Święto Patrona 2014

SAM_0003 SAM_0005 SAM_0006 SAM_0008 SAM_0009 SAM_0010 SAM_0013 SAM_0014 SAM_0015 SAM_0016 SAM_0017 SAM_0018 SAM_0019 SAM_0020 SAM_0022 SAM_0023 SAM_0024 SAM_0025 SAM_0026 SAM_0027 SAM_0028 SAM_0030