji finansowej dziecka. Dzieci wracają do domu i proszą opiekunów o rozmowę na temat związany z treścią zajęć, umieszczony na naklejce, którą otrzymują, np. Porozmawiaj ze mną, czy reklama ma wpływ na nasze zakupy. W trakcie podróży jest też czas, w którym rodzice pełnią rolę konsultantów i w ciągu 14 dni dokonują analizy, w jakiej dziedzinie ich dziecko oszczędza najlepiej. Wnioski z tych obserwacji stanowią bazę do dalszej pracy nauczyciela i uczniów.
Podczas realizacji projektu wykorzystywane są metody i techniki oparte na: zabawach, działaniu, przekazie słownym, samodzielnym doświadczaniu, grach dydaktycznych, spontanicznej, swobodnej aktywności dziecka, obserwacji i pomiarze, samodzielnym dochodzeniu do wiedzy, uczeniu się przez odkrywanie twórczym rozwiązywaniu problemów. W trakcie zajęć z uczniami wykorzystywana jest również naturalna potrzeba ruchu dziecka. Udział w projekcie poszerza i uatrakcyjnia program nauczania.4
grudnia 2013

OGŁOSZENIE


Informujemy , że stypendium socjalne za okres IX 2013 r do XII 2013 będzie płacone w dniach:
05.12.2013 r./czwartek/ od godz.10,30 do 15,00
06.12.2013 r./piątek/ od godz.8,00 do 14,30
Prosimy o zgłoszenie się do księgowości szkoły z decyzją oraz z dowodem osobistym.30
listopada 2013

zbiórka makulatury ...

Informujemy, że do dnia 30 listopada zebraliśmy już 8 ton i 117 kilogramów makulatury. Serdecznie dziękujemy tym, którzy zaangażowali się w szkolną zbiórkę makulatury i zachęcamy całą społeczność szkolną do wspierania tej szczytnej akcji.28
listopada 2013

„Na Andrzejki w końcu listopada ulać coś z wosku wypada”
Wieczór andrzejkowy w klasie II a


Andrzejki to stara tradycja ludowa , pielęgnowana od najdawniejszych czasów i przekazywana z pokolenia na pokolenie. Według dawnych wierzeń ten dzień miał magiczną moc, gdyż uchylał wrota do nieznanej przyszłości. Dziś Andrzejki są wspaniałą okazją do dobrej zabawy oraz do pielęgnowania dawnych zwyczajów i tradycji. W zaczarowany świat magii i wróżb przenieśli się także uczniowie klasy II a…. >>>fotorelacja>>>28
listopada 2013

ANDRZEJKI w klasie 2 b

25 listopada do klasy II b przybyły trzy dobre wróżki: Bella, Kate i Ashley. Wszyscy świetnie bawili się. Były tańce, ustawianie butów, lanie wosku, czarodziejskie karteczki, kubeczki i wiele innych wróżb. Czy spełnią się marzenia? Może – gdy w wigilię Bożego Narodzenia zakwitnie gałązka wiśni. >>>fotorelacja>>>28
listopada 2013

Andrzejki w KLASIE 3C

Dnia 28 listopada w klasie IIIc odbyły się Andrzejki. Dziewczęta zadbały o magiczny nastrój. Każdy uczestnik andrzejkowych wróżb przekłuwał papierowe serce, aby usłyszeć imię swojej ulubionej koleżanki. Uczniowie losowali magiczne bileciki, na których widniały zawody przyszłości. Katalog wróżb był bogaty. Po wróżbiarskim wieczorku był czas na wesołą zabawę taneczną. >>>FOTORELACJA>>>28
listopada 2013

Targi 2,0 - czyli TIK w szkole ...

Celem Targów 2.0 zorganizowanych w tym dniu na drugim piętrze jest przypomnienie obowiązujących zasad Kodeksu 2.0 oraz pokazanie przez uczniów praktycznego ich zastosowania.

>>>więcej informacji o targach w fotorelacji>>>26
listopada 2013

KONKURSU WIEDZY O ROKU WIARY
z okazji Zamknięcia Roku Wiary

„Wyznawanie wiary w Trójcę Świętą- Ojca, Syna i Ducha Świętego- oznacza wiarę w jednego Boga, który jest miłością […]” - Benedykt XVI, Porta Fideii. We wtorek 26 listopada 2013 r. w naszej szkole przeprowadzono Szkolny Konkurs, do którego przystąpili uczniowie klas 4, 5 i 6.
Drużyny klasowe sprawdzały swoją wiedzę o Roku Wiary, a wyniki konkursu są następujące:
4 C – I MIEJSCE
4 A – II MIEJSCE
4 D – III MIEJSCE

Wszystkim uczniom dziękujemy za zaangażowanie i cieszymy się ze zdrowego współzawodnictwa. Gratulacje dla każdego uczestnika!

>>>fotorelacja>>>25
listopada 2013

Nagrody i wyróżnienia w konkursie plastycznym

Sukcesy naszych uczniów tym razem w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym i Wokalnym " O powstaniu styczniowym" zorganizowanym z okazji ogłoszenia przez Senat RP roku 2013 Rokiem Powstania Styczniowego, pod patronatem Prezydenta Miasta Lublin oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty. Komisja po obejrzeniu 475 prac plastycznych nadesłanych z 48 szkół, gimnazjów i szkół ponadgimanzjalnych województwa lubelskiego postanowiła przyznać 14 równorzędnych nagród w czterech grupach wiekowych: W kategorii wiekowej klas IV – VI szkoły podstawowej LAUREATKAMI ZOSTAŁY podopieczne Pani Katarzyny Stanuch: ZOFIA ZACHAREWICZ z klasy 5A i ANNA MAREK z klasy 6D. >>>więcej informacji w fotorelacji z konkursu>>>25
listopada 2013

Kiermasz misyjny

24.11.2013 roku w parafii Miłosierdzia Bożego w Lublinie, odbył się kiermasz misyjny zorganizowany przez animatorkę Koła misyjnego s. Damaris. Dzieci należące do tego Koła, sprzedawały robótki ręcznie wykonane np:aniołki na choinkę, kartki świąteczne, gwiazdy betlejemskie oraz inne zakupione przedmioty.Utarg z kiermaszu przeznaczony został dla Diovanniego z Kamerunu. Wszystkim, którzy wsparli finansowo tę akcję serdecznie dziękujemy. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.23
listopada 2013

Wycieczka do Sandomierza
i kiermasz misyjny

23 listopada /sobota/, została zorganizowana przez s. Zenobię dla dzieci i rodziców wycieczka do Sandomierza i Nowej Dęby. Od wczesnych godzin porannych do późnego wieczora zwiedzano Sandomierz, jego zabytki i ciekawe miejsca. Natomiast w Nowej Dębie zapoznano się z historią powstawania i przyozdabiania bombek. Wszyscy uczestnicy wycieczki otrzymali w prezencie bombkę z wypisanym imieniem. Co widać na zdjęciach wykonanych przez s. Damaris. >>>fotorelacja>>>22
listopada 2013

... i kolejny sukces sportowy naszych chłopców

BRĄZOWY MEDAL W SZTAFETACH PŁYWACKICH

III MIEJSCE W LUBLINIE SZTAFETY CHŁOPCÓW W PŁYWANIU!!!
W dniu 22.XI.2013 odbyły się Igrzyska Miasta Lublina w pływaniu chłopców. Zawody odbyły się na pływalni MOSiR. Nasza sztafeta obroniła pozycję sprzed roku zajmując 3 miejsce!!! W tym roku zespół Szkoły Podstawowej nr 30 popłynął o 11 sekund szybciej niż przed rokiem osiągając czas 2min18sekund. Skład sztafety to: Ausz Kacper, Grzyb Kacper, Matyjaszek Jakub, Wisowski Paweł, Żywicki Jakub (wszyscy klasa VI b), Lonkwic Mateusz (klasa V e), Ułanowicz Piotr (klasa IV e), Wisowski Maciej (klasa IV a) oraz zawodnicy rezerwowi: Pardyka Jakub, Węgorowski Kamil (obaj klasa VI b), Szymaniak Jakub i Wodnicki Filip (klasa III b). Opiekunem zespołu jest Pan Rafał Ziemoląg.......... >>>fotorelacja>>>

GRATULUJEMY!!!21
listopada 2013

Nasi chłopcy WICEMISTRZAMI
Województwa Lubelskiego w RUGBY TAG

Dzisiaj nasza reprezentacja osiągnęł historyczny sukces. W Pierwszych Halowych Mistrzostwach Województwa Lubelskiego zawodnicy SP30 zajęli 2 miejsce.

Zespół Pana Wojtka Pojęty wystąpił w składzie: Patryk Ceglarski, Kacper Grzyb, Paweł Wisowski, Jakub Żywicki, Klaudiusz Kurowski, Jakub Lewandowski, Andrzej Szaluś, Patryk Wójtowicz, Jakub Sopel i Damian Tarach.

Gratulujemy sukcesu i zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z turnieju.14
listopada 2013

Madzia Góźdź i Bartek Kawałek śpiewają dla gwiazd biznesu :)

 

 

W piątek 15 - go listopada 2013r. Madzia Góźdź zaśpiewała podczas wielkiej gali piątej edycji plebiscytu "Top Menedżer" organizowanej przez Kurier Lubelski. Spotkanie odbyło się w "Dworze Anna" w Jakubowicach Konińskich. Podczas uroczystej gali, mogliśmy również usłyszeć utwór w wykonaniu Barka Kawałka (Diament Lublina 2013, The Voice of Poland). Nasze lubelskie Diamenty olśniły swym śpiewem gwiazdy biznesu... Po wysłuchaniu występu Madzi, jednemu z menadżerów nasunęło się pytanie - gdzie w takiej małej osóbce mieści się tyyyyyyyle głosu ? :) Odpowiedź jest tylko jedna... tam, gdzie może się pomieścić dwie szklanki soku, 4 filiżanki gorącej czekolady i pucharek czekoladowego budyniu z wisienką :) Artykuł w Kurierze Lubelskim; Płyta Diamentów Lublina 2013 już za tydzień!!!

>>>tutaj video i foto w relacji>>>14
listopada 2013

W intencji poległych
za WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI

11 listopada o godz. 18.00, podczas nabożeństwa za zmarłych żołnierzy, w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego uczniowie naszej szkoły zaprezentowali kilka piosenek żołnierskich, a 13 listopada, wzięli udział w Międzyszkolnym Festiwalu Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej w Lublinie.
Na Festiwalu o poległych w obronie Ojczyzny żołnierzach, zaśpiewali najpiękniej jak umieli, w przebraniu stosownym do treści piosenek patriotycznych, gdzie święty  Piotr nie bardzo chciał wpuścić ich do nieba. Dopiero ingerencja Boga, skruszyła oziębłe serce klucznika.
Uczniów do Festiwalu przygotowała s. Damaris z wielkim zaangażowaniem ich rodziców. >>>fotorelacja>>>13
listopada 2013

Wycieczka do fabryki bombek

13 listopada 2013 r. uczniowie z klasy II b z panią Heleną Bartnik i z klasy III c z panią Hanną Kalisz –Adamek zwiedzali Muzeum i Fabrykę bombek choinkowych w Nowej Dębie. Uczniowie zapoznali się z technologią produkcji  bombek choinkowych oraz właściwościami szkła. Wszystkie ozdoby wykonywane są ręcznie. Jednym z etapów  zwiedzania była sala, w której pracownik fabryki nad palnikiem ogniowym, rozgrzewał szkło, a następnie ustami wydmuchiwał bańki. Kolejny etap w powstawaniu bombek to ich srebrzenie. Do każdej bombki wstrzykuje się mieszankę azotanu srebra, amoniaku i kwasu, a następnie zanurza się je we wrzącej wodzie i potrząsa, dzięki czemu bańki uzyskują piękny, srebrzysty połysk. Taki wytwór trafia do farbiarni, gdzie nadaje się im przeróżne kolory. .... >>>więcej o wizycie w Nowej Dębie w fotorelacji>>>13
listopada 2013

"PIERWSZAKI ROKU 2013"

KLASA I E bierze udział w plebiscycie na Pierwszaków Roku 2013, który organizuje Dziennik Wschodni. Pomóż pierwszakom wygrać główną nagrodę - wycieczkę do JuraParku w Bałtowie. Każdy może zagłosować na zdjęcie klasowe naszych Pierwszaków wysyłając SMS na numer 71466 o treści KL.20 Koszt jednego SMS-a wynosi 1,23 zł z VAT.
Z jednego numeru telefonu można oddać nieograniczoną liczbę głosów. Głosować można do 30 listopada 2013 r. Zdjęcie klasy można zobaczyć na stronie >>>Dziennika Wschodniego>>>
Ranking głosowania (na dole strony)

Serdecznie zachęcamy wszystkich do głosowania na naszą klasę.
Uczniowie KLASY I E, Wychowawczyni oraz Rodzice.8
listopada 2013

GALA DIAMENTÓW LUBLINA W CHATCE ŻAKA

W środę 4 grudnia odbyła się wielka gala - koncert finałowy Diamentów Lublina 2013. Nasza Madzia Góźdź po raz kolejny olśniła słuchaczy swoim tak dojrzałym - jak na ośmiolatkę - głosem. Młodziutka wokalistka miała również okazję zaśpiewać wspólnie z zespołem Bracia!!!!!

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć jak i zapoznania się z wideo - relacją z koncertu, gdzie zobaczymy obok Madzi gwiazdy polskiej estrady muzycznej tj. Mieczysław Jurecki, zespół Bracia oraz Diamenty Lublina m.in. Elżbietę Gabryel czy Bartka Kawałka http://www.kurierlubelski.pl/artykul/1058558,koncert-diamentow-lublina-2013-ogladaj-zdjecia-i-wideo,id,t.html8
listopada 2013

Madzia zaśpiewała w Warszawie

W piątek 8 listopada 2013r. Madzia Góźdź zaśpiewała podczas wernisażu Pana Krzysztofa Tomaszewskiego - autora słów piosenki "Zostań dzieckiem".

To był szalony dzień... cały rozśpiewany! Przed południem Madzia wspólnie z klasą 3d zaśpiewała podczas Przeglądu Pieśni Patriotycznych dla klas I-III w naszej szkole. W południe razem z kołem muzycznym Trzydziestkowe Nutki, jak również solo - wyśpiewywała chwałę Ojczyźnie, podczas apelu dla klas IV- VI. Plan dnia był mocno napięty... Jeszcze w trakcie apelu - szybki obiad - a za moment już podążała z kochaną Mamą Małgosią w kierunku stolicy.

Emocje związane z wieczorem dodawały jej sił :) Jak wspomina - spotkanie z Panem Krzysztofem Tomaszewskim, było wielkim przeżyciem :) Wernisaż prac artysty malarza, pisarza i kompozytora, poznanie Mamy Pana Tomaszewskiego, spotkanie bardzo kameralne, pełne ciepła i serdeczności... i mini koncert... z Nią w roli głównej!!!
Mogłoby się wydawać, że to zbyt wiele dla nie jednej ośmiolatki - ale nasza Madzia zachowała się jak profesjonalna artystka : ) tremę zostawiła w torebce, a na scenie pokazała 100% swoich możliwości!!!
Tak trzymaj Madziu!!!

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji ze spotkania na autorskiej stronie artysty oraz do posłuchania wersji "Zostań dzieckiem" w wykonaniu Magdaleny Góźdź (słowa: Pana Krzysztof Tomaszewski, muzyka: Mieczysław Jurecki)

>>>Więcej w fotorelacji>>>8
listopada 2013

ŻEBY POLSKA BYŁA POLSKĄ . . .


Już dzisiaj w naszej szkole odbyły się uroczystości upamiętniające rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
W klasach młodszych uczniowie zaprezentowali się w festiwalu Pieśni Patriotycznej, natomiast uczniowie klas 4-6 odbyli podczas okolicznościowego apelu wspaniałą lekcję historii nt. "PATRIOTYZMU" >>>fotorelacja>>>3
listopada 2013

UWAGA RODZICE


INFORMUJEMY, ŻE ZWROT PIENIĘDZY ZA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW NASTĄPI W DNIACH:
12 LISTOPADA 2013 R. OD GODZ.10,30-15,00
13 LISTOPADA 2013R. OD GODZ.8,00-15,00
WYPŁATA NASTĄPI PO PRZEDŁOŻENIU FAKTUR VAT ZA ZAKUPIONE PODRĘCZNIKI .3
listopada 2013

JUŻ DZIŚ NA STRONIE SP30

SINGIEL MADZI GÓŹDŹ Z KL. 3D

"ZOSTAŃ DZIECKIEM"

 

słowa: p. Krzysztof Tomaszewski,
muzyka: p.Mieczysław Jurecki

Tak jak zapowiadaliśmy, Madzia nagrała kolejną piosenkę!
Dzięki uprzejmości koordynatora projektu pana Mieczysława Jureckiego, możemy jej posłuchać na naszej stronie internetowej :) Jak wspominaliśmy wcześniej - już niedługo, bo w piątkowym wydaniu Kuriera Lubelskiego - pyta Diamentów Lublina 2013!!! Usłyszymy tam Madzię w dwóch piosenkach - "Ojczyzna" Marka Grechuty i ...w owianej tajemnicą niespodziance muzycznej :)2
listopada 2013

Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego

ogłasza przetarg:

DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
dla Szkoły Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego
w Lublinie
w okresie od 02.01.2014r. do 31.12.2014r.

>>>pliki do pobrania<<<


2 listopada 2013

Wiersze dla nauczycieli ...

Z okazji Dnia Nauczyciela zaproszono uczniów klas 1-3 do napisania rymowanek o swoich ulubionych nauczycielach.
Wpłynęło kilkanascie prac, sposród których wybrano trzynascie najladniejszych. Ich autorami sa: Gerard Tomczyk klasa 1b, Ola Pawlak i Emilia Wojniak klasa 2b, Maja Borkowska klasa 3a, Weronika Pieprzyk i Michal Szafranek klasa 3c i Karolina Bucon klasa 3e. Najwiecej rymowanek wplynelo od uczniów klasy 2a ..... >>>więcej >>>

26 października 2013

Wizyta w muzeum Misjonarzy Białych w Natalinie

26 października w sobotę, została zorganizowana przez s. Damaris wycieczkado Muzeum Misyjnego w Natalinie u Ojców Białych Misjonarzy Afryki. Uczestniczyło w niej 41 uczniów i 9 rodziców. Można było obejrzeć cuda afrykańskiej ziemi, poznać ich kulturę, sposób życia, ubierania się i różne zwyczaje. O tym wszystkim przepięknie opowiadał O. Otto. Największe zainteresowanie miały eksponaty afrykańskie na sprzedaż i instrumenty muzyczne, na których uczniowie graliby do wieczora i jeszcze dłużej. A co oglądali? >>>Zapraszam do obejrzenia zdjęć>>>

24-10-2013

UWAGA IDZIEMY NA MECZ !!!

"CAŁA SZKOŁA KIBICUJE MISTRZYNIOM"

W najbliższą środę tj. 30 października 2013 roku w hali Globus przy ulicy K. Wielkiego 8 odbędzie się mecz ekstraklasy piłki ręcznej kobiet MKS LUBLIN-FIRMUS AZS Politechnika Koszalin (godzina 18.00). W związku z tym jak zwykle serdecznie zapraszamy na mecz wszystkich zainteresowanych kibicowaniem uczniów i członków ich rodzin.

Aby zakupić bilety w promocyjnej cenie 1 zł. należy wcześniej zadeklarować swój udział w meczu. Deklaracje do pobrania u nauczycieli wychowania fizycznego.... Serdecznie ZAPRASZAMY :)

22-10-2013

Wycieczka do Warszawy klas trzecich ...

22 października 2013 roku uczniowie klas trzecich pojechali na wycieczkę do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Centrum jest chętnie odwiedzane przez dzieci, młodzież i dorosłych, gdyż niezależnie od wieku mogą indywidualnie zaangażować się w poznanie i zrozumienie świata. Zabawy, praktyczne działania i spotkania z animatorami nauki przy poszczególnych instalacjach miały nas inspirować do nowych doświadczeń oraz uczestnictwa w procesie twórczym. >>>więcej o wycieczce w fotorelacji>>>

22-10-2013

Zerówka w naszej szkole

W obecnym roku szkolnym została utworzona dziesięciogodzinna grupa oddziału przedszkolnego. Dzieci z tej grupy mogą przebywać w szkole w godzinach 7.00 – 16.30. Obecnie do grupy zapisanych jest dwadzieścia sześć osób, w wieku 5-6 lat. Opiekę dydaktyczno – wychowawczą nad dziećmi sprawują pani Izabela Litwin i pani Maja Wolska.
Dzieci realizują program rocznego przygotowania przedszkolnego. Dodatkowo korzystają z pływalni, sali gimnastycznej oraz zajęć logopedycznych. Realizowany jest także program wspierający naukę czytania metodą odimienną, opracowaną przez dr Irenę Majchrzak. Dzieci mają także niepowtarzalną możliwość poznania podstaw pedagogiki cyrku. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z naszych pierwszych dni w szkole.

21-10-2013

Witamy w szkole najmłodszych ...

2 września 2013 roku w naszej szkole naukę w sześciu klasach pierwszych rozpoczęło 148 uczniów. W klasie 1a wychowawczynią jest pani Jolanta Szymańska, w klasie 1b pani Nina Bielak-Łuszczakiewicz, w klasie 1c pani Mariola Płecha, w klasie 1d pani Agnieszka Jędrzejowska-Grudka, w klasie 1e pani Małgorzata Siarkowska i w klasie 1f pani Teresa Kubiak.
W dwóch oddziałach przedszkolnych swoją przygodę ze szkołą rozpoczęło pięćdziesiąt troje pięciolatków i sześciolatków. Wychowawczyniami dziesięciogodzinnego oddziału przedszkolnego ,,0”a są panie Izabela Litwin i Maja Wolska, a pięciogodzinnego ,,0”b pani Justyna Iwanicka. Zdjęcia ukazują dzieci w trakcie codziennych zajęć. Naszym najmłodszym uczniom życzymy powodzenia. >>>Więcej zdjęć w fotorelacji>>>

21-10-2013

WF z Klasą - Debata

W dniu 21 października 2013 roku w naszej szkole odbyła się debata w ramach Sportowego Okrągłego Stołu. Uczestnikami debaty byli: Dyrektor SP 30 p. Elżbieta Satowska, nauczyciele wychowania fizycznego, uczniowie i ich rodzice. Tematem spotkania były lekcje wychowania fizycznego i sportowe zajęcia pozalekcyjne. >>>zapraszamy do obejrzenia fotorelacji>>>

20-10-2013

"Światowa Niedziela Misyjna"

20 października 2013 roku, w ,,Światową Niedzielę Misyjną”, dzieci należące do Koła misyjnego, modliły się wraz z parafianami, za papieża Franciszka, który przewodzi Papieskiemu Dziełu Misyjnemu Dzieci, a także za misjonarzy, kapłanów, siostry zakonne oraz misjonarzy świeckich i wolontariuszy całego świata. Przygotowali piękną oprawę liturgii / komentarz o misjach, czytania biblijne, psalm, modlitwę wiernych i komentarz do niesionych darów ołtarza. /fotorelacja/

20-10-2013

"Mój najpiekniejszy Różaniec"

20 października w kościele św. Stanisława męczennika na Sławinku odbyło się wręczenie nagród i dyplomów dla zdobywców w międzyszkolnym  konkursie pt: ,, Mój najpiękniejszy różaniec". Z naszej szkoły trzech uczniów zostało wyróżnionych. Są nimi: Maria Stasak z klasy IIIc, Magdalena Stasak z kl. If i Cezary Kozłowski z kl. IIa. Gratulujemy im sukcesu. Zapraszam do obejrzenia nagrodzonych prac./ fotorelacja.../

20-10-2013

Madzia Góźdź - nagrywa kolejną piosenkę :)

Sukces Magdaleny Góźdź - laureatki Diamentów Lublina 2013 - zaowocował współpracą z wielkimi artystami. Madzia otrzymała propozycję nagrania nowej piosenki. W sobotę 19.10.2013 w studio pana Mieczysława Jureckiego nasza trzecioklasistka nagrała kolejny utwór. Tym razem "Zostań dzieckiem" - do słów pana Krzysztofa Tomaszewskiego, autora m.in. tekstu piosenki " Już nie ma dzikich plaż". Drzwi do kariery otwierają się przed Madzią coraz to szerzej !!!
Madziu – dobrze to wykorzystaj – trzymamy za Ciebie kciuki. >>>fotorelacja>>>

Płyta „Diamentów Lublina2013” – już gotowa. Prawdopodobnie ukaże się 8 listopada, jako dodatek Kuriera Lubelskiego. Z niecierpliwością czekamy na tę chwilę!!!

16-10-2013

 

W dniu dzisiejszm biliśmy rekord razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. O godzinie 12.00 w 1250 szkołach podstawowych w całej Polsce równocześnie na fantomach pokazywało swoje umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy przedlekarskiej. Zdjęcia z dzisiejszej imprezy znajdują się w fotorelacji :)

>>>fotorelacja>>>

16-10-2013

VI BIEG PAPIESKI

BIEG KU PAMIĘCI OJCA ŚWIĘTEGO

W dniu 16.10.2013 roku uczniowie naszej szkoły pod opieką p. Anny Parzymies – Wach wzieli udział w VI Biegu Papieskim. Celem imprezy było upamiętnienie daty 16 października 1978 roku – wyboru Karola Wojtyły na Papieża. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkową koszulkę oraz dyplom. Uczestnikami biegu byli uczniowie klasy sportowej 4a: Kozłowski Szymon, Świtacz Kacper, Młynarczyk Miłosz, Jezierski Łukasz, Wisowski Maciej, Skowronek Mateusz, Dubiał Wiktoria, Podleśna Agata, Szurek Paulina, Maksim Natalia, Czajka Laura, Turewicz Aleksandra. >>>Fotorelacja…>>>

15-10-2013

Rozpoczęliśmy kolejny rok zbiórki makulatury. W naszej szkole akcja nieprzerwanie trwa już od 11 lat. Tylko we wrześniu udało nam się zebrać 2 tony i 180 kilogramów surowców na kwotę 580 złotych. Pieniądze zostały przeznaczone na opłacenie kolejnego spotkania autorskiego z pisarzem Dariuszem Rekoszem i zakup jego książek do szkolnej biblioteki.
Z ostatniej chwili…
Do dnia 14 października do punktu skupu oddaliśmy już w sumie 3 tony i 615 kilogramów makulatury.

14-10-2013

Dzień Nauczyciela

 

14 października 2013
Tego dnia w ramach obchodów Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole odbyła się gra szkolna.
Uczniowie o wyznaczonej godzinie spotkali się z wychowawcą w swoich salach lekcyjnych. Gospodarze klas ze szkolnej biblioteki odebrali instrukcję do gry, według której uczniowie przygotowywali w salach zadania. Po godzinie pracy pod okiem wychowawcy wszystkie klasy z danego poziomu spotkały się w małej sali gimnastycznej, gdzie odbyła się prezentacja wykonanych zadań oraz rozegrana została konkurencja sportowa. >>>fotorelacja>>>

A w klasach młodszych ten dzień wyglądał ......... tak:

Dnia 14 października 2013r.uczniowie klas drugich i trzecich brali uczestniczyli w zajęciach integracyjnych z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Pierwszy etap obchodów święta nauczycieli polegał na przygotowaniu w klasach rymowanek na temat naszej szkoły, laurek okolicznościowych dla pracowników szkoły oraz piosenki tematycznie związane z Dniem Nauczyciela. Następnie w poziomach klas wszyscy uczniowie spotkali się prezentując wykonane wcześniej zadania oraz brali udział w grach i zabawach tematycznych. Wiele radości sprawiło wszystkim rysowanie z zasłoniętymi oczami portretów swoich pań., a także wypełnianie testu dotyczącego znajomości upodobań wychowawczyni. W wielu wypadkach odpowiedzi Pani i uczniów były nadzwyczaj zbieżne. Na zakończenie uroczystości uczniowie wręczyli własnoręcznie wykonane laurki, złożyli życzenia i zaśpiewali przygotowane piosenki. W trakcie spotkania panowała wesoła i sympatyczna atmosfera. >>>Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji>>>

 

14-10-2013

ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW

W Dniu Edukacji Narodowej odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z uroczystości ... >>>zdjęcia>>>

O ślubowaniu pierwszoklasistów w SP30 czytaj także na stronie kuriera Lubelskiego >>>link>>>

 

13-10-2013

"CAŁA SZKOŁA KIBICUJE MISTRZYNIOM"

Lubelski zespół piłkarek ręcznych MKS w sobotnim spotkaniu 2. kolejki fazy grupowej Women's EHF Champions League przegrał na Globusie z FC Midtjylland 24:25. My tam byliśmy i mocno kibicowaliśmy. Niestety nasze zawodnicki uległy "mocniejszej" drużynie Mistrza Danii. Nauczyciele wychowania fizycznego: Anna Hułas, Małgorzata Zielińska, Rafał Ziemoląg oraz Wojciech Pojęta kolejny raz dziękują uczniom i ich rodzinom za wspólne dopingowanie w hali Globus. >>>fotorelacja>>>

10-10-2013

Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej
VIII edycja
”Jan Paweł II w drodze do świętości”

Konkurs został zorganizowany przez naszych katechetów: s. Maristellę Zgrzendek i ks. Marka Romańskiegoi odbył się w czwartek 10 października 2013 r.

Komisja w składzi: P. Weronika Lameńska, P. Zofia Dzięcioł, Ks. Marek Romański wyróżniła i nagrodziła recytacje następujących uczniów:..... >>>fotorelacja>>>

10-10-2013

"CAŁA SZKOŁA KIBICUJE MISTRZYNIOM"

Po raz kolejny uczestniczyliśmy w zawodach piłki ręcznej na najwyższym poziomie gry. Tym razem zawodniczki MKS Lublin wygrały pewnie z zespołem Zagłębia Lubin 29:23.

Nauczyciele wf: p. Anna Hułas, p.Malgorzata Zielińska, p.Rafał Ziemoląg i p.Wojciech Pojęta dziękują wszystkim uczniom i ich rodzinom za przybycie na mecz mimo późnej pory i kibicowanie MISTRZYNIOM.

Już dziś serdecznie zapraszamy na kolejne mecze Mistrzyń: 12-10-2013 - Mecz Ligi Mistrzyń oraz 27-10-2013 - mecz międzypaństwowy Polska-Czechy.

Szczegółowych informacji udzielają w/w nauczyciele wychowania fizycznego

4-10-2013

Elektrośmieci - co to takiego?

4 października 2013r. uczniowie klasy IIc i IIIc pod kierunkiem wychowawczyń, pani Renaty Grulich i Hanny Kalisz-Adamek przygotowali apel pod hasłem ,,Moje miasto bez elektrośmieci”. Tematem przewodnim apelu było przekazanie informacji o elektrośmieciach i sposobach ich utylizacji. Zaprezentowana została krótka inscenizacja na temat dbałości o środowisko naturalne i zagrożeń płynących z jego zanieczyszczania. >>>fotorelacja>>>

28-09-2013

Rajd rowerowy

W dniu 28.09.2013 roku uczniowie koszykarskiej klasy sportowej 4 a wraz z rodzicami pod opieką p. Mirosława Parzymiesa oraz p. Anny Parzymies – Wach wzieli udział w rajdzie rowerowym. Trasa rajdu przebiegała dookoła Zalewu Zemborzyckiego. Rodzice na koniec tak aktywnie spędzonego czasu zorganizowali ognisko wraz z pieczeniem kiełbasek. Wszyscy mogli lepiej się poznać i już nie mogą się doczekać kolejnej wycieczki! >>>Fotorelacja……>>>

28-09-2013

28 września w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego, można było obejrzeć wystawę z 168 prac plastycznych wykonanych przez uczniów klas I - III naszej szkoły. Parafianie tym razem wybierali najpiękniejszy ,,Portret Maryi”. Głosowało ponad 800 osób.

>>>fotorelacja>>>

28-09-2013

28 września, 33 uczniów należących do Koła misyjnego, uczestniczyło w wycieczce z opiekunami grupy, w ramach prowadzenia zdrowego trybu życia i kulturotwórczego wykorzystania wolnego czasu. Zwiedzaliśmy zabytki, miejsca sakralne i niektóre skarbce miasta Lublina oraz dużo spacerowaliśmy po świeżym powietrzu w miejscach pełnych zieleni

>>>fotorelacja>>>

 

KONKURS PLASTYCZNY
„ESPERANTO JĘZYKIEM PRZYJAŹNI”

28 września podczas imprezy „Dzień dobry tu Lublin” – Europejski Dzień Języków w Lublinie odbyło się wręczenie nagród. Na konkurs wpłynęło 37 prac. Nagrodzone i wyróżnione prace zostały wydrukowane w formie kart pocztowych przez patrona konkursu Pocztę Polską. Prace nagrodzone oraz zakwalifikowane do wystawy są eksponowane w budynku Poczty Głównej w Lublinie. Uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem nauczyciela plastyki p. Katarzyny Stanuch zdobyli nagrody i wyróżnienia oraz zakwalifikowali się do wystawy:

LAUREATOM, FINALISTOM I WYRÓŻNIONYM SERDECZNIE GRATULUJEMY!! >>>fotorelacja>>>

 

PIERWSZE W TYM ROKU SZKOLNYM SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW
W KONKURSACH PLASTYCZNYCH

KONKURS PLASTYCZNY, FOTOGRAFICZNY I LITERACKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ LUBELSKICH „KLASZTOR W SERCU MIASTA” POD PATRONATEM LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY
11 września 2013r. w Bazylice Ojców Dominikanów w Lublinie odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień oraz otwarcie wystawy pokonkursowej nagrodzonych i wyróżnionych prac plastycznych.
Jury konkursu plastycznego "Klasztor w sercu miasta" po obejrzeniu 326 prac plastycznych, postanowiła przyznać w kategorii prac plastycznych 17 równorzędnych nagród i 11 wyróżnień oraz zakwalifikować do wystawy 29 autorów.
Uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem nauczyciela plastyki p. Katarzyny Stanuch zdobyli nagrody i wyróżnienia oraz zakwalifikowali się do wystawy;

• MIKOŁAJ GORCZYCA z klasy 6D został LAUREATEM
• ARKADIUSZ JEWDOSZUK z klasy 6B został FINALISTĄ
• prace OLIWII STRZYŻEWSKIEJ z kl.5A i KAROLINY GÓRECKIEJ z kl.6B zakwalifikowały się do wystawy pokonkursowej

Dyplomy i drobne upominki za prezentacje multimedialne wykonane na ten konkurs odebrali też podopieczni pani Iwony Drozdowskiej-Orłowskiej: MACIEJ WYBACZ i BARTOSZ ŚWIDER. (relacja w kurierze lubelskim)

LAUREATOM, FINALISTOM I WYRÓŻNIONYM SERDECZNIE GRATULUJEMY!! >>>fotorelacja z wystawy>>>

 

UWAGA PŁYWALNIA JUŻ CZYNNA!

Już w poniedziałek 7 października 2013 roku zostają wznowione zajęcia pływania na szkolnym basenie.

ZAPRASZAMY!!!

 

Znajdź nas na Facebooku >>>tutaj>>> 

 

27-29 września 2013

"Mistrzowie kodowania"

W dniach 27-29 września 2013 roku w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie odbyło się szkolenie w ramach programu Mistrzowie Kodowania”. Na zajęcia prowadzone przez firmę Samsung we współpracy ze Stowarzyszeniem Rodzice w Edukacji oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej zaproszeni zostali nauczyciele z 34 szkół z całej Polski. Podczas intensywnych warsztatów poznawali oni tajniki programowania w języku Scratch. Jest to świetny program do tworzenia gier, animacji i mobyć wykorzystywany na zajęciach z każdego przedmiotu. Pani Joanna Poniatowska i Iwona Drozdowska-Orłowska brały udział w tym szkoleniu i wkrótce zaproszą na zajęcia uczniów klas VI chętnych do nauki programowania w Scratch`u.

FILMIK Z KONFERENCJI

 

29 września 2013

"Cała szkoła kibicuje Mistrzyniom"

Niestety nie pomogliśmy naszym kibicowaniem Mistrzyniom Polski Piłkarkom ręcznym MKS Lublin w ligowym pojedynku z Vistalem Gdynia. Był to jeden z tzw. "gorszych dni" zawodniczek z Lublina.  .............. Przegrały :(  ................

Na zawody pojechaliśmy w "silnej grupie" 120 osób (uczniowie i ich rodziny). W takiej formie uczestniczymy w konkursie "CAŁA SZKOŁA KIBICUJE MISTRZYNIOM". Za udział w zawodach uczniom i ich rodzinom serdecznie dziękują nauczyciele wf: M.Zielińska, A.Hulas, R.Ziemoląg i W.Pojęta. >>>fotorelacja>>>

 

25 września 2013

Wizyta Dariusza Rekosza w naszej szkole

Tego dnia ponownie gościliśmy w naszej szkole pisarza - pana Dariusza Rekosza, który poprowadził dla uczniów klas szóstych warsztaty literackie: JAK BUDOWAĆ OPOWIEŚĆ? W ramach spotkania uczniowie mieli możliwość dowiedzenia się:

- jak bezbłędnie wykorzystywać przymiotniki,
-w jaki sposób kreować otoczenie i bohaterów,
-jak umiejętnie panować nad dialogami,
-który gatunek literacki wybrać, żeby stworzyć „dzieło swojego życia”. . . . . . ..
>>>fotorelacja>>>

 

25 września 2013

Wybory do Szkolnego Samorządu Uczniowskiego

24.09.2013 w naszej szkole odbyły się wybory do Szkolnego Samorządu Uczniowskiego.

Komisja wyborcza w składzie: Artur Gromowski klasa 6a, Kacper Grzyb klasa 6b, Magda Gierała klasa 6c, Sabina Walczyńska klasa 6d oraz Wiktoria Kuśmierz z klasy 6d, która robiła zdjęcia podliczyła głosy oddane podczas głosowania.
Uczniowie wybierali dziesięciu przedstawicieli Szkolnego Samorządu Uczniowskiego spośród 18 kandydatów.
Osoby, które uzyskały największą ilość głosów i tym samym znaleźli się w Szkolnym Samorządzie Uczniowskim:
1. Paweł Wisowski 37 głosów ........ >>>więcej w fotorelacji>>>

 

23 września 2013

UWAGA NIECZYNNA PŁYWALNIA!

W związku z powstaniem awarii na obiektach sportowych szkoły informujemy, że od dnia dzisiejszego aż do odwołania pływalnia szkolna będzie NIECZYNNA.

 O terminie otwarcia basenu poinformujemy w terminie późniejszym.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

20 września 2013

Loteria fantowa - Adopcja serca

20 września 2013 roku, nasze szkolne Koło misyjne rozpoczęło swoją działalność na rzecz misji, od zorganizowania Loterii Fantowej. Najpierw zbieraliśmy fanty od uczniów z klas I – III. Najwięcej przynieśli: Ania Zając If, Kinga Sachodulska, Oliwia Figiel, Natalka Pętala, i Hania Gołaszewska z klasy Ic, Szymon Kwiatkowski z IIb, Julka Zgrzywa z IIa, Edyta Makowska i Michał Szafranek z IIIc, Ola Zięba i Ela Bury z IIIa, Ola Kujan, Krzysiu Jaksim, Filip Wodnicki, Kacper Wilk i Szymon Suszek z IIIb.
Loteria poświęcona była jako ,, Adopcja sersa na odległość” dla Jovaniego z Kamerunu. Zebraliśmy 300 złotych plus 100 złotych ze sprzedaży misyjnych różańców. Wszystkim, którzy wsparli tę akcję serdecznie dziękujemy.
/fotorelacja/

18 września 2013

Informacje i zapisy do sekcji OYAMA KARATE LUBLIN znajdują sie >>tutaj<<<

 

17 września 2013

Ogłoszenie o możliwości korzystania z pływalni

Informujemy, że istnieje możliwość korzystania z zajęć tzw. "luźnego pływania" na basenie Szkoły Podstawowej nr 30.

Dostępne terminy:

 

16 września 2013

ROWEROWY RAJD PO ZDROWIE

 

W dniu dzisiejszym uczniowie z naszej szkoły pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego: p.Anny Parzymies-Wach, p.Rafała Ziemoląga i p.Wojciecha Pojęty wzięli udział w rajdzie rowerowym tzw. "Rajdzie Po ZDROWIE". Trasa rajdu przebiegała dookoła Zalewu Zemborzyckiego ....... >>>fotorelacja z rajdu>>>

 

13 września 2013

Szczegółowe informacje o kursie dostępne są pod numerem telefonu 81 534 89 31 lub na stronie internetowej:

 http://www.kursor.edu.pl/szkola-jezykowa/lublin/

 

 

 

5 września 2013

Opłata za obiady!

Opłata za obiady w miesiącu wrześniu (od dnia 16 września 2013 r.) wynosi: 11 dni x 3.50 zł. = 38.50 zł.

Opłata dla klasy "0" z całodziennym wyżywieniem - 20 dni x 6 zł. = 120 zł.

Informujemy, że nie ma możliwości wykupu obiadów na pojedyncze dni.

Opłata powinna być dokonana  do dnia 10 września 2013 roku na konto:

PEKAO S.A. V O/Lublin, 
54 1240 1503 1111 0010 0156 3525

 

 

3 września 2013

 

 

Tak rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2013/2014

 

>>> więcej zdjęć w fotorelacji <<<


 Uwaga remont stołówki !

W związku z remontem kuchni i stołówki szkolnej uprzejmie informujemy Państwa Rodziców, iż planowany termin rozpoczęcia żywienia dzieci w szkole to 16 września 2013 r.

Za opóźnienia przepraszamy.

 

 

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

 odbędzie się w poniedziałek, 2 września  wg harmonogramu:

klasy IV - VI  - godzina 10.30

klasy II - III - godzina 11.30

klasy ,,0” - I -  godzina 12.30

Część oficjalna odbędzie się w sali gimnastycznej.

O godz. 9.00 Msza Święta inaugurująca rok szkolny.

 

 

Uwaga nauczyciele!

Zebrania Rady Pedagogicznej odbędzie się
w dniu 28 sierpnia 2013 roku (środa) o godzinie 10.00


 

Wykaz podręczników dla uczniów 
na rok szkolny 2013/2014

klasy 4-6 ---->>>do pobrania w wersji pdf<<<

klasy 0-3 ---->>>do pobrania w wersji pdf<<<


Ogłoszenie o dofinansowaniu do podręczników

W roku szkolnym 2013/14 będzie można ubiegać się o dofinansowanie do podręczników szkolnych. Obowiązywać będą następujące kryteria:

W klasach I – Kryterium dochodowe wynosić będzie 539 zł netto na członka rodziny. /kwota nieprzekraczalna/

W klasach II, III, V456zł netto na członka rodziny.

Jeżeli w rodzinie ucznia klas: II, III, V  występuje szczególnie trudna sytuacja związana z: sieroctwem, bezrobociem, długotrwałą chorobą lub innymi zdarzeniami losowymi można ubiegać się dofinansowanie na mocy decyzji Dyrektora Szkoły.

·         Wnioski są do pobrania w pokoju 204 i sekretariacie szkoły.

·         Informacje bezpośrednio u pedagogów szkolnych lub pod numerem : 81-74-568-75

·         Wnioski należy składać do 02.09.13

DODATKOWE INFORMACJE O DOFINANSOWANIU PODRĘCZNIKÓW

Dofinansowanie dla klasy I – 225 zł

·         Kryterium dochodowe – 539 zł / netto/ na członka rodziny

Dofinasowanie dla klasy II , III – 225zł

·         Kryterium  dochodowe 456zł / netto/ na członka rodzinny

Dofinasowanie dla klasy V – 325 zł

·         Kryterium dochodowe – 456 zł /netto/ na członka rodziny

Powyżej kryterium  w przypadku wystąpienia:

·         Ubóstwa

·         Sieroctwa

·         Bezrobocia

·         Długotrwałej choroby

·         Przemocy w rodzinie

·         Bezradności wychowawczej

·         Rodziny niepełnej, wielodzietnej

·         Alkoholizmu, narkomanii

·         Zdarzeń losowych – /bez klas I/


TwójRobot zaprasza w nowym roku szkolnym 2013/2014
na
KURSY ROBOTYKI
dzieci i młodzież w wieku 6 – 12 lat

Szczegółowe informacje
Tel. 508 793 986
e-mail: lublin@twojrobot.pl