UWAGA RODZICE

Rok szkolny 2017/2018 – darmowe podręczniki i ćwiczenia dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Podręczniki i ćwiczenia uczniowie wszystkich klas otrzymają w pierwszych tygodniach września.

"WYPRAWKA SZKOLNA 2017 "

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”
W roku szkolnym 2017/2018 pomoc jest udzielana uczniom:
1) słabowidzącym,
2) niesłyszącym,
3) słabosłyszącym,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7
- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949);
- uczęszczającym w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy lub do klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy II i III szkoły podstawowej, klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – nie dotyczy wyżej wymienionych uczniów klasy II i III szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 339 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.
Dofinansowanie zakupu podręczników w 2017 r. będzie wynosić:
1) do 175 zł dla ucznia:
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczającego do klasy II i III szkoły podstawowej – w przypadku gdy nie korzysta z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 339 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
2) do 225 zł dla ucznia:
a) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
b) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym

– uczęszczającego do klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum albo szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;
3) do 390 zł – dla ucznia:
a) słabowidzącego,
b) niesłyszącego,
c) słabosłyszącego,
d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
g)z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a–f

– uczęszczającego do klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia albo klasy I branżowej szkoły I stopnia;

4) do 445 zł – dla ucznia:
a) słabowidzącego,
b) niesłyszącego,
c) słabosłyszącego,
d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a–f

– uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego, technikum, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej albo liceum plastycznego;
Zasady udzielania pomocy:
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników realizowana będzie na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.
Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018 (dotyczy to zarówno szkół prowadzonych przez Miasto Lublin, jak również szkół prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż jst.).
Termin składania wniosków - do dnia 6 września 2017 roku ustalony został zarządzeniem nr 6/8/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 2 sierpnia 2017 r.
Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
Rozliczenie nastąpi po przedłożeniu faktury VAT, rachunku, paragonu lub oświadczenia o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych.

Akt prawny:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1457).
>>>więcej informacji w zarządzeniu>>>

Podczas wakacji
pamiętajcie o BEZPIECZEŃTWIE!

 

Bezpieczne przebywanie na akwenach śródlądowych i uprawianie sportów wodnych from GrupaSpecjalnaPłetwonurkówRP on Vimeo.

Uwaga
Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie przy ul. Nałkowskich 110 może wynająć w roku szkolnym 2017/2018 dużą salę gimnastyczną i mniejszą, która ma 217 m 2 w godzinach wieczornych. Koszt wynajmu wynosi 65zł plus 23% Vat za dużą salę i 45zł plus 23% Vat za małą salę za 1 godzinę zegarową. Sale przystosowane są do gry w koszykówkę i siatkówkę, oraz zajęcia ogólnorozwojowe.

Laureaci ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów artystycznych
na spotkaniu z przedstawicielami władz Lublina - 14.06.2017 r.

14 czerwca 2017 roku o godzinie 12.00 w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II przy ul. Józefa Elsnera 5 w Lublinie odbyło się spotkanie przedstawicieli władz miasta z uczniami szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – laureatami międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów artystycznych. Spotkanie prowadziła Pani Ewa Dumkiewicz – Sprawka Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania w Lublinie. W imieniu Pana Krzysztofa Żuka Prezydenta Miasta Lublin nagrody uzdolnionym uczniom wręczał Pan Krzysztof Komorski - Wiceprezydent Lublina. W roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła miała największą liczbę laureatów co uplasowało nas na I miejscu wśród lubelskich szkół podstawowych. Uczniowie otrzymali dyplomy, nagrody książkowe, a laureaci konkursów artystycznych, którzy w pierwszym semestrze bieżącego roku szkolnego uzyskali średnią co najmniej 4,80 oraz wzorowe zachowanie, otrzymali jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Lublin. Uczniowie naszej szkoły zdobyli 40 tytułów laureata... więcej

Dzięki życzliwości i współpracy z TV UMCS
"30" jest "GWIAZDĄ REPORTAŻU"

 

Więcej w relacji na stronie UMCS Lublin

Listy do uczniów klas pierwszych i ich rodziców

"Kochani Uczniowie Klas Pierwszych !
Przyszłoroczny uczniu!
Niedługo rozpoczniecie naukę w naszej szkole. Przed Wami stoi dużo nowych wyzwań, dlatego przekazujemy w Wasze ręce ten oto list.
Mamy nadzieję, że już niedługo dołączysz do naszej wielkiej „szkolnej rodzinki”. Z pewnością jesteś tym faktem bardzo podekscytowany. W końcu zaczynasz nowy okres w swoim życiu. Niedługo staniesz się bardziej samodzielny, wiele się nauczysz i poznasz nowych przyjaciół. Domyślamy się, że w związku z tym możesz mieć dużo obaw. Panie Wychowawczynie obejmą Cię swoją troską i będą czuwały, abyś nigdy nie czuł się w naszej szkole zagubiony..."
Pełny tekst listu Pani Dyrektor Beaty Jezierskiej

Spektakularne osiągnięcia SP 30 w Ogólnopolskim Programie Szkoła 2.0
Nasza szkoła w tym roku zdobyła trzy Dobre Praktyki!!!

Nasza szkoła w bieżącym roku szkolnym 2016/2017 zdobyła trzy Dobre Praktyki za działania Zespołu 2.0 opisane i opublikowane na platformie Szkoły z Klasą 2.0 przez p. Joannę Poniatowską.
Za co dostaliśmy Dobre Praktyki:
• przedstawiliśmy pomysły w taki sposób, by inni nauczyciele mogli je wykorzystać w swojej pracy,
• odpowiedzieliśmy na pytanie, czego się uczniowie nauczyli, jakie umiejętności zdobyli, ćwiczyli lub doskonalili,
• załączyliśmy materiały, które powstały w trakcie realizowania dobrej praktyki między innymi: prace uczniów, zdjęcia, filmy, dokumentację nauczyciela,
• wzbogaciliśmy wiedzę uczniów oraz ich motywację do nauki, poszukiwania nowych możliwości,
• zachęciliśmy uczniów do rozwijania pasji, zainteresowań.
Sukces Szkoły jest zasługą wspólnej pracy zespołu nauczycieli biorących udział w programie, ich zaangażowaniu, rozwijaniu pasji uczniów i swoich. Nasz zespól to:
1. p. Beata Jezierska
2. p. Joanna Poniatowska
3. p. Alicja Wójtowicz Ziętek
4. p. Iwona Drozdowska-Orłowska
5. p. Klaudia Gołoś-Robak
6. p. Renata Grulich
7. p. Izabela Litwin
8. p. Marlena Ogiewa-Małek
9. p. Anita Pasik
10. p. Marlena Sobieszczańska
11. p. Wojciech Pojęta
12. p. Tadeusz Szydłowski
13. p. Marcin Detiuk
Dziękujemy wszystkim osobom wspierających nasze działania.

ŚWIETLICA

• Wszystkie dzieci, których rodzice złożyli kartę zgłoszenia do świetlicy, zostały przyjęte.

• Dzieci rodziców niepracujących przyjęte zostały warunkowo.

• W przypadku, gdy do świetlicy złożone zostaną karty przez rodziców pracujących, dzieci przyjęte warunkowo zostaną wypisane po wcześniejszym powiadomieniu.

 

Tak graliśmy w tym roku w piłkę nożną i TAG rugby

 

Nasze osiągnięcia:

Eliminacje Szkolnej Ligi TAG RUGBY - (rocznik 2005) II miejsce w regionie i awans do finałów wojewódzkich Szkolnej Ligi TAG RUGBY
Eliminacje Szkolnej Ligi TAG RUGBY - (rocznik 2006) II miejsce w regionie i awans do finałów wojewódzkich Szkolnej Ligi TAG RUGBY
Wojewódzkie finały Szkolnej Ligi TAG RUGBY (rocznik 2005) - III miejsce w województwie Lubelskim w Szkolnej Lidze TAG RUGBY (ogólnopolskie półfinały Szkolnej Ligi Tag Rugby)
Wojewódzkie finały Szkolnej Ligi TAG RUGBY - (rocznik 2006) - III miejsce w województwie Lubelskim w Szkolnej Lidze TAG RUGBY (ogólnopolskie półfinały Szkolnej Ligi Tag Rugby)
Eliminacje szkolne w piłce nożnej dziewcząt - 4 miejsce w grupie eliminacyjnej
Eliminacje szkolne w piłce nożnej chłopców -1 miejsce w grupie eliminacyjnej i awans do dalszej fazy rozgrywek, które odbędą się na wiosnę.
Turniej piłkarski „Z Podwórka na Stadion - O Puchar Tymbarka” 1 miejsce w grupie eliminacyjnej i awans do turnieju regionalnego.
Turniej piłkarski „Z Podwórka na Stadion - O Puchar Tymbarka” 3 miejsce w Finałowym Turnieju Regionalnym.
Ogólnopolska Szkolna Liga Rugby Tag – rocznik 2006 4 miejsce w mieście Lublin
Ogólnopolska Szkolna Liga Rugby Tag – rocznik 2005 1 miejsce w mieście Lublin
Ogólnopolska Szkolna Liga Rugby Tag – rocznik 2004 2 miejsce w mieście Lublin
Ogólnopolska Szkolna Liga Rugby Tag – rocznik 2005 2 miejsce w województwie lubelskim (WICEMISTRZ WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO)
Ogólnopolska Szkolna Liga Rugby Tag – rocznik 2004 4 miejsce w województwie lubelskim
Rugby Tag – Igrzyska Młodzieży Szkolnej 3 miejsce w Igrzyskach Szkół Podstawowych m. Lublin.
Piłka nożna - Igrzyska Młodzieży Szkolnej Zakończone rozgrywki na etapie ćwierćfinałów (m-ce 4-10)

Uczniów do rozgrywek przygotował Wojciech Pojęta
Gratulujemy sukcesów sportowych.

Sukcesy wychowanków świetlicy szkolnej
Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej reprezentowali naszą szkołę w całym Lublinie, w Polsce i na Świecie biorąc udział w licznych konkursach plastycznych. Miło nam poinformować państwa, że mamy w tym roku szkolnym wielu laureatów konkursów organizowanych poza szkołą, oto oni:... więcej

 

Szlakiem ginących zawodów
W ramach realizacji programu Szkoła 2.0 dwa odziały SP 30 brały udział w kolejnym punkcie działań zaplanowanych na obecny rok szkolny.
12 czerwca klasa II c i oddział ,,O’’ uczyły się poza murami szkoły. Zgłębialiśmy wiedzę o ginących zawodach, wędrowaliśmy szlakiem metalu. W Wojciechowie uczniowie dowie
dzieli się o pracy kowala. Udział w warsztatach plastyczno - technicznych przybliżył wiedzę na temat podkowy końskiej. Każdy miał szansę na wykonanie swojej własnej podkowy z masy solnej.
Nowy Gaj i ,,Młyn Hipolit’’ przybliżyły czasy poszukiwaczy złota. Uczniowie pogłębili wiedzę o minerałach, obserwowali doświadczenie obrazujące wybuch wulkanu.
Pszczela Wola to doskonała lekcja o pszczołach, pasiekach oraz właściwościach miodu. Zakończenie naszego szlaku ginących zawodów to wspólne ognisko i pieczenie kiełbasek.... fotorelacja

W dniu 9 czerwca w Wąwozie Jana Pawła II, przy SP nr 51, ul. Bursztynowa odbyła się ostatnia IV runda XI Otwartych Szkolnych Mistrzostw Lublina w Biegu na Orientację (bieg na czas z mapą i zdobywanie określonych punktów). We wcześniejszych rundach uczniowie biegali przy SP 14 (osiedle Botanik), w Parku Ludowym i nad Zalewem Zemborzyckim.
Po zamknięciu mety, odbyło się uroczyste podsumowanie zawodów - wręczenie medali, pucharów i dyplomów dla pierwszych trójek oraz pucharów dla zwycięskich szkół... więcej

W poniedziałek 12.06.2017 r. w Szkole Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie odbył się egzamin na kartę rowerową. Do egzaminu przystąpili uczniowie klas 5 z naszej szkoły. Zaliczenie egzaminu
z praktycznej jazdy rowerem poprzedzone było m. in. egzaminem teoretycznym z przepisów ruchu drogowego. Uczniowie egzamin teoretyczny zobowiązani byli zdać co najmniej z wynikiem dobrym i wówczas dopuszczeni byli do egzaminu praktycznego.
Do egzaminu praktycznego przystąpiło 51 uczniów.
Komisja w składzie: Ewa Drewniak, Iwona Drozdowska – Orłowska, Joanna Poniatowska, Tadeusz Szydłowski pozytywnie zaopiniowała egzamin praktyczny u 44 uczniów, którzy po dokonaniu procedur formalnych otrzymają kartę rowerową.
Pozostali uczniowie będą mogli przystąpić do egzaminu już za rok.
...fotorelacja

Klasa 5C Dzień Dziecka świętowała w Tarasach Zamkowych na astroevencie „Kosmiczny Tydzień Dziecka”. Uczniowie brali udział w warsztatach – obserwowali niebo przez teleskop, podziwiali kosmiczne kamienie, hodowali sadzonki w „marsjańskim ogrodzie”, a także poznali wiele ciekawostek związanych z kosmosem i przymierzali kostiumy astronautów z NASA. Uczniowie spotkali się również z misiem astronautą. Dydaktyczno – pokazowa baza marsjańska została przygotowana wg projektu Stowarzyszenia POLARIS-OPP – organizacji popularyzującej tematykę kosmosu. Po warsztatach udaliśmy się na lody i do Mc Donalda – tak świętuje się Dzień Dziecka... fotorelacja

.

MOJE MIASTO BEZ ELEKTROŚMIECI.
W tym tygodniu odbędzie się ostatnia w tym roku szkolnym zbiórka ELEKTROŚMIECI!!!. Prosimy o przynoszenie wszystkich urządzeń elektrycznych i na baterie (np. zabawki, zegarki) o przynoszenie do sali 110. Osoba odpowiedzialna za zbiórkę elektrośmieci Renata Grulich.

ŚPIEWAJĄCO PO SUKCES
Mimo, że wiosna nie należała do najcieplejszych, młode wokalistki naszej szkoły rozgrzały jurorów i publiczność nie jednej sceny wokalnej.
W XIV Festiwalu Piosenki Europejskiej 2017, którego organizatorem jest SP51 im. Jana Pawła II w Lublinie, do etapu wojewódzkiego zakwalifikowały się dwie uczennice: Magdalena Góźdź 6d i Zuzanna Maciejewska 6c. W dniu 14.03.2017r. konkurując z 180 uczniami 24 szkół miasta Lublin i województwa lubelskiego, tytuł Laureata otrzymała Magdalena Góźdź. Dzięki uzyskaniu tak wysokiej noty od jurorów, mogliśmy też podziwiać występ Magdy podczas Galowego Koncertu Laureatów Festiwalu Piosenki Europejskiej w Filharmonii Lubelskiej 27.04.2017r... więcej

PODLASIE – BIAŁOWIEŻA, WYCIECZKA KLAS 6C I 6E

W dniach 15-16 maja 2017 roku, klasy 6c i 6e wzięły udział w dwudniowej wycieczce na Podlasie. Uczniowie mieli okazję poznać stadninę koni arabskich i angloarabskich w Janowie Podlaskim, płynąć statkiem po Bugu. Zwiedzili Grabarkę – Sanktuarium Prawosławne oraz Muzeum Białowieskiego Parku Narodowego. Uczestnicy wycieczki spacerowali po rezerwacie pokazowym zwierząt puszczańskich, gdzie mogli ujrzeć żubry, wilki, sarny, łosie i dziki. Szóstoklasiści podjęli się również wykonania działań w ramach zajęć survivalowych i tematycznych między innymi militarnych, technicznych i integracyjnych. Uczniowie podzieleni na grupy, wyposażeni w specjalnie przygotowane mapy, pokonywali wyznaczone trasy. W specjalnie wyznaczonych punkach, musieli stawić czoła przygotowanym dla nich zadaniom terenowym i rekreacyjnym. Poszczególne działania przynosiły zawodnikom porcję niezapomnianych wrażeń, sprawdzały umiejętność współpracy i logicznego myślenia. Wielu uczestników zmierzyło się ze swoimi słabościami, przełamywało lęk, wykazywało się odwagą, poznawało lepiej siebie i swoje możliwości. >>>fotorelacja>>>

Kosmiczny Dzień Dzieci z klas 6c i 6e w Tarasach Zamkowych
Dzień Dziecka - chwila wyjątkowa, w każdym domu ważna i świętowana na różne sposoby. W życiu klasy i szkoły to także czas, na sprawianie uczniom radości. I tak wychowawcy klas szóstych w dniu 31 maja br. przygotowali niespodziankę dla uczniów klas 6c i 6e. Dzieci wzięły udział w Kosmicznym Dniu Dziecka – w ramach Kosmicznego Tygodnia Dziecka w Tarasach Zamkowych w Lublinie. Były to odwiedziny w dydaktyczno – pokazowej bazie Marsjańskiej /wg projektu POLARIS-OPP/, namiocie Eksploratorium z widokiem na 2 metrowy model marsjańskiego wulkanu Olimpus Mons. Młodzi odkrywcy mieli okazję odszukać ciekawe miejsca Lublina przez teleskop, odnajdywać ćwiczebne meteoryty. Brali również udział w warsztatach w Ogrodzie na Marsie, a wybrańcy Misji weszli w rolę prawdziwych astronautów z NASA. >>>fotorelacja>>>

FABRYKA PERKUSJI

Tworzyć każdy może… jak się okazało, czwartoklasiści naszej szkoły wykazali się wyjątkową kreatywnością podczas realizacji mini-projektu „instrument perkusyjny z recyklingu”. Zadaniem dzieci było przedstawienie w formie pisemnej instrukcji: co nam będzie potrzebne do wykonania instrumentu perkusyjnego (które materiały recyklingowe), w jaki sposób wykonać instrument i jak na nim zagrać. Własnoręcznie wykonane grafiki przedstawiają rysunki poglądowe przedmiotów. Niektóre realizacje zostały wykonane w realu oraz otrzymały swoje nietuzinkowe nazwy. Pomysłowość uczniów nie zna granic ? Gratulujemy wszystkim uczniom talentu i liczymy na kolejne mega-realizacje instrumentalne. Może w przyszłości będziemy mieli okazję ujrzeć powstałe instrumenty na wielkich scenach muzycznych??? >>>fotorelacja>>>

Debata szkolna
W dniu 05.06.2017 odbyła się debata szkolna na temat „Moja szkoła”. Wzięły w niej udział delegacje klas 4-6, składające się z gospodarza i jednego ucznia klasy. Tematem debaty były trzy obszary pracy szkoły: klimat szkoły, motywacja do nauki i bezpieczeństwo w szkole. Uczestnicy podzieleni byli na trzy grupy, każda z nich pracowała nad jednym obszarem. Uczniowie opracowali praktyczne definicje wyżej wymienionych obszarów, przyporządkowali do nich konkretne sytuacje i zdarzenia z życia szkoły. Zwrócili uwagę na działania, które pozytywnie i negatywnie wpływają na poszczególne obszary. Materiały z pracy zostaną uwzględnione w przyszłorocznym programie wychowania i profilaktyki.... fotorelacja

10 czerwca ( sobota ) w naszej szkole miał miejsce II Międzyszkolny Konkurs Piosenki Religijnej „Zaśpiewajmy Panu”.
W konkursie wzięło udział 45 dzieci z dwóch szkół podstawowych oraz dwóch pobliskich przedszkoli. Gościły u nas dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kraśniku, Przedszkola Nr 78 oraz Przedszkola Nr 66 w Lublinie.
Jury w składzie: Ks. Proboszcz Grzegorz Trąbka, P. Dyr Beata Jezierska, P. Irena Przymies, P. Dyr Ewa Jaszczewska, P. Anna Kuśmierz oraz gość specjalny – P. Rafał Czarnacki – muzyk, pełni cierpliwości , radości i zasłuchania przyznało następujące miejsca w dwóch kategoriach wiekowych: 0-3 oraz 4-6:

Nagroda Grand Prix : Jakub Wojciechowski z kl. 4 (SP Nr 30 w Lublinie)

>>>fotorelacja>>>

Drodzy Uczniowie!
Centrum Wolontariatu Sportowego Miasta Lublin poszukuje osób, które pasjonują się sportem, chętnie uczestniczą imprezach sportowych i chciałyby przeżyć niezapomnianą przygodę, biorąc udział w ich organizacji.
Centrum zajmuje się rekrutacją wolontariuszy i przygotowaniem ich do pracy podczas wydarzeń sportowych, organizowanych przez lubelskie kluby i organizacje sportowe.
Wolontariat sportowy jest doskonałym sposobem na spędzenie wolnego czasu, szczególnie dla aktywnych i głodnych wyzwań osób, które chcą przeżyć niezapomnianą przygodę.
Co możecie zyskać, będąc wolontariuszami Centrum?
... więcej

Wielki sukces SP 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie. Nasza szkoła znalazła się wśród 18 zaproszonych szkół na VII Ogólnopolski Festiwal Szkoły z Klasą 2.0

3 czerwca 2017 r. w Warszawie odbył się VII Ogólnopolski Festiwal Szkoły z Klasą 2.0. Naszą szkołę reprezentowały: Aleksandra Dziwulska, Aleksandra Kujan, Wiktoria Konarska, p. Renata Grulich i p. Joanna Poniatowska – szkolny koordynator programu. ... więcej w fotorelacji

Uczniowie P. Katarzyny Stanuch znowu z sukcesami :)
JAN BUKOWSKI LAUREATEM I SZEJ NAGRODY
OLIWIA GÓRSKA – FINALISTKĄ
MICHAŁ BASIAK - Wyróżnienie specjalne za oryginalne ujęcie tematu Powiatowego Konkursu Literacko – Plastycznego„Poetycki spacer po Lublinie wyobraźnią malowany” POD PATRONATEM Pani Ewy Dumkiewicz – Sprawki – Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin
Na konkurs wpłynęło 134 prace plastyczne. Jury przyznało 9 nagród i 6 wyróżnień w trzech kategoriach wiekowych oraz wyróżnienia specjalne.
Serdecznie gratulujemy !!! ... fotorelacja

W dniu 8 czerwca 2017r. roku uczniowie klas; 4f i 4c z wychowawcami p. Katarzyną Stanuch i p. Małgorzatą Cholewą oraz paniami Iwoną Drozdowską i Justyną Iwanicką uczestniczyli w wycieczce klasowej w Góry Świętokrzyskie. Wycieczkę rozpoczęła piesza wędrówka przez najwyższy masyw Gór Świętokrzyskich Łysogóry oraz teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Celem wyprawy był Święty Krzyż (Łysiec, Łysa Góra) o wysokości 594 m. n.p.m. Trasa wiodła przez gołoborza, czyli rozległe rumowiska skalne oraz naturalny bór jodłowy z unikalną Puszczą Jodłową, o której pisał Stefan Żeromski. Na Świętym Krzyżu zwiedziliśmy Sanktuarium z relikwiami Drzewa Krzyża Świętego oraz krypty grobowe. W miejscowości Huta Szklana, przy Ośrodku Jodłowy Dwór odwiedziliśmy „Babyjagowo”. Uczniowie mogli „zasmakować” atmosfery niezwykłych atrakcji województwa poprzez ich ożywienie, m. in. przestąpić próg Chatki Baby Jagi naturalnej wielkości ustylizowanej żywą osobą Babą Jagą albo jaskini Zbója Madeja z naturalnego kamienia odtworzonej zgodnie z legendami, z żywym Zbójem pilnującym swoich skarbów. Dzięki wizycie w parku miniatur obejrzeliśmy zabytki z całego świata, oczywiście w nieco mniejszych rozmiarach. Pełni niezapomnianych wrażeń wróciłyśmy do Lublina. ... fotorelacja

Lautreat

SUKCES NASZYCH UCZNIÓW W MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE MATEMATYCZNYM KANGUR
16 marca 2017 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur. Są już wyniki. Zadania były trudne. Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie poradzili sobie z nimi bardzo dobrze, zdobywając dużą liczbę punktów. Laureatem konkursu został Filip Musiałowski z klasy 6e ( uzyskał 100% punktów ). Wyróżnienia otrzymali: Michał Stefanowicz 2a, Radosław Niedzielski 2b, Krzysztof Wroński 2b, Weronika Lubaczewska 2c, Jagoda Krasowska 3b, Mieszko Bugajski 3b, Miłosz Bugajski 3f, Michał Pietraszek 4b, Jakub Ćwikła 6a, Krzysztof Osiński 6d.
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
... fotorelacja

Gimnastyka Sportowa - 2 miejsce w Lublinie

Dnia 08.06.2017 roku na obiektach sportowych ZSnr8 przy ul.Krężnickiej odbyły się Igrzyska Młodzieży Szkolnej w gimnastyce sportowej. Startowało 11 drużyn – 9 dziewcząt oraz 2 chłopców.
Naszą szkołę reprezentowały dziewczęta:
1.Alicja Adamiak kl.1b
2.Alicja Pruś kl. 2h
3.Wiktoria Antolak kl. 3g
4.Roksana Szymańska kl. 3c
5. Maja Kasperek kl. 3c
6.Julia Nowosadzka kl. 3c
7.Weronika Boczkowska kl. 4a
8. Julia Mordel kl. 4c
9. Natalia Kamińska kl. 3c
W klasyfikacji drużynowej nasza szkoła zajęła II miejsce!... więcej w fotorelacji
Gratulujemy naszym reprezentantkom!

Zapraszamy na półkolonie uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie w wieku 7-13 lat

W dniach 26.06.2017 – 14.07.2017r. w Szkole Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie organizowane będą półkolonie letnie współfinansowane przez Urząd Miasta Lublin „Lato w szkole” w godzinach od 8.00 do 15.00.
W celu zapisania dziecka na półkolonie należy:
1. Pobrać Kartę kwalifikacyjną uczestnika z sekretariatu szkoły ( dostępne od 9 czerwca 2017 r.)
2. Zapoznać się z Regulaminem półkolonii i uzupełnić Kartę.
3. Złożyć Kartę w sekretariacie szkoły do 14 czerwca 2017r. do godz. 14.30
4. Dokonać wpłaty 225 zł. do 20 czerwca 2017r. na konto szkoły 54124015031111001001563525 tytułem: Półkolonie 2017, imię i nazwisko uczestnika.
Nie przyjmujemy zgłoszeń bez wyżywienia. Brak wpłaty w terminach określonych powyżej powoduje skreślenie z listy zakwalifikowanych.
Więcej:
Półkolonie letnie przebiegać będą pod hasłem "Lato w szkole” współfinansowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin. Podstawowym celem jest zapewnienie dzieciom atrakcyjnej formy wypoczynku oraz bezpieczne i twórcze spędzanie wolnego czasu podczas wakacji letnich. Prowadzone codziennie zajęcia profilaktyczne mają wskazać sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami niosącymi zagrożenia agresją, przemocą i stresem. Celem zajęć będzie również kształtowanie i rozwijanie umiejętności współżycia z innymi i znajdowania w sobie samych oparcia w trudnych sytuacjach, mogących sprzyjać sięganiu po alkohol, narkotyki czy inne substancje szkodliwe dla zdrowia. Uczestnicy półkolonii kształtować będą w sobie prawidłowe wzorce postępowania i zdrowy styl życia.
Podczas Półkolonii gwarantujemy:
• Profesjonalną opiekę wychowawców posiadających kwalifikacje pedagogiczne i wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi.
• 7 godzin opieki nad dzieckiem w godzinach od 8.00 do 15.00.
• Wyżywienie: obiad,
• Zajęcia w bezpiecznym obiekcie Szkoły Podstawowej nr 30 w Lublinie
• Realizację programu.
• Opiekę medyczną pielęgniarki
Przewidywany program zajęć obejmuje:
• Zajęcia profilaktyczno - wychowawcze
• Zajęcia artystyczne wg planu wychowawców grup ( plastyczne, muzyczne, teatralne).
• Zajęcia sportowe: gry i zabawy ruchowe na boisku, placu zabaw, sali gimnastycznej, pływalni.
• Wycieczki po Lublinie i okolicy (Zalew Zemborzycki, ośrodek Słoneczny Wrotków, jezioro Krasne).
• Wyjście do kina lub teatru.

regulamin półkolonii

7.06.2017

W sobotę 03.06.2017 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w 25 Międzynarodowym Biegu Solidarności „ Lubelski Lipiec 1980”, wielkie bieganie na 700- lecie Lublina.
Celem udziału w zawodach była:
- Popularyzacja biegów masowych jako ogólnodostępnej formy rekreacji.
- Upowszechnienie wśród dzieci postaw prozdrowotnych
- Upamiętnienie rocznicy strajków Lubelskiego Lipca 1980 i powstania NSZZ „Solidarność”
- Promocja Lublina i Lubelszczyzny
więcej w fotorelacji

7.06.2017

Szkolny Konkurs Recytatorski ,, Poetycki Lublin”
W dniu 5 czerwca 2017 r. odbył się w naszej szkole Konkurs Recytatorski dla uczniów klas I-III zatytułowany „Poetycki Lublin” .
Celami konkursu były: interpretacja wierszy lubelskich poetów, budzenie zainteresowań poezją dziecięcą, uwrażliwianie na piękno języka ojczystego, kształtowanie umiejętności zapamiętywania treści utworów oraz nabywanie doświadczenia w wystąpieniach publicznych... Więcej o konkursie

7.06.2017

Integracja szachów i robotyki
W dniu 5 czerwca w ramach współpracy Pani Poniatowskiej i Pana Detiuka odbyły się zajęcia szachowo- informatyczne. Główny cel to nauka poruszania się robotem na ograniczonej szachownicy 5x5 czyli tzw. szachy Gardnera. Po wytłumaczeniu zasad: nie wolno chodzić pionkiem o dwa pola do przodu, brak roszady i brak bicia w przelocie, dzieci wykonały szachownicę i przystąpiły do rozgrywki. Świetna zabawa i możliwość podjęcia nowego ciekawego zadania spotkała się z ogromnym zainteresowaniem uczestników.
.. fotorelacja

KOLEJNY ARTYSTYCZNY SUKCES MŁODEJ ARTYSTKI
GABRIELA CZAJKOWSKA 6f LAUREATKĄ I-go miejsca VII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „ Cuda Bożego Stworzenia” Fundacji Skarbowości im. Jana Pawła II w Bydgoszczy Uczennica pracowała pod kierunkiem nauczyciela plastyki Pani Katarzyny Stanuch ... więcej

"Wyniki konkursu "PRZYSŁOWIA O ŻYCZLIWOŚCI" w kl. I-III

WYRÓŻNIENIE w konkursie otrzymali:
Julia Boryń 2a
Judyta Świeczak 3a
Natalia Sołyga 3a
Mateusz Derlatka 3a
Lena Surowiec 2a
Aleksandra Pochwatka 2g

GRATULUJEMY!

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU "Znam swoje prawa" w kl. I-III:

I miejsce Marta Rycerz 3a
II miejsce Liwia Barczak 3g
III miejsce Julia Sobczuk 3a

LAUREACI:
Natalia Pałac 3a
Filip Król 3d
Szymon Barszcz 2b
Antoni Walczak 2a
Oliwia Arend 2d
Lena Wierzchowaska 2d
Julia Świrszcz 2b
Ewa Grzywaczewska 2i
Aleksandra Napiórkowska 2d
Lena Surowiec 2a

Gratulujemy i Życzymy Dalszych Sukcesów!

WYPRAWA DO KRAINY RUMIANKU

W dniu 2 czerwca klasy Ia i Ib udały się na wycieczkę do Krainy Rumianku w Hołownie – wioski tematycznej, gdzie mogły doświadczyć jak żyli, pracowali i odpoczywali nasi przodkowie.
Uczniowie klasy 1a poznali tradycyjne sposoby uprawy zboża i jego przechowywania, uczestniczyli w młóceniu cepem, czyszczeniu ziarna, mieleniu zboża w ręcznych żarnach, przygotowywaniu ciasta i jego wypieku. Samodzielne wykonanie słodkich kukiełek, czyli drożdżowych bułeczek sprawiło wszystkim wiele radości. Dzieci z klasy 1 b „ciężko pracowały”. Musiały wyprać dziecięce ubranka w balii z użyciem kijanki i tary, następnie wysuszone rzeczy prasowały niezwykłymi żelazkami, które miały „dusze”. Musiały także ubić masło, aby mieć czym smarować chleb przy ognisku. Był również czas na wspólne zabawy i śpiewy w kręgu, tak jak bawiły się dzieci wiele lat temu... fotorelacja

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Lublin wczoraj, dziś i jutro. Jubileusz 700-lecia Miasta”
Uczeń Pani Katarzyny Stanuch MACIEJ MAZUREK z klasy 5A FINALISTĄ
Poznaliśmy zwycięzców IV edycji konkursu plastycznego „Lublin wczoraj, dziś i jutro. Jubileusz 700-lecia Miasta”. Prezydent Miasta Lublin, Krzysztof Żuk wręczył nagrody dzieciom z lubelskich szkół oraz przedszkoli. Wyróżnione i nagrodzone prace można oglądać w Galerii Ratusz do 9 czerwca br.
Do konkursu wpłynęło blisko 350 prac. Przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych mogli zgłaszać prace plastyczne prezentujące walory miasta, historię, nowe inwestycje, wydarzenia kulturalne czy sportowe. Rysunki najczęściej przedstawiały Stare Miasto, Legendy Lubelskie oraz kolorowe pejzaże Miasta... więcej

W imieniu swoim i Dyrekcji serdecznie zapraszam na ostatnie zebranie Rady Rodziców, które odbędzie się w dniu 06.06.2017r. godz. 18:00 w sali 07.
Porządek zebrania:
1) Powitanie, przedstawienie porządku zebrania.
2) Ustalenie obecności członków Rady Rodziców.
3) Informacje Dyrekcji na temat bieżących spraw szkoły.
4) Omówienie bieżącego stanu finansowego Rady Rodziców.
5) Regulamin Rady Rodziców , przyjęcie projektu.
6) Sprawy różne:
- nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego,
- wybór ubezpieczyciela na rok szkolny 2017/2018 ,
- utrzymanie stroju szkolnego
- szachy, tenis stołowy.
8) Wolne głosy i wnioski.
9) Zakończenie zebrania.

Serdecznie zapraszam

Przewodnicząca Rady Rodziców
Małgorzata Kodzis

1.06.2017

"Cukierkowy Festyn"

Jubileusz 150-lecia Szkoły dla naszych uczniów rozpoczął się Festynem Cukierkowym. Uczniowie na jakiś czas zostali zabrani przez nauczycieli do krainy gdzie monetą obiegową był cukierek. Podczas zabawy, dzieci mogły je zarabiać wykonując arcytrudne zadania takie jak: pokonanie toru przeszkód, kręcenie hula- hopem, skakanie na skakance, wygłaszanie z pamięci wierszy Jana Brzechwy, zbijanie kręgli czy strzelanie „karnych” do bramek. Gdy już każdy miał w garści odpowiednią „kwotę”, mógł ją zamienić na piękną torbę dedykowaną szkolnemu jubileuszowi, którą sam mógł sobie stworzyć, najsłodszą watę cukrową, pamiątkową, szkolną pocztówkę, miecz lub kwiaty z balonika lub popróbować swoich sił podczas wykonywania sztuczek cyrkowych, a łasuchy pomiędzy konkurencjami mogły zjeść swoje ciężko zarobione cukierki. Zarówno maluchy jak i uczniowie klas starszych bawili się wyśmienicie. fotorelacja

 

31.05.2017

Wyniki Szkolnego Konkursu Plastycznego Portret Mojej Mamy oraz Szkolnego Konkursu Recytatorskiego Wiersz dla Mojej Mamy

25 maja 2017 r. z okazji Dnia Matki został zorganizowany dla uczniów klas 1-3 Szkolny Konkurs Recytatorski Wiersz dla Mojej Mamy oraz rozstrzygnięty Szkolny Konkurs Plastyczny Portret Mojej Mamy. Konkurs plastyczny zorganizowały pani Małgorzata Strzelec-Matuszkiewicz oraz pani Marlena Sobieszczańska, a konkurs recytatorski pani Iwona Kozak we współpracy z nauczycielami polonistami z Gimnazjum nr 3 im. prof. M.A. Krąpca OP w Lublinie - p. Anną Raganowicz i p. Anną Widerską... fotorelacja

31.05.2017

W dniach 24 i 25 maja uczniowie klasy 5c i 5d wraz z nauczycielami (p. J. Dębska, p. S. Satowska, p.A. Kępińska, p. P. Grzęda) uczestniczyli w wycieczce w Góry Świętokrzyskie. Zaopatrzeni w dobre humory i pełni energii zwiedziliśmy tajemnicze oraz pełne czarów miejsca. Oglądaliśmy w muzeum piękne okazy minerałów, poznaliśmy ciekawą historię powstawania Gór Świętokrzyskich w Geoparku w Kielcach, mogliśmy odbyć podróż do wnętrza Ziemi dzięki filmowi w 5D, a także uczestniczyliśmy w warsztatach, w których każdy z wielkim zaangażowaniem mógł wyszlifować swój własny kawałek skały. Dzięki wizycie w parku miniatur obejrzeliśmy zabytki z całego świata, oczywiście w nieco mniejszych rozmiarach. Maszerowaliśmy także „Drogą Królewską” na Święty Krzyż, gdzie zwiedziliśmy klasztor pobenedyktyński z Relikwiami Drzewa Krzyża Św. i kryptami grobowymi. Nie dając się porwać czarownicom z Łysej Góry, wróciliśmy bezpiecznie do Lublina... fotorelacja

30.05.2017

Nasi uczniowie znowu najlepsi
Dnia 22 maja 2017 r. Komisja Konkursowa z Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Gromadce rozstrzygnęła i wybrała laureatów II Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt: ,,Lalka". W konkursie wzięło udział 378 uczestników z 70 placówek. Oczywiście, nie zabrakło tam także prac uczniów naszej szkoły. W kategorii wiekowej: kl. IV-VI zwycięzcą okazał się Mateusz Słabek z klasy 6f, którego opiekunką była p. Iwona Drozdowska-Orłowska, a III miejsce zajęła Natalia Płaczkowska z 5c – uczennica p. Joanny Poniatowskiej. Ale to nie koniec nagród, bo jeszcze troje uczniów p. Asi dostało wyróżnienia! Są to: Filip Wodnicki z 6b, Krystian Batorski z 6c i Aleksandra Dziwulska z 6b.
Serdecznie gratulujemy naszym uczniom i nauczycielom.
Na fotografiach możemy podziwiać prace dzieci z różnych szkół z całego kraju. >>> FOTORELACJA >>>

30.05.2017

Laureaci konkursu pt: „Kocham Cię, Lublinie”.
29.05.2017 w Szkole Podstawowej nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursu plastyczno –literackiego pt: „Kocham Cię, Lublinie”, którego celem było:
? Rozwijanie wśród dzieci zainteresowań małą ojczyzną,
? Rozwijanie kreatywności dzieci w zakresie umiejętności plastycznych i literackich.
? Promowanie młodych talentów plastycznych i literackich naszego miasta z okazji 700 – lecia Lublina i jubileuszu 100 – lecia SP 24 w Lublinie...>>>FOTORELACJA>>>

30.05.2017

MOTHER`S AND FATHER`S DAY - UROCZYSTOŚĆ DNIA MAMY I TATY W KL. I A

Z okazji Dnia Matki oraz Dnia Ojca klasa I a wraz z wychowawcą 25 maja przygotowała uroczyste spotkanie dla rodziców. Dzieci zaprezentowały wiersze i piosenki o tematyce rodzinnej oraz życzenia dla mam i tatusiów w języku polskim i angielskim. Dzieci wykonały dla rodziców upominki, a na koniec zaprosiły do wspólnego tańca przy piosence „Family rock`n`roll”...>>>FOTORELACJA>>>

30.05.2017

WYCIECZKA DO MPK
23 maja klasa I a zwiedzała Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji. Uczniów sprzed szkoły zabrał zabytkowy autobus Gutek, którym udały się do zajezdni MPK. Na miejscu dzieci zapoznały się z zasadami korzystania z komunikacji miejskiej, nauczyły się samodzielnie kupować bilety w biletomacie j je kasować. Uczniowie poznali podstawowe informacje dotyczące lubelskiego taboru, zasad zachowania obowiązujących w autobusach i trolejbusach, korzystania z ciepłego guzika, obejrzały mycie autobusu w automatycznej myjni. Na zakończenie wszyscy uczniowie wzięli udział w quizie >>>FOTORELACJA>>>

30.05.2017

Przedstawienie LITTLE RED RIDING HOOD

Uczniowie koła teatralno – językowego z klas 5a i 6b pod opieką pań Anity Huzarek- Gwardjak i Marioli Sobczyk przygotowali dla młodszych koleżanek i kolegów przedstawienie o Czerwonym Kapturku w nowoczesnej aranżacji w języku angielskim. W piątek 26 maja poszczególne klasy czwarte zgromadziły się w patio.Przedstawienie wprawiło widzów w zachwyt, niejednokrotnie wywołując uśmiech na twarzach, a nawet salwy śmiechu. Ogromne wrażenie zrobiły zarówno zdolności aktorskie, jak i popisy wokalne młodych aktorów. Sztuka podobała się również ze względu na interakcję jaka wywiązała się z widownią. >>>FOTORELACJA>>>

30.05.2017

Piotr Żyła w naszej szkole!

Piotr Żyła – reprezentant Polski oraz zawodnik klubu KS Wisła, drużynowy mistrz świata z 2017, trzykrotny brązowy medalista (drużynowo z 2013 i 2015 oraz indywidualnie na skoczni dużej z 2017), olimpijczyk z Soczi 2014.
Indywidualny brązowy medalista mistrzostw świata na dużej skoczni z Lahti 2017. Drugi zawodnik 65. Turnieju Czterech Skoczni. Trzykrotny indywidualny mistrz Polski (dwa razy zimą i raz latem) i zdobywca jedenastu innych medali krajowego czempionatu. Drużynowy wicemistrz świata juniorów z 2005. Zwycięzca konkursu Pucharu Świata w Oslo w sezonie 2012/2013. W tymże sezonie uzyskał najwyższą lokatę w klasyfikacji generalnej, plasując się na 15. pozycji. Ponadto stawał na podium PŚ jeszcze w dwóch konkursach indywidualnych i w pięciu drużynowych. Pięciokrotnie stał na podium zawodów Letniego Grand Prix.
Dzięki uczestnictwu w projekcie „Aktywność dla każdego” mieliśmy możliwość zobaczenia, porozmawiania z gwiazdą skoków narciarskich – Piotrem Żyłą. Emocji było bardzo wiele, pytania, pokazy, autografy oraz zdjęcia. Cała społeczność szkolna mogła zobaczyć jak nie tylko wyjątkowym sportowcem jest Pan Piotr, ile pracy, wysiłku i dyscypliny potrzeba włożyć aby osiągnąć sukces. Dziękujemy za wspaniałe chwile i życzymy dalszych sukcesów sportowych…. fotorelacja

KOLEJNI OGÓLNOPOLSCY LAUREACI

Uczniowie Pani Katarzyny Stanuch WIKTOR KOZIEŁ 4B LAUREATEM I-go miejsca, HUBERT SAŁEK 5C LAUREATEM II-go miejsca.
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Nasza Natura – Mój skarb” zorganizowanego przez Poleski Park Narodowy w Urszulinie.
Komisja w składzie: Agata Panasiuk, Andrzej Różycki, Iwona Szymańska, Karol Piasecki, Barbara Szczygieł oceniła prace nadesłane na Konkurs plastyczny „Nasza Natura – Mój skarb”. W konkursie, w czterech kategoriach wiekowych, łącznie wzięło udział 803 osoby. Konkurs przeprowadzono zgodnie z regulaminem. Komisja konkursowa oceniła prace uczestników. Na podstawie uzyskanej punktacji, sporządziła zestawienie oceny prac uczniów oraz wyłoniła zwycięzców, jak również osoby wyróżnione.
Pani i uczniom GRATULUJEMY, tym bardziej iż obaj młodzi artyści maja już na swoim koncie podobne sukcesy.
fotorelacja

POKAZY ROBOTYKI
Interaktywne pokazy robotyki z udziałem Dasha i Dota w SP 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego pod tytułem „Pracownia XXI wieku” odbyły się 18 maja 2017 r. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, rodzice, którzy tego dnia przybyli na uroczystość 150-lecia naszej szkoły.
Pokazy zostały przygotowane przez uczestników koła Kodujemy w 30 pod kierunkiem p. Joanny Poniatowskiej. Uczniowie, pasjonaci nowych technologii, wcielili się w rolę animatorów, po to by pokazać uczniom, że programowanie w Scratchu i robotyka może by świetną zabawą, pasją, która w przyszłości może przyczynić się do zdobycia ciekawego, intratnego zawodu... >>>więcej>>>

Sukces w zakresie wiedzy historycznej.

Mamy troje laureatów I Edycji Wojewódzkiego Konkursu Armia Krajowa 1939 - 1945. Tymi szczególnymi osiągnięciami mogą poszczycić się uczniowie kl.VId: Magdalena Góźdź, Michał Szafranek i Krzysztof Osiński. Do ich sukcesu przyczyniła się p. Danuta Zgierska - nauczyciel historii.

W dniu 11 maja odbyła się XVII edycja Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego Rachmistrz objęta Honorowym Patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty.
Wzięło w niej udział 67 uczniów ze Szkół Podstawowych nr 29, 30, 40 i 42.
Komisja w składzie:
1. p. Hanna Adamczyk SP 42
, p. Katarzyna Łozińska – Martysz SP 40, p. Bożena Wiak SP 29, p. Nina Bielak - Łuszczakiewicz SP30, p. Urszula Siodłowska SP30
przyznała następujące miejsca: ... >>>wyniki<<<

Kolejny suckes literacki Pawła Tudrujka! Tym razem uczeń klasy IV d i podopieczny p. Weroniki Lameńskiej Ćwiek zajął III miejsce w literackiej części konkursu „Pod koniec XIX wieku Henryk Sienkiewicz związany był z Lublinem- tutaj mieszkali Jego ojciec i siostra. Co pisarz powiedziałby o Lublinie, gdyby znalazł się w nim w roku 2017?” pod honorowym patronatem Wojewody Lubelskiego i Lubelskiego Kuratora Oświaty. Konkurs organizowała Szkoła Podstawowa nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie. Gratulujemy!

>>>Wyniki konkursu>>>

FOTORELACJA
z obchodów 150 lecia istnienia Szkoły Podstawowej we Wrotkowie

>>> więcej <<<

 

 

10 maja odbyły się Mistrzostwa Szkół Podstawowych Miasta Lublin w szachach. Łącznie zagrało 57 dzieci w tym 25 dziewczynek. Nasza szkoła była gospodarzem zawodów i zanotowała bardzo dobry występ: mamy złoto drużynowe i indywidualne u dziewczynek a także po bardzo wyrównanej walce i takiej samej ilości punktów srebro drużynowe chłopców. Reprezentacje przygotował Marcin Detiuk.

Wyniki dziewczynek:
1. Dominika Sugier - Mistrzyni Lublina
2. Łucja Iwaszko
3. Nadia Solska

Wyniki chłopców:
1. Antoni Serewa - Mistrz Lublina
2. Tomasz Topolan
3. Łukasz Sieradz

>>>więcej w fotorelacji>>>

KOLEJNY SPEKTAKULARNY SUKCES PLASTYCZNY UCZNIÓW PANI KATARZYNY STANUCH

MAMY DWÓCH LAUREATÓW: WIKTORIA JANUSZ z klasy 5d i MATEUSZ KARCZMARZ z klasy 5b
Zdobyli II i III nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Malarskim "Nad brzegami Wisły" zorganizowanym przez Wawerskie Centrum Kultury w Warszawie
Na konkurs wpłynęło 282 prace z terenu całej Polski. Swoje prace nadesłali również uczniowie polskiej szkoły z Irlandii. Jurorzy Magdalena Bielecka, Aleksandra Tarkowska i Andrzej Nowacki nagrodzili 36 osób.
Laureaci otrzymali profesjonalne materiały plastyczne oraz albumy Yanna Arthusa Bertranda „Konie”.
Sala widowiskowa Filii Zastów zamieniła się w niezwykłą galerię, gdzie było słychać szum wody i śpiew ptaków oraz podziwiać nagrodzone prace.
Zarówno Pani jak i uczniom GRATULUJEMY i ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!!

>>>więcej>>>

13.05.2017

Klasy 4 a i 4 d 26 kwietnia wybrały się na wycieczkę do Warszawy.

Grafik był bardzo napięty: zwiedzanie Belwederu, Kancelarii Premiera, Stadionu Narodowego i Makiety City. Na szczeście udało się obejrzeć wszystkie zaplanowane atrakcje, a nawet zjeść obiad w wyjątkowej restauracji w wieży. Wyśmienitych humorów nie popsuła nawet deszczowa pogoda! A jeśli chcielibyście zobaczyć to, co nasi czwartoklasiści - zapraszamy do fotogalerii.

13.05.2017

SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW W KONKURSACH ARTYSTYCZNYCH

Na 17 Ogólnopolski Konkurs Rękodzieła Artystycznego „Igiełka” - Zamość 2017 zorganizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu wpłynęło 93 prac z 15 placówek z terenu całej Polski. Miło nam przekazać wiadomość, że wśród nagrodzonych prac, były te, wykonane przez uczniów naszej szkoły. I tak:
I miejsce zdobyła Monika Matyjaszczyk z klasy 4c - (opiekun p. Mariola Płecha).
III miejsce zajęła Iga Krzowska z klasy 6f – (opiekun p. Iwona Drozdowska-Orłowska).
Wyróżnienie zaś zdobył Szymon Wilk z klasy 6b, którego nauczycielką jest p. Joanna Poniatowska.
I jeszcze wiadomość z ostatniej chwili: w finale XX Ogólnopolskiego i XIII Międzynarodowego Konkursu "Igłą Malowane" zorganizowanego przez Zespół Szkół Odzieżowych im. Krzysztofa Kieślowskiego w Gorzowie Wlkp. znalazła się uczennica naszej szkoły – Iga Krzowska z 6f. Zajęła II miejsce w tym konkursie za piękną pracę pt. „Słoneczniki” wykonaną techniką haftu matematycznego. Nad Igą opiekę sprawowała nauczycielka zajęć technicznych p. Iwona Drozdowska-Orłowska.
Serdecznie gratulujemy sukcesu uczniom i nauczycielkom!

13.05.2017

Warsztaty – pt: „Kukiełki Supełki"

Dnia 9.05.2014 w ramach współpracy naszej biblioteki szkolnej z Biblioteką Miejską, odbyły się warsztaty – pt: „Kukiełki Supełki „ w których uczestniczyli uczniowie klasy II g. Zajęcia prowadziła grupa emerytek pod nazwą „Super Babcie i Super Dziadkowie”, działająca przy Wojewódzkim Domu Kultury w ramach projektu ” Warsztaty Kultury- Poznajemy tajemnice Lublina”.
Dzieci wykonały pod czujnym okiem instruktorek – „Super Babć” koziołki z różnych materiałów. Co miało również na celu zainspirować je, do wykonywania w przyszłości różnych własnoręcznie zrobionych, ozdobionych i uszytych zabawek, maskotek i pacynek. Panie podczas wykonywanej pracy, ciekawie opowiadały dzieciom legendy lubelskie, w ramach obchodów 700 –lecia Lublina.
Spotkanie odbyło się w Bibliotece Osiedlowej, do której zaprosiła nas je p. Izabela Osińska. >>>więcej>>>

12.05.2017

Laureaci i wyróżnieni w ogólnopolskim konkursie polonistycznym

W marcu wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów przeprowadzono ogólnopolskie konkursy przedmiotowe Galileo przygotowane przez Centrum Edukacji Szkolnej. Uczniowie SP nr 30 uplasowali się na bardzo wysokich miejscach. Laureatkami zostały Hanna Kasprzyk i Julia Ferenc z klas szóstych. Według statystyki CES w konkursie tym brało udział 750 uczestników z całej Polski.
Uczniowie przygotowywani przez Weronikę Lameńską:
Ferenc Julia (kl. 6)- laureat ,
Bączkowski Kacper (kl. 4)- wyróżnienie,
Chudzik Lena (kl. 4)- wyróżnienie,
Tudrujek Paweł (kl. 4)- wyróżnienie
Kliczka Dawid (kl. 6)- wyróżnienie,
Kusiak Wiktoria (kl. 6)- wyróżnienie

Uczniowie przygotowywani przez Stellę Korszlę:
Kasprzyk Hanna (kl. 6)- laureat,
Stasak Maria (kl. 6)- wyróżnienie,
Romanek Otylia(kl. 6)- wyróżnienie.

9.05.2017

Żołnierz świętujący Dzień 3 Maja

Dnia 27.04.17r., gościliśmy w naszej świetlicy szkolnej Żołnierzy z jednostki Batalionu Dowodzenia Wielonarodowej Brygady (część Polska) w Lublinie. Pani Marlena Sobieszczańska we współpracy z panią Justyną Michalską i panią Małgorzatą Strzelec - Matuszkiewicz zorganizowały spotkanie tak, by celem wizyty było szerzenie wartości patriotycznych oraz przybliżenie dzieciom zawodu wojskowego. Z okazji Dnia 3 Maja żołnierze przybyli w mundurach galowych i przygotowali prezentację na temat obchodów uroczystości związanych ze Świętem Uchwalenia Konstytucji. >>>więcej>>>

8.05.2017

5 maja odbyły się Mistrzostwa klas I-III w szachach. Łącznie zagrało 54 dzieci w tym 26 dziewczynek.

Bezkonkurencyjne wśród dziewczynek okazały się:
1. Zuzanna Dzierżak
2. Aleksandra Maj
3. Roksana Szymańska

Wśród chłopców:
1. Konrad Kurczuk
2. Artur Kincel i Filip Domański
3. Mikołaj Dudziak

Zawody przygotowali i sędziowali: Aleksandra Kliszcz, Agata Pizoń i Marcin Detiuk. Gratulujemy wszystkim startującym sportowej postawy i zapraszamy na kolejne turnieje niebawem. >>>fotorelacja>>>

6.05.2017

Zajęcia z twórcą ludowym w dniu 10 kwietnia 2017 r.: Technika pisania jajek.


„Akademia Sztuki Ludowej” to całoroczny cykl warsztatów połączony z prelekcjami, spotkaniami i wystawami. Warsztaty zostały zorganizowane w ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu Szkoła 2.0. Uczestnicy mieli okazję poznać regionalne wzory i różne formy tradycyjnych wyrobów z różnych dziedzin sztuki ludowej, a następnie umiejętnie wykorzystywać je we współczesnych przejawach życia codziennego. >>>więcej>>>

6.05.2017

OGÓLNOPOLSKI SUKCES

Aleksandra Mizerska z 6e laureatką XXXII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pt. ''Warszawa moja stolica" zorganizowanego przez Pałac Młodzieży w Warszawie.
Kolejny spektakularny sukces plastyczny ucznia pani Katarzyny Stanuch.
" Warszawa Moja Stolica" to ogólnopolski konkurs plastyczny organizowany w tym roku już po raz trzydziesty drugi. Komisja konkursowa w składzie: Jadwiga Ruzikowska, Ewa Rakoczy, Hanna Stefańska I Tadeusz Walter spośród 1477 prac nadesłanych ze 143 placówek nagrodziła autorów 30 prac, zaś do wystawy zakwalifikowano 170 najwyżej ocenionych obrazów.
Jedna z tych 30 to nasza !!!!! Brawo gratulujemy baaaardzo !!!!!! >>>fotorelacja>>>

6.05.2017

Wiwat 3 MAJA

28 kwietnia odbyła się szkolna uroczystość z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Zarówno uczniowie zaangażowani w przedsięwzięcie, jak i widzowie emocjonalnie odebrali jej przebieg. Ich wyobraźnia została poruszona poprzez wprowadzenie elementów, którym towarzyszyły efekty wizualne, takie jak: dekoracje, rekwizyty strojów historycznych, prezentacja multimedialna, film – animowana ,,Historia Polski”, inscenizacja, śpiew chóru i solistów, narracja Kronikarza Dziejów i Matki Historii, recytacja wierszy oraz spektakularny występ akrobatyczno-taneczny z szarfami i pomponami... >>>fotorelacja>>>

5.05.2017

Relacja z wycieczki na lotnisko w Świdniku.
Organizator: p. Renata Grulich.

„Może będę lotnikiem lub stewardessą?” - 3 kwietnia 2017 r.
W ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu Szkoła z Klasą 2.0 uczniowie klasy II c i I a mieli okazję odwiedzić lotnisko i poznać pracę personelu lotniska w Świdniku. ...>>>więcej>>>

4.05.2017

Apel do społeczności szkolnej!
,,Zdrowe odżywianie na topie”

Ze względu na to, że w szkole spędzamy większą część dnia, ważne jest abyśmy spożywali pełnowartościowe posiłki, dzięki którym będziemy dobrze się rozwijać. Propagujemy więc zdrowy styl życia na co dzień, ograniczamy ilość słodyczy, chipsów i kolorowych napojów. Do naszej diety włączamy owoce, warzywa, orzechy i pestki np.; dyni czy słonecznika.

Z poważaniem klasa VIa

>>>więcej>>>

4.05.2017

„Rowerowy Maj” 2017 r- Informacje podstawowe

1. Kampania „Rowerowy Maj”. W tym roku kampania adresowana jest do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych oraz pracowników w/w placówek z terenu miasta Lublin.

2. Kampania organizowana jest przez Urząd Miasta Lublin w partnerstwie z Towarzystwem dla Natury i Człowieka. Pomysłodawcą kampanii jest miasto Gdańsk.

3. Głównym celem Kampanii jest promowanie zdrowego trybu życia oraz popularyzacja komunikacji rowerowej... >>>Szczegóły kampanii Rowerowy Maj>>>

4.05.2017

Dialog międzypokoleniowy

25 kwietnia 2017r. w Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów na os. Nałkowskich w Lublinie we wspólnym programie artystycznym wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 30 im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie i Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP. Uczniów przygotowały pani Agata Pizoń i Iwona Kozak. Występ w klubie został zorganizowany z okazji Tygodnia Dialogu MiędzypokoleniowegoProgram rozpoczęły i zamknęły uczennice szkoły podstawowej, które zaśpiewały piosenki z repertuaru lubelskich artystów. Koło teatralne zaprezentowało kilka scenek z serii Turyści w Lublinie i Kochanowski w Lublinie. Scenariusz przedstawienia napisały pani Aneta Szadziewska i pani Iwona Kozak. Teksty były znakomitą okazją do promocji naszego miasta z okazji obchodów 700-lecia Lublina. Młodzi aktorzy wcielili się w rolę turystów odkrywających uroki koziego grodu, jego architekturę, a nawet poezję, do spektaklu zostały bowiem włączone fragmenty liryczne z twórczości znanego lubelskiego poety Józefa Czechowicza. W ostatniej scenie Kochanowski w Lublinie widzowie mieli okazję poznać także regionalne przysmaki, akcja rozgrywała się bowiem w restauracji. Dodatkowym atutem sceny była stylizacja języka na staropolski... >>>więcej>>>

4.05.2017

Informacja dotycząca wody na pływalni w Szkole Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie
Woda na pływalni odpowiada normom zgodnie z Rozporządzeniem Ministra zdrowia z dnia 9 listopada 2015roku.
Wyniki badań wykonane przez SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe 43-200 Pszczyna SB/33334/04/2017 z dnia 21.04.2017r.

2.05.2017

2 maja-Dzień flagi Narodowej

3 maja-Rocznica Konstytucji 3 Maja


"Patrząc na flagę państwową dociekliwy umysł widzi nie tylko flagę,
lecz samo państwo i niezależnie od jego symboli i insygniów widzi na fladze
przede wszystkim
formę rządów, pryncypia, prawdy i historię narodu, który Ją używa"

Henry Ward Beecher

 

Pamiętajmy o wyeksponowaniu w tych dniach naszej WSPANIAŁEJ NARODOWEJ FLAGI...

27.04.2017

12 kwietnia w naszej szkole wystąpił Zespół Pieśni i Tańca 'Lublin' im. Wandy Kaniorowej. Tancerze grupy Lubelacy I wraz z kapelą reprezentacyjną w cudowny sposób przedstawili nam zwyczaje i obrzędy związane z wiosną. >>>fotorelacja>>>

27.04.2017

... Czym jest turystyka rowerowa? Jak przygotować się do takiej wycieczki? Czy świat z perspektywy dwóch kółek wygląda inaczej? Na te i wiele wiele innych pytań odpowiadał wytrwale pan Adam Miedzwiecki reprezentujący projekt Activenture klasie II H. Uczniowie po wysłuchaniu ciekawej prezentacji, aktywnie wzięli się do pracy nad projektowaniem własnej wycieczki rowerowej szlakami GreenVelo. Dzieci po tym spotkaniu są bogatsze w nowe, rowerowe doświadczenie i jestem pewna, że zarazili się miłością do aktywnego spędzania wolnego czasu na dwóch kółkach. Lekcja odbyła się 27.04 w czwartek. >>>więcej w fotorelacji>>>

26.04.2017

Konkurs na projekt koszulki/czapeczki/torby
z napisem w języku angielskim.

>>> regulamin konkursu <<<

26.04.2017

Uczennica klasy VI d, Anna Kolibska, została wyróżniona w kategorii literackiej VI edycji konkursu z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. Konkurs organizowało Gimnazjum nr 3, pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka oraz patronatem medialnym Radia Lublin. Gratulujemy Ani oraz jej opiekunce, p. Weronice Lameńskiej - Ćwiek.Pełna lista zwycięzców na stronie gimnazjum:

http://www.gimnazjum3.lublin.pl/lista-laureatow-konkursu-z-okazji-swiatowego-dnia-ksiazki-2017/

Nagrodzone teksty możecie przeczytać w e-booku: http://g3-biblioteka.blogspot.com/2017/04/e-book-z-nagrodzonymi-pracami-w-vi.html

24.04.2017

Informacja dla Rodziców

Prosimy (do dnia 27 kwietnia 2017 roku do godziny 15.00) o zgłaszanie dziecka na dyżur opiekuńczo-wychowawczy w dniu 2 maja 2017 roku (do nauczycieli świetlicy)

24.04.2017

Informacja dla Rodziców

Uprzejmie informuję że zajęcia nauki pływania w ramach projektu pn. "Umiem Pływać" w dniu 2 maja br. nie będą realizowane

Informujemy, że testy dla kandydatów do kl. I o profilu pływackim zostaną przeprowadzone w naszej szkole w dniu 25 kwietnia 2017 r. o godz. 17.45.
Test będzie przebiegał w dwóch etapach:
• - Pierwszy – w sali gimnastycznej
• - Drugi – na basenie.
Prosimy o przyniesienie stroju sportowego oraz stroju do pływania, klapek i czepka na basen.

24.04.2017

W ramach Programu Szkoła z klasa 2.0 w poniedziałek 10.04.2017r. pani Marlena Sobieszczańska razem z panią Małgorzatą Strzelec-Matuszkiewicz zorganizowały w świetlicy zajęcia plastyczne dla dzieci. Tematyka zajęć związana była ze zbliżającym sie Świętem Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, wizytą żołnierzy w szkole, organizowanym konkursem pt. „Żołnierz świętujący Dzień 3 Maja” i ogromnym zainteresowaniem dzieci wojskiem. Dzieci miały za zadanie przedstawienie żołnierza podczas uroczystości obchodów Dnia 3 Maja w stroju galowym. Zajęcia bardzo przypadły dzieciom do gustu, powstały ciekawe prace, które będą prezentowane na korytarzu szkolnym. Podczas wizyty żołnierzy w szkole zostanie przeprowadzony konkurs, w którym goście wybiorą najciekawsze prace oraz wręczą nagrody I dyplomy.

Konsultacje z nauczycielami

> 19 kwietnia 2017 roku godz. 17.00 -klasy 0-3;

> 20 kwietnia 2017 roku godz. 17.00 -klasy 4-6.

Warsztaty wykonywania pisanek w klasie III a

We wtorek 11.04.2017 r. w ramach realizacji Programu Szkoła z klasą 2.0 nauczyciele pani Liliana Warda i pani Klaudia Gołoś-Robak zaprosiły na zajęcia warsztatowe rodziców uczniów klasy III a.
Celem spotkania było przybliżenie tradycji i zwyczajów świątecznych , wspólne wykonanie pisanek do wielkanocnych stroików oraz integracja zespołu klasowego i spędzenie przedświątecznych chwil w miłej, radosnej atmosferze.
Uczestnicy warsztatów mogli wykonać swoje pisanki różnymi technikami. Największą popularnością cieszyły się technika wydrapywania jaj oraz technika pisania woskiem. Dzieci oraz przybyli goście z dużym zaangażowaniem podeszli do swojej pracy i pod koniec zajęć widać już było wspaniałe efekty.
Powstały ciekawe, kolorowe i niezwykle różnorodne pisanki, które będą piękną ozdobą wielkanocnych koszyczków i stroików.
Spotkanie uprzyjemnił słodki poczęstunek.
Zapraszamy do fotorelacji.>>>więcej>>>

IGOR JAKUBUSEK Z KLASY 6C UCZEŃ PANI KATARZYNY STANUCH LAUREATEM II-giej NAGRODY XV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „TRADYCJE WIELKANOCNE” zorganizowanego przez PŁOCKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI

Jest to już kolejny w tym roku szkolnym sukces Igora!!!
Na tegoroczną edycję nadesłano 2104 prace ze 171 placówek oświatowych, kulturalnych i wychowawczych z całego kraju. Uczestników przygotowywało 414 nauczycieli i instruktorów. Dzieci i młodzież wykazały się znajomością tradycji wielkanocnych a także wielu różnorodnych technik plastycznych. Tematem najczęściej pojawiającym się w pracach dzieci i młodzieży była niedziela palmowa, koszyczek wielkanocny, uroczyste śniadanie, święcenie pokarmów, czy lany poniedziałek. Komisja w składzie: Janina Owczarek – plastyk, arteterapeuta – przewodnicząca jury, Anna Górczyńska – przewodnik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, autor programów edukacji regionalnej, Małgorzata Roszko – nauczyciel plastyki i twórczości. >>>FOTORELACJA>>>
GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!

Uprzejmie informujemy, że w związku z wiosenną przerwą świąteczną, zajęcia nauki pływania w ramach programu "Umiem pływać" terminie od 13 do 18 kwietnia (włącznie) nie będą realizowane.

Kolejny sukces artystyczny

MATEUSZ MIŁOSZ z klasy 5c FINALISTĄ IV Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pejzaże Mistyczne” – Architektura Lublina i okolic pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego, Prezydenta Miasta Lublin oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty - 2017 r. Uczeń pracował pod kierunkiem nauczyciela plastyki Pani Katarzyny Stanuch.
Na konkurs wpłynęło 330 prac plastycznych (zgodnie z wymogami regulaminu) z 34 szkół podstawowych, w tym z 17 lubelskich szkół podstawowych (SP2, SP7, SP10, SP11, SP21, SP22, SP23, SP25, SP29, SP30, SP31, SP32, SP34, SP42, SP43, SP51, SP52), 5 szkół podstawowych z województwa lubelskiego (Biała Podlaska, Piszczac, Białka, Paszki Duże, Nałęczów, Połoski, Rudno), oraz szkół podstawowych z województwa podkarpackiego ( Jeżowe Podgórze, Krosno), województwa wielkopolskiego (Ostrów Wielkopolski), województwa mazowieckiego (Lipsko), województwa małopolskiego (Krynica Zdrój), oraz 6 szkół podstawowych z zagranicy: Łuck - Ukraina, Springfield - USA, Bochum - Niemcy, Dobrich - Bułgaria, Bardejov - Słowacja, Koszyce - Słowacja. Wernisaż połączony z uroczystym wręczaniem nagród i wyróżnień odbył się 16 marca 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 25 w Lublinie.
GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW

Wielki sukces uczennicy klasy VI b!

Uczennica klasy VI b, Hanna Kasprzyk, podopieczna p. Stelli Korszli uzyskała I NAGRODĘ w III Ogólnopolskim Konkursie Literackim o Twórczości Kornela Makuszyńskiego „Czytanie jest przygodą” pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka, Lubelskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Lublin, Dyrektora Muzeum Kornela Makuszyńskiego w Zakopanem, Dyrektora Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie. Na konkurs wpłynęło 479 prac z wszystkich województw Polski. Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród odbyło się 31 marca 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie. Serdecznie gratulujemy! >>>więcej>>>

SUKCES UCZENNIC NASZEJ SZKOŁY W SIEDZIBIE FACEBOOK’A W WARSZAWIE!
I MIEJSCE W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PROGRAMOWANIA DLA DZIEWCZYN SCRATCH MECZ
ZORGANIZOWNYM PRZEZ GIRLS CODE FUN WE WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJĄ WĘGIERSKĄ SKOOL I MIĘDZYNARODOWĄ ORGANIZACJĄ INTERNATIONAL VISEGRAD FUND

Na konkurs młodych programistów mogły zgłaszać się drużyny składające z 3 dziewcząt w wieku od 12 do 16 lat. Z naszej szkoły do konkursu przystąpiły uczennice klasy VI b: Wiktoria Konarska, Aleksandra Dziwulska i Aleksandra Kujan, uczestniczki koła „Kodujemy w 30”, które pracowały pod kierunkiem p. Joanny Poniatowskiej.
Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym etapie UCZENNICE przygotowały projekt w języku wizualnym Scratch pt. „Księżniczka”. W pracy wykorzystały wiadomości i umiejętności zdobyte na zajęciach koła Kodujemy w 30 prowadzonego w ramach programu Mistrzowie Kodowania.>>>...czytaj więcej>>>

 

Osiągniecia uczniów klas III
w Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym

W dniu 6 kwietnia2017r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Lublinie na ul. Balladyny 22 odbył się Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny ,,Ortografia bez tajemnic” , w którym wzięło udział 8 laureatów klas III konkursu szkolnego z SP nr 30.
Celem konkursu było sprawdzenie umiejętności ortograficznych oraz motywowanie uczniów do nauki zasad pisowni polskiej, które są niezbędne w efektywnej nauce ortografii.
Najlepszymi okazali się uczniowie z dwóch klas III zajmując ex aeguo III miejsce: Krasowska Jagoda z klasy IIIb wychowawczyni p. Heleny Bartnik i Bugajski Miłosz z klasy IIIf wychowawczyni p. Hanny Kalisz-Adamek. Wyróżnienie otrzymała Poźniak Amelia z klasy IIIg wychowawczyni p. Joanna Dycha

Informacja dotycząca wody na pływalni w Szkole Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie.
Woda na pływalni odpowiada normom zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015roku.
Wyniki badań wykonane przez SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe 43-200 Pszczyna
SB/28636/04/2017 oraz 28637/04/2017 z dnia 10.04.2017r.

III miejsce uczennic naszej szkoły
w XIV Lubelskim Konkursie Czytelniczym Klas Trzecich
"Moi przyjaciele z Bullerbyn"

W czwartek 30 marca 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 45 odbył się XIV Lubelski Konkurs Czytelniczy Klas Trzecich „Moi przyjaciele z Bullerbyn”.Naszą szkołę reprezentowały zwyciężczynie szkolnego etapu konkursu wiedzy o lekturze, drużyna w składzie: Julia Sztorc z klasy III d, Julia Sobczuk z klasy III a oraz Adriana Żydek z klasy III d. Przybyłych gości bardzo serdecznie powitał Dyrektor Szkoły pan Wojciech Kalicki życząc wszystkim uczestnikom wysokich wyników oraz wspaniałej zabawy. Uczniowie wzięli udział w 3 konkurencjach sprawdzających znajomość tej pięknej, zabawnej oraz pouczającej lektury. Podczas pierwszej konkurencji dziewczynki z naszej szkoły zaśpiewały piosenkę „My z dziećmi z Bullerbyn” oraz zatańczyły przygotowany układ. Następnie bezbłędnie odgadły rekwizyt związany z treścią lektury i opowiedziały niezwykle szczegółowo historię z nim związaną. Podczas ostatniej konkurencji uczennice prawidło rozwiązały krzyżówkę sprawdzającą znajomość książki. Występy poszczególnych drużyn były bardzo wyrównane. Uczennice z naszej szkoły zaprezentowały niezwykle imponujący poziom wiedzy o przygodach Lisy i jej przyjaciół. Dzieci z nieskrywaną radością odebrały dyplomy oraz nagrody książkowe.
Życzymy dalszych sukcesów, rozwijania pasji czytelniczej i miłości do książek. >>>fotorelacja>>>

Uczyć bawiąc, czyli Czerwony Kapturek po angielsku

28 marca 2017 r. dzieci ze świetlicy wraz z wychowawcami obejrzały spektakl Little Red Riding Hood przygotowany przez uczniów z koła teatralnego i klasy językowej 1b z Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w Lublinie. Uczniowie pracowali pod kierunkiem nauczyciela polonisty - Iwony Kozak i nauczyciela języka angielskiego - pani Anny Reszki-Kozak.
Uczniowie szkoły podstawowej poznali tym razem znaną baśń w zabawnej uwspółcześnionej wersji. Czerwony Kapturek nosił bowiem czerwoną bejsbolową czapeczkę, a babcia oglądała znane „tasiemcowe” seriale. Dzieci mogły sprawdzić swoją znajomość języka angielskiego, bowiem kwestie bohaterów były w języku Szekspira. Natomiast dla ułatwienia zrozumienia treści opowieści narrator po polsku wprowadzał w poszczególne sceny. Uwagę uczniów przyciągnęła pomysłowa, funkcjonalna scenografia, w tym żywe drzewa, które były nie tylko elementem dekoracji, ale ucharakteryzowane dziewczynki brały też udział w akcji. Dużo emocji wzbudził szary wilk, świetnie zagrany przez Kubę z 2c. Młody aktor świetnie władał językiem angielskim, ale również umiejętnie potrafił zmienić głos, gdy zajął w bujanym fotelu miejsce babci.
Można stwierdzić, że przedstawienie Little Red Riding Hood to nie tylko spotkanie z krótką formą teatralną, ale i przyjemna lekcja języka angielskiego.
>>>więcej w fotorelacji>>>

Zasady zgłoszeń i rekrutacji do Szkół Podstawowych
na rok szkolny 2017/2018

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2017/ 2018 do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin...

Terminy postępowania zgłoszeniowego i rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin na rok szkolny 2017/2018.
Zgłoszenia do szkół podstawowych z określonym obwodem.
Termin: od 27 marca 2017 r. do 7 kwietnia 2017 r.
Zasady: Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia.

Szczegółowe terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego reguluje:

Zarządzenie nr 44/3/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin

Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin reguluje

Uchwała Nr 681/XXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin

NIEBIESKI WIELORYB - List Lubelskiego Kuratora Oświaty i Podsekretarza Stanu MEN

Pragnę zwrócić Państwa uwagę na niebezpieczną grę NIEBIESKI WIELORYB, która powstała i jest popularna wśród dzieci i młodzieży w Rosji, a dotarła także do Polski. Polega ona na tym, że uczestnicy gry rejestrują się na stronie internetowej, podając pełne dane osobowe, w tym swój numer telefonu, na który następnie otrzymują zadania do wykonania.

Codziennie przez 50 dni otrzymują jedno ustalone zadanie, które polega m.in. na samookaleczeniu (wycięcie żyletką określonych znaków na nogach czy rękach), oglądaniu w internecie filmów z treściami sadystycznymi czy też wykonywaniu innych niebezpiecznych zadań, zlecanych przez tzw. opiekunów. W ostatnim, pięćdziesiątym dniu, uczestnik otrzymuje zadanie skoku z wysokiego budynku i odebrania sobie tym samym życia. W Rosji i na Ukrainie w ostatnim czasie samobójstwo w tych okolicznościach popełniło (jak podają różne źródła) blisko 200 dzieci. Niestety, można spodziewać się, iż gra będzie docierać do coraz większej liczby dzieci również w Polsce, które są podatne na tego rodzaju manipulacje. W związku z powyższym proszę o niezwłoczne podjęcie stosownych działań służących zapoznaniu nauczycieli, uczniów i rodziców z zagrożeniem, jakie wiąże się z ww. grą.

Jednocześnie uprzejmie proszę o przekazywanie wszelkich informacji związanych z przedmiotową sprawą w celu możliwości podjęcia wspólnych działań w tym zakresie.

Z poważaniem Lubelski Kurator Oświaty
Teresa Misiuk

>List Podsekretarza Stanu - Ministerstwo Edukacji Narodowej<

„Idąc śladami waszymi…”

Niezmiernie miło nam ogłosić kolejnych laureatów konkursów literackich. Uczniowie naszej szkoły zgłosili prace na VII Międzyszkolny Konkurs Literacki „Idąc śladami waszymi…” organizowany przez Szkołę Podstawową nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie.

• >Jagoda Wypych klasa 4 d – laureatka w kategorii przewodnik lub album „Lublin – moje miasto”
• >Paweł Tudrujek klasa 4 d – laureat w kategorii utwór poetycki
• >Jakub Binięda klas 6 e – wyróżnienie w kategorii przewodnik lub album „Lublin – moje miasto”
Opiekunem uczniów jest p. Weronika Lameńska-Ćwiek
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Dodatkowe informacje i fotorelacja na stronie organizatora: http://sp34.lublin.pl/2017/02/mojemu-miastu-na-urodziny/


19.03.2017

Wyjątkowa lekcja historii

Dnia 23 marca, uczniowie klasy VI f uczestniczyli w lekcji pt:" Żywe obrazy historii". Na zajęciach gościli naocznych świadków wydarzeń okresu II wojny światowej. Bohaterki tych drastycznych przeżyć podzieliły się swoją historią, której obrazy utkwiły w ich pamięci na całe życie. Opowiedziały o swoim szczególnie trudnym dzieciństwie, traumatycznych przeżyciach, które wywarły piętno na ich psychice. Dzieci dowiedziały się na temat okrutnego traktowania więźniów w obozie koncentracyjnym na Majdanku, sytuacji ludności wywożonej na roboty do Niemiec oraz zagłady ludności żydowskiej. Lekcja została przeprowadzona pod kierunkiem nauczyciela historii, pani Danuty Zgierskiej. Uczestniczyła w niej także pani Zofia Dzięcioł, nauczyciel bibliotekarz oraz zaproszony rodzic ucznia. W jej trakcie zostały wykorzystane zdjęcia dokumentalne, które dały dzieciom wizualne wyobrażenie omawianych treści. Na podkreślenie zasługuje fakt, ze uczniowie wykazali się dojrzałą postawą, pełną szacunku i zrozumienia. Wyrazem tego były słowa podziękowania i drobne upominki. >>>więcej w fotorelacji>>>

W naszej szkole w środę i w czwartek odbędzie się AKCJA: "SERCE ZA SERCE" dla Szkolnego Kolegi z Afryki w ramach "Adopcji na dległość" ...>>>więcej o akcji>>>

Literacki sukces czwartoklasistki:

Karolina Mazurek z klasy 4 B zdobyła III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Literackim "Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą" organizowanym przez Gimnazjum nr 19. im. J. Czechowicza w Lublinie i adresowanym do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych. Karolina napisała pracę na temat "Właśnie wtedy zrozumiałam znaczenie pojęcia savoir-vivre". Laureaci konkursu wraz z opiekunami uczestniczyli także w konferencji poświęconej zasadom savoir-vivre. Gratulujemy Karolinie (oraz pani Annie Kępińskiej) i życzymy jej kolejnych literackich laurów.

Zebrania Rodziców z wychowawcami klas

Serdecznie zapraszamy Rodziców na zebrania.z wychowawcami klas:

Informujemy, ż podczas zebrań w dniach 22 i 23 marca 2017 roku dyżurować będą pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej p.Magdalena Wójtowicz i p.Joanna Wołos.

Na spotkaniu z paniami będzie można omówić problemy związane z edukacją szkolną. Dyżur w pokoju 204 i 206 w godzinach 15.00 - 18.30

19.03.2017

Ozobot, mBot i Scottie Go w naszej szkole

6 marca uczniowie klasy VI c i VI a na lekcji informatyki poznali jednego z najmniejszych robotów jakim jest Ozobot. Ten nieskomplikowany robot kształtem zbliżony do kulki wyposażony jest w koła i czujniki kolorów, dzięki którym rozpoznaje sekwencje kolorowych linii. Od razu po uruchomieniu robot gotowy był do pracy, nie wymagał podłączenia do sieci ani oprogramowania. Wystarczyły białe kartki papieru xero i kolorowe flamastry aby napisać/narysować pierwszy program. Po zapoznaniu się z tabelą kodów, uczniowie rozpoczęli rysowanie i kodowanie trasy dla robota, dbając o to, aby linie nie były za cienkie i nie miały ostrych zakrętów. Kiedy trasa była gotowa uczniowie testowali, czy Ozobot porusza się tak, jak tego oczekiwali ... >>>fotorelacja>>>

16.03.2017

>Bezludna wyspa<

14 marca, zajęcia integracyjne w klasie 4b. Kolejna lekcja z pedagogami poświęcona zintegrowaniu klasy, jako zespołu. Dziś zabawa pod tytułem „Bezludna Wyspa”. Uczniowie tworzyli własne społeczności, planowali zadania i zasady niezbędne do funkcjonowania. >>>fotorelacja>>>

16.03.2017

SPOTKANIE AUTORSKIE Z WOJCIECHEM WIDŁAKIEM

W poniedziałkowy poranek, 13 marca 2017 roku uczniowie ośmiu klas 2,3,4 i 5 wzięli udział w dwóch spotkaniach z Wojciechem Widłakiem - autorem popularnej serii książek o „Panu Kuleczce”, która dała początek jego karierze literackiej. Pisarz opowiadał o tym, jak zainspirował ilustratorkę – panią Elżbietę Wasiuczyńską do stworzenia plastycznej wersji tytułowej postaci serii, wzorowanej w pewnym stopniu na osobie autora i jak sam został zmotywowany do pisania comiesięcznych odcinków pełnych przygód wyjątkowo miłej i sympatycznej „rodzinki”. Pan Widłak czytał zebranym fragmenty poszczególnych książeczek. W plastycznym zobrazowaniu tekstu pomagali gościowi nasi uczniowie, którzy wcielili się w rolę kaczki Katastrofy, psa Pypcia i muchy Bzyk-Bzyk, dzięki pluszowym odpowiednikom literackich postaci, które autor przywiózł ze sobą.
Podczas spotkania pisarz przybliżył też wszystkim postać ekscentrycznego Profesora Kurzawki, który jest bohaterem trzech niecodziennych NIEPoradników, pobudzających do kreatywnego myślenia. „Młotek”, „Grzebień” i „Rękawiczka” to niepozorne książeczki, z których dowiemy się, do czego nie służą te przedmioty.
Na koniec spotkania pan Widłak zachęcił naszych uczniów do przeczytania książki, pt.: „Dwa serca anioła”, której bohaterem jest 9-letni chłopiec chory na serce. To opowieść poruszająca trudne i ważne tematy, o których można tak pięknie i mądrze mówić.
Po spotkaniu jak zawsze ustawiły się długie kolejki chętnych do kupienia książek autora i zdobycia jego autografu.
>>>fotorelacja>>>


16.03.2017
UWAGA! OGŁOSZENIE!

W związku z wprowadzeniem elektronicznej ewidencji wydawania obiadów w stołówce szkolnej prosimy o zgłaszanie całkowitej rezygnacji z obiadów do dnia 25 dnia każego miesiąca poprzedzająego rezygnację z wyżywienia. Nie zgłoszenie rezygnacji będzie skutkowało naliczeniem opłat.

ZAPROSZENIE na zebranie RADY RODZICÓW

Zapraszam Rodziców - reprezentantów klas na zebranie Rady Rodziców, które odbędzie się w dniu 20.03.2017r. godz. 18:00 w Sali 07.
Porządek zebrania w zakładce Rada Rodziców.

Serdecznie zapraszam
Przewodnicząca Rady Rodziców
Małgorzata Kodzis

16.03.2017

Dnia 14 marca obchodziliśmy w naszej szkole Święto matematyki - Międzynarodowy Dzień Liczby PI. Uczniowie klas IV, V i VI przygotowali z tej okazji plakaty, prezentacje i różne ciekawostki na temat tej niezwykłej liczby . Dla wielu uczniów było to pierwsze spotkanie z Ludolfiną. Na szczególne wyróżnienie zasługuje Jagoda Wójcik uczennica klasy 4d, która napisała słowa i muzykę do piosenki o liczbie ? . Piosenka w formacie MP4 prezentowana była podczas lekcji matematyki. Teresa Niedźwiadek z klasy 4c, Jagoda Wypych z 4d, Szymon Dominiczuk z 4e, Michał Szafranek z 6d, Aleksandra Mizerska i Paulina Kur z 6e napisali wiersze o liczbie ?. Wszyscy mogli obejrzeć ich i inne prace na wystawie przygotowanej z okazji obchodzonego święta. Nauczycielki matematyki p. dyr. Agnieszka Grochowska, Jadwiga Gumieniak, Alicja Wójtowicz-Ziętek, Jolanta Żukowska przeprowadziły w klasach turniej matematyczny ”Pieniądze to nie wszystko” przygotowany przez Stowarzyszenie Doskonalenia i Rozwoju 4improve dzięki uprzejmości e-math.pl.

Matematykę lubimy nie tylko 14 marca … >>>fotorelacja>>>

15.03.2017

Wielki sukces uczennicy klasy VI b!

Uczennica klasy VI b, Hanna Kasprzyk, podopieczna p. Stelli Korszli uzyskała I NAGRODĘ w III Ogólnopolskim Konkursie Literackim o Twórczości Kornela Makuszyńskiego „Czytanie jest przygodą” pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka, Lubelskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Lublin, Dyrektora Muzeum Kornela Makuszyńskiego w Zakopanem, Dyrektora Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie. Na konkurs wpłynęło 479 prac z wszystkich województw Polski. Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród, odbędzie się 31 marca 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie. Serdecznie gratulujemy!

15.03.2017

DEBATA UCZNIOWSKA „JAKIE SĄ MOJE PASJE” W RAMACH PROGRAMU SZKOŁA Z KLASĄ 2.0

Debata uczniowska „Jakie są moje pasje?” w klasach IV – VI odbyła się we wtorek 14 lutego 2017 r. w dużej sali komputerowej Szkoły Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie.
Uroczystego otwarcia debaty dokonała pani Joanna Poniatowska, która przypomniała uczniom, że w bieżącym roku szkolnym nasza szkoła już po raz szósty uczestniczy w ogólnopolskim programie „Szkoła z klasą 2.0”, w ramach którego do realizacji w szkole został wybrany cel: PASJA DO NAUKI. Pani Joanna Poniatowska przypomniała, że celem spotkania jest uzyskanie odpowiedzi na pytania:
- Czy uczniowie mają zainteresowania, pasje?
- Kto, lub co pomaga je realizować?
- Jakie działania pozwalają rozwijać pasje uczniów?
-Czy uczniowie chcieliby opowiedzieć o swoich pasjach, zainteresowaniach? ... >>>więcej w fotorelacji>>>

15.03.2017

Z radością i dumą infromujemy, że uczeń klasy IV d - Paweł Tudrujek zajął I miejsce w kategorii literackiej konkursu „Wiersz na cześć króla Kazimierza Wielkiego”. Był to konkurs ogólnopolski, organizowany w ramach obchodów rocznicy urodzin Króla Kazimierza III Wielkiego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Serdeczne gratulacje dla Pawła i jego nauczycielki - p. Weroniki Lameńskiej - Ćwiek.
>>>TUTAJ do przeczytania wiersz Pawła>>>

15.03.2017

II Wojewódzki Konkurs Plastyczny PRZYSTANEK ANIOŁOWO „Anioły w zimowej szacie” pod Honorowym Patronatem Starosty Puławskiego organizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble już rozstrzygnięty!!!

Miło nam poinformować, iż FINALISTĄ został WIKTOR KOZIEŁ Z KLASY 4b. Uczeń pracował pod kierunkiem nauczyciela plastyki Pani Katarzyny Stanuch.

GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW :) >>>fotorelacja>>>

Uroczystość wręczenia nagród laureatom i finalistom konkursu odbyła się w dniu 9 marca 2017 roku. Na konkurs wpłynęło 372 prace.

 

W dniu 3.03.17 w świetlicy szkolnej odbyło się spotkanie dzieci z gośćmi ze Straży Miejskiej. Panie zaprezentowały uczniom film p.t. „O Florce, która chciała zostać piłkarzem”, dotyczący bezpieczeństwa w relacjach z nieznajomymi. Następnie została przeprowadzona pogadanka i dyskusja z dziećmi na temat treści zawartych w filmie. Na zakończenie dzieci wręczyły paniom strażniczkom własnoręcznie wykonany dyplom z podziękowaniami za wizytę w naszej szkole. >>>fotorelacja>>>

Lekcja z Mistrzem

W dniu 10 marca gościliśmy w szkole zawodniczki ekstraklasy w koszykówce kobiet AZS UMCS Lublin – Asia Boyd oraz Martę Mistygacz. Zawodniczki przeprowadziły trening z klasami o profilu koszykarskim ( 6d, 5d i 4d ). Dziewczęta miały okazję pokazać swoje umiejętności oraz otrzymały cenne wskazówki do dalszej pracy. Już nie możemy się doczekać kolejnego wspólnego treningu! >>>fotorelacja>>>

XIX MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY "LUDZIE LUDZIOM ZGOTOWALI TEN LOS" 2017 zorganizowany pod patronatem Młodzieżowego Domu Kultury im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Miło nam poinformować iż praca ucznia naszej szkoły MATEUSZ A SŁABKA Z KLASY 6F zakwalifikowała się do wystawy pokonkursowej w konkursie plastycznym upamiętniającym Holokaust, którego celem było szerzenie prawdy i wiedzy historycznej o Auschwitz i Holocauście, upamiętnianie Ofiar i kultywowanie szacunku dla narodów, których udziałem była masowa zagłada, udział wzięło 873 młodych artystów z Polski - 768, Czech - 15, Francji - 18, Rosji - 10, Ukrainy - 47 i Włoch - 7.
Jest to już kolejny sukces tego młodego artysty, który pracował pod kierunkiem nauczyciela plastyki Pani Katarzyny Stanuch
G R A T U L U J E M Y

Dzień Patrona

Imieniny Kazimierza W poniedziałek obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Patrona. Z tej okazji odbył się w małej sali gimnastycznej apel, w którym uczestniczyli uczniowie klas piątych i czwartych. Na tę uroczystość zaproszeni byli też uczniowie z lubelskich szkół, którzy zostali laureatami w konkursach: literackim i plastycznym, poświęconych Kazimierzowi Wielkiemu. Grupa uczniów z klasy 4d przedstawiła osobę naszego patrona w prezentacji multimedialnej. Następnie wszyscy mogli obejrzeć film o zamkach wybudowanych dzięki staraniom ostatniego króla z dynastii Piastów. Dużą radość sprawiło dzieciom oglądanie animacji wykonanych przez naszych uczniów na zajęciach z informatyki. Te animacje przypominały najważniejsze wydarzenia podczas panowania króla Kazimierza. Apel uświetnił szkolny zespół muzyczny, wykonując piosenki o Kaziu. Na zakończenie uroczystości pani dyrektor Grochowska wręczyła nagrody laureatom konkursów i ich nauczycielom. Podziękowała wszystkim, którzy z dużym zaangażowaniem przyczynili się do uświetnienia imienin naszego patrona – króla Kazimierza Wielkiego. A że było wesoło, widać na załączonej fotorelacji

"Moje Miasto Bez Elektrośmieci"

Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego dziękuje wszystkim Rodzicom za udział i zaangażowanie w zbiórce elektrośmieci. Zapraszamy do aktywnego włączania się w akcję.

Zbiórka elektrośmieci sala 110. Osoba odpowiedzialna Renata Grulich

7 marca odbyły się Mistrzostwa klas IV-VI w szachach. Łącznie zagrało 39 dzieci w tym 16 dziewczynek. Bezkonkurencyjne wśród dziewczynek okazały się:
1.Nadia Solska 7pkt
2.Dominika Sugier 6pkt
3.Zofia Pietrykowska 5pkt

Wśród chłopców komplet punktów zdobył Dawid Kamieniecki 7pkt., a bardzo wyrównana walka o 2 miejsce spowodowała, że aż trzech chłopców osiągnęło 5 punktów: Radosław Sobot, Jakub Ćwikła i Hubert Brejnak. Trzecie miejsce zajęli: Michał Kierepka i Artur Jusiak po 4,5 punktu

Zawody przygotowali i sędziowali: Marcin Detiuk i Tadeusz Szydłowski. Gratulujemy wszystkim zawodnikom sportowej postawy. Dyplomy i nagrody” wręczymy na apelu. >>>fotorelacja>>>

Wyniki zabawy konkursowej : „Pokaż talent”

2 marca mieliśmy okazję zobaczyć 37 wystepów podczas tegorocznej zabawy konkursowej „Pokaż talent”. Uczniowie klas I-III prezentowali swoje zdolności muzyczne, taneczne, recytatorskie, plastyczne i sportowe. Po raz pierwszy dzieci pokazywały sztuczki magiczne i cyrkowe. Organizatorzy zabawy: Maja Wolska i Marlena Ogiewa – Małek gratulują wszystkim dzieciom wspaniałych występów, rodzicom i nauczycielom dziękują za trud, który włożyli w przygotowanie dzieci do prezentacji swoich umiejętności na scenie.

I miejsce:
Alicja Wiak (recytacja)
Zuzanna Woś, Julia Skobel (taniec)
Aleksandra Maksim (śpiew)
Igor Makowski, Natalia Sołyga (zdolności plastyczne)
Pola Raczkowska (umiejętności sportowe)
Szymon Barszcz (gra na instumencie)
Wyrożnienie:
Sara Werner, Alicja Adamiak, Aleksandra Pochwatka,
Nagrodę publiczności otrzymuje Natalia Dominik.
Dyplomy i nagrody laureaci zabawy „Pokaż talent” otrzymają na apelu. >>>fotorelacja>>>

SUKCES NASZEJ SZKOŁY W KONKURSIE ÉSPRIT 2016
2 m-ce – SP nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego LublinZestaw interaktywny ésprit PP+ projektor Epson Eb-x27
Źródło: http://esprit.2x3.pl/

Konkurs był skierowany do nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich. Uczestnicy tworzyli prace z zakresu podstawy programowej swoich przedmiotów – scenariusz lekcji z wykorzystaniem programu do tablic interaktywnych. Po nadesłaniu prac z całej Polski trzyosobowe jury konkursowe zapoznało się z pracami i wybrało 10 najlepszych, biorąc pod uwagę zawartość merytoryczną, wykorzystanie możliwości oprogramowania Esprit, walory estetyczne. Wśród prac wybranych do finałowej dziesiątki została zakwalifikowana prezentacja nauczyciela naszej szkoły pani Joanny Poniatowskiej. Wybrane prezentacje zostały pokazane na stronie http://esprit.2x3.pl/ w dniach 10 - 20 lutego 2017, w trakcie tego etapu konkursu odbyło się głosowanie internautów. Po ostatecznej weryfikacji głosów pod względem poprawności i zgodności z regulaminem, utworzona została lista zwycięzców.
Dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej, osób życzliwych i przyjaciół zajęliśmy drugie miejsce i nagrodę dla szkoły: Zestaw interaktywny ésprit PP+ projektor Epson Eb-x27.
Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i oddane głosy.

UWAGA- KARNETY

Informujemy, iż opłata za karnety na basen będzie obejmowała cały kwartał od 01.04.2017 do 23.06.2017 r. Opłaty za nabycie karnetu wnoszone mogą być wyłącznie poprzez dokonanie przelewu na konto szkoły PEKAO S.A V O/Lublin 54 1240 1503 1111 0010 0156 3525. Karnety będą wydawane na podstawie wyciągów bankowych lub okazaniu dowodu przelewu i będą do odebrania u obsługi na basenie. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko oraz opłata za karnet wtorek 21,00 lub piątek godzina 20,15.

Opłata za II kwartał 2017 r.wynosi:
Wtorek - 96 zł- 12 wejść
Piątek- 88 zł- 11 wejść

II MIEJSCE W LUBLINIE

Nasza „ Trzydziesta” zdobyła II miejsce w Mistrzostwach Szkół Podstawowych w koszykówce dziewcząt. Podopieczne Pani Anny Parzymies-Wach po zaciętej finałowej walce zdobyły srebro! Gratulujemy!

Skład drużyny: Wiktoria Kusiak, Maja Kusiak, Maja Borkowska, Agata Jeziorkowska, Julia Woś, Amelia Wdowiak, Aleksandra Weremczuk, Oliwia Harmasz, Anna Kolibska, Julia Gęca, Monika Brzozowska, Magdalena Góźdź.

>>>fotorelacja z meczu finałowego ...>>>

Informacja dotycząca wody na pływalni w Szkole Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie.
Woda na pływalni odpowiada normom zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015roku. Wyniki badań wykonane przez SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe 43-200 Pszczyna
SB/15503/03/2017 z dnia 02.03.2017r.

Ogłoszenie dla Rodziców uczniów,
którzy otrzymali stypendium socjalne
w roku szkolnym 2016/17

Prosimy o przynoszenie do pedagogów szkolnych /p.204,206/, rachunków i faktur za dokonane zakupy edukacyjne. W marcu wypłacone zostanie na ich podstawie stypendium za styczeń i luty 2017r. Osoby, które zmieniły numer konta od nowego roku, proszone są o dokonanie aktualizacji danych do wypłaty.

Konkurs recytatorski
pt. >”Wiersze śniegiem przyprószone”<

W dniu 22.02.2017. uczniowie klas I-III wzięli udział w międzyszkolnym konkursie recytatorski pt” Wiersze śniegiem przyprószone”, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 17. Wzięło w nim udział aż 65 uczniów z różnych lubelskich szkół. Usłyszeć mogliśmy ciekawe interpretacje wierszy o tematyce zimowej. Nasi uczniowie zdobyli I, II miejsce oraz wyróżnienie.
Oto wyniki:
Klasa1
I miejsce-Dominika Wosiak
II miejsce-Gabriela Sokołowska
III miejsce- Bartosz Smyk
Wyróżnienia- Michalina Szuraj, Alicja Grzegorczyk, Maja Szymczyk

Klasa2
I miejsce- Jędrzej Czarnecki
II miejsce- Gabriela Mazurek
III miejsce- Marta Brzozowska
Wyróżnienia- Aleksandra Pochwatka SP 30 Klasa IIg wych p. Mariola Płecha
Weronika Kopec, Zuzanna Bidyńska

Klasa3
I miejsce- Lena Surowiec SP 30 klasa IIIa wych p. Klaudia Gołoś
II miejsce- Natalia Schab SP 30 klasa IIIf wych p. Ewa Zielińska
III miejsce- Adam Porzuc

 

Gratulujemy naszym uczennicom i wychowawcom wspaniałych sukcesów.

Podsumowanie osiągnięć uczniów klas 1-3
w I semestrze roku szkolnego 2016/2017

W dniu 17 lutego obyło się podsumowanie osiągnięć za pierwszy semestr roku szkolnego 2016/17 w klasach 1-3. Zwycięzcy licznych konkursów plastycznych, matematycznych i humanistycznych, otrzymali nagrody, dyplomy i wyróżnienia. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze spotkania... >>>fotorelacja>>>.

Mamy przyjemność ogłosić wyniki
I Międzyszkolnego Konkursu o  Kazimierzu Wielkim.

Kategoria literacka

Laureaci:
-Alicja Nazaruk, Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie, opiekun – p. Iwona Kwiatkowska-Fus
-Anna Paluch Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie, opiekun – p. Iwona Kwiatkowska-Fus
-Karolina Mołdach, Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie, opiekun – p. Iwona Kwiatkowska-Fus

Wyróżnienie:
-Paweł Tudrujek Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie, opiekun - p. Weronika Lameńska- Ćwiek

Kategoria plastyczna:

Laureaci:
-Katarzyna Kowalczyk, Szkoła Podstawowa nr 22 im. Bolesława Prusa w Lublinie, opiekun –p. Marzena Żywicka
-Natalia Sternik, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie, opiekun – p. Grażyna Nóżka-Jabłońska
-Marta Kowalska, Szkoła Podstawowa nr 22 im. Bolesława Prusa w Lublinie, opiekun –p. Marzena Żywicka

Wyróżnienia:
-Adrian Frąk, Szkoła Podstawowa nr 24 im Partyzantów Lubelszczyzny w Lublinie, opiekun – p. Katarzyna Stanuch
-Dawid Pyszniak, Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie, opiekun - p. Katarzyna Stanuch
-Michał Szafranek, Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie, opiekun - p. Katarzyna Stanuch

Gratulujemy! Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystości szkolnych na cześć patrona szkoły 6 marca. Zwycięzców poinformujemy telefonicznie o godzinie rozpoczęcia uroczystości.

Informacja dotyczącą zakupu stroju szkolnego

Nastąpiła zmiana formy zakupu stroju szkolnego. Chcąc zakupić koszulki szkolne należy dokonać wpłaty na konto szkoły z dopiskiem „strój szkolny”. (Można dokonać zakupu dowolnej ilości koszulek).
Aktualna cena koszulek wynosi:
-Koszulka z krótkim rękawem –13 zł
-Koszulka z długim rękawem – 18 zł.
Po odbiór koszulek należy zgłaszać się z dowodem wpłaty podobnie jak dotychczas do pokoju 204 i 206.
Numer konta :54124015031111001001563525


LUBELSKIE WYRÓŻNIENIA W KOSZYKÓWCE DZIEWCZĄT

W dniu 12.02.2017 roku na hali MOSiR podczas meczu AZS UMCS Lublin- CCC Polkowice odbyło się posumowanie sezonu 2015/2016 w koszykówce dziewcząt. Najlepszą zawodniczką – MVP w kategorii U 12 K została Wiktoria Kusiak z klasy 6 D, trenerem zawodniczki Anna Parzymies-Wach. Najlepszą drużyną Ligi Małych Pszczółek w koszykówce dziewcząt została Nasza Trzydziestka, a najlepszą zawodniczką Oliwia Harmasz z klasy 6 D!
Puchar z rąk prezesa Lubelskiego Związku Koszykówki oraz członka Polskiego Związku Koszykówki Pana Marka Lembrycha odebrała Pani Dyrektor Beata Jezierska.
GRATULUJEMY wszystkim zawodniczkom i Pani trener!
>>>fotorelacja>>>

Szanowni Rodzice...
Możemy wygrać tablicę interaktywną ...

Szanowni Państwo, nasza szkoła startuje w konkursie na scenariusz "Poznajemy aplikację Blockly i piszemy pierwszy program dla Dasha i Dota". Zaangażujmy się wszyscy, wystarczy głosować i rozpropagować informację wśród znajomych, poprosić o głos na naszą szkołę. Najpierw trzeba się zarejestrować na stronie http://esprit.2x3.pl/ a następnie zalogować i zagłosować zaznaczając kółeczko (checklistę) przy scenariuszu.

WALENTYNKI 14 lutego 2017


14 lutego w naszej szkole obchodziliśmy dzień św. Walentego. Samorząd szkolny przygotował pocztę walentynkową. Chętni mogli tam wrzucać kartki i przekazywać upominki, kwiaty itp. dla swoich bliskich, sympatii i przyjaciół. W szkole jak i w naszej klasie panował miły nastrój, każdy chodził uśmiechnięty, a dzięki trójce klasowej rodziców mogliśmy cieszyć się pysznymi piernikowymi sercami. Walentynkowi listonosze mieli sporo pracy. Wielu uczniów w tym dniu zdobyło się na choćby drobny gest, aby osoba, do której czujemy sympatię, zrozumiała ile dla nich znaczy.

Zwycięska Trzydziestka


W weekend obie nasze klasy koszykarskie V d i VI d pod opieką Pani Anny Parzymies-Wach nie miały sobie równych w rozgrywkach koszykówki dziewcząt. W sobotę klasa V d pokonała SP 21 - 36 : 11 oraz SP 3 - 30 : 25 w II Turnieju koszykówki dziewcząt Żaczki, natomiast w niedzielę klasa VI d wygrała z SP 43 - 56 : 33 w Pucharze Nadziei Olimpijskich pod patronatem Marszałka Lubelskiego. Gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy!

Nasza szkoła została umieszczona na ogólnopolskiej mapie Szkół Odkrywców Talentów, które przyczyniają się do odkrywania, wspierania zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży.

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci z klas I -III, które potrafią ładnie śpiewać, recytować, tańczyć, posiadają zdolności sportowe, plastyczne, manualne, grają na instrumencie muzycznym, a może wyszywają albo robią jeszcze coś innego i chcą się tym pochwalić do wzięcia udziału w zabawie konkursowej „MAM TALENT”

REGULAMIN KONKURSU
1. Organizatorem zabawy są nauczyciele: Marlena Ogiewa - Małek i Maja Wolska.
2. Zabawa konkursowa odbędzie się 2 marca 2017 r. O godzinie występu uczestnicy zostaną powiadomieni do 20 lutego.
3. Celem konkursu jest ośmielenie do wystąpień publicznych, budowanie postawy pewności siebie i odwagi, gromadzenie doświadczeń artystycznych i społecznych, odkrywanie zainteresowań i uzdolnień dzieci.
4. Uczestnicy będą oceniani pod kątem talentu oraz całej oprawy występu. Najciekawsze prezentacje zostaną nagrodzone. Przewidziana jest również nagroda publiczności.
5. W konkursie mogą wziąć udział dzieci z klas I – III uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego.
6. Każdy uczestnik lub zespół prezentuje swój talent w czasie nie dłuższym niż 5 minut.
7. Osoby chcące wziąć udział w zabawie muszą zgłosić chęć udziału do 21 lutego 2017 r. u organizatorów konkursu (w sali nr 110 lub 111) i wypełnić formularz zgłoszeniowy.
8. Osoby korzystające z podkładów muzycznych lub prezentacji multimedialnych muszą dostarczyć podpisaną płytę CD do 21 lutego.
9. Istnieje możliwość opowiedzenia o swoim talencie na podstawie prezentacji multimedialnej lub innej formy dokumentacji np. zdjęć, rysunków, filmików.
10. Każda osoba indywidualnie może wystąpić tylko raz. Dopuszczalny jest dwukrotny występ tej samej osoby - raz indywidualnie, drugi raz np. z zespołem muzycznym.
11. Uczestnicy bazują na własnych środkach pomocniczych w postaci przyborów potrzebnych do prezentacji talentu (tj. piłka, instrument muzyczny).
12. Organizatorzy udostępniają sprzęt muzyczno – nagłośnieniowy, stoły, krzesła.
13. Wszyscy uczestnicy biorący udział w „POKAŻ TALENT” występują za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

Zapraszamy rodziców do pomocy w przygotowaniach do występu i wspierania swoich pociech w dniu pokazu.


8.02.2017


7.02.2017


7.02.2017

BEZPIECZEŃSTWO W SIECI
Surfowanie w Internecie może być świetną zabawą oraz towarzyską i inspirującą formą spędzania czasu. Zależy nam na tym, abyście naprawdę cieszyli się czasem, który spędzacie na naszych stronach i korzystając z naszych usług. Z tego powodu, przygotowaliśmy zestaw dziesięciu wskazówek dotyczących bezpieczeństwa w sieci.
To ważne, by mieć na uwadze poniższe punkty, gdy czatujecie, używacie komunikatora internetowego, czy też udzielacie się na forach dyskusyjnych:

1. Bądźcie dyskretni. Informacje, które publikujecie, stają się publiczne i widoczne dla wszystkich. Nie wstawiajcie informacji lub obrazków, których nie chcecie udostępniać całemu światu. Uważajcie – mogą zostać przekazane dalej!
2. Bądźcie anonimowi. Nie dzielcie się prywatnymi lub bardzo osobistymi informacjami. Nigdy nie zamieszczajcie lub wysyłajcie czegokolwiek, co może posłużyć do zlokalizowania was lub innej osoby (na przykład imienia i nazwiska, adresu e-mail, czy też adresu domowego lub numeru telefonu).
3. Zachowajcie dystans. Nie organizujcie spotkań z przypadkowymi osobami poznanymi w sieci. Jeśli już musicie, spotykajcie się wyłącznie w bezpiecznych i publicznych miejscach, powiadomcie kogoś o swoich planach i przyprowadźcie ze sobą znajomego. Jeśli nie jesteście pełnoletni, poproście rodziców lub opiekunów o pozwolenie i weźcie ich ze sobą.
4. Bądźcie szczerzy. Możliwe, że kusi was udawanie kogoś, kim nie jesteście. Pamiętajcie, że inni ludzie również mogą myśleć w ten sam sposób. Potrafią podawać się za kogoś, kim w rzeczywistości nie są.
5. Bądźcie uprzejmi. Nie wdawajcie się w zbędne dyskusje z natrętnymi osobami. Jeśli ktoś was obraża, po prostu odejdźcie od komputera. Powiadomcie dorosłego lub administratora o danej osobie i jej zachowaniu. To ma być przede wszystkim zabawa, czyż nie?
6. Uważajcie na wirusy. Nie otwierajcie, nie odpowiadajcie i nie przesyłajcie dalej e-maili, czy też wiadomości z komunikatora, jeśli nie znacie osoby wysyłającej i nie sprawdziliście zawartości programem antywirusowym. Może ona zawierać niebezpieczne oprogramowanie (takie jak spyware, czy wirusy), lub być obraźliwa.
7. Zachowajcie bezpieczeństwo. Używajcie oprogramowania zabezpieczającego (np. skanerów antywirusowych). Upewnijcie się, że system operacyjny jest zaktualizowany i zabezpieczony na wypadek, gdyby e-mail nieumyślnie zainfekował wasz komputer.
8. Zachowajcie prywatność. Nigdy nie udostępniajcie haseł lub podpowiedzi do nich.
9. Bądźcie kreatywni. Upewnijcie się, że wasza tożsamość internetowa nie ujawnia żadnych osobistych informacji. Bądźcie kreatywni i wyjątkowi!
10. Uważajcie. Jeśli coś brzmi zbyt dobrze, żeby było prawdą, prawdopodobnie nią nie jest! Sprawdzajcie fakty, jeśli czegoś nie jesteście pewni.

I pamiętajcie, że wszystko zależy od was. Sami decydujecie, w jakie działalności się zaangażować i jakie informacje udostępnić.


7.02.2017

Ćwierćfinał w koszykówce dziewcząt

W dniu 06.02. 2017 r odbył się ćwierćfinał w koszykówce dziewcząt. Nasz zespół pod opieką Pani Anny Parzymies - Wach nie miał sobie równych i znacząco wygrał z SP 21 ( 32 : 11 ) oraz z SP 43 ( 32 : 14 ) zapewniając sobie wejście do półfinału!
Skład : Woś Julia, Harmasz Oliwia, Góźdź Magdalena, Borkowska Maja, Weremczuk Aleksandra, Szysiak Anna, Kusiak Maja, Kolibska Anna, Jeziorkowska Agata, Wdowiak Amelia, Czajka Anna, Kusiak Wiktoria oraz Gęca Julia. GRATULUJEMY!!!


4.02.2017

Nasi uczniowie w konkursie informatycznym

W piątek, 3 lutego 2017 roku w Zespole Szkół Energetycznych w Lublinie odbył się XIII Regionalny Konkurs Informatyczny „Dzień Bezpiecznego Komputera” objęty patronatem Kuratora Oświaty, Prezydenta Lublina i Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Do konkursu przystąpili uczniowie z 21 szkół podstawowych. Naszą szkołę reprezentował zespół z klasy 6f: Weronika Śliczniak, Wiktoria Pęcak i Maksymilian Golec pod opieką nauczycielki informatyki p. Iwony Drozdowskiej-Orłowskiej. Uczniowie rozwiązywali on-line test dotyczący bezpiecznej pracy z komputerem i zagrożeń czyhających w internecie.
Weronika i Maksymilian otrzymali wyróżnienia w tym konkursie. Gratulujemy im serdecznie!


31.01.2017


Informacja dla rodziców w sprawie kart magnetycznych na obiady

W związku z wprowadzeniem kart magnetycznych dla uczniów naszej szkoły korzystających ze stołówki szkolnej, informujemy, iż w miesiącu lutym trwa testowanie naszego programu. Uczniowie oraz personel obsługujący system uczą się korzystania z nowej aplikacji. Otrzymane przez uczniów loginy są jeszcze nieaktywne, ponieważ firma jest w trakcie dopracowywania programu.
Poinformujemy Państwa oraz uczniów o terminie rozpoczęcia oficjalnego działania programu.

 

„Śniadanie daje moc”

W dniach 11 stycznia i 01 lutego 2017 r. klasa III g po raz kolejny przygotowywała samodzielnie śniadanie w ramach kontynuacji programu "Śniadanie daje moc". W ramach zajęć uczniowie rozmawiali na temat zdrowego odżywiania oraz samodzielnie przygotowywali smakowite i zdrowe kanapki, myszki z jajek oraz pyszną sałatkę owocową. Do akcji włączyli się rodzice, którzy zaopatrzyli swoje pociechy w potrzebne produkty. Cała klasa świetnie się bawiła podczas przygotowywania swoich posiłków, które zostały zjedzone z apetytem.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z zajęć >>>.

MARIA STASAK Z KLASY 6C
PO RAZ KOLEJNY W TYM ROKU LAUREATKĄ KONKURSU ARTYSTYCZNEGO

Uczennica Pani Katarzyny Stanuch zdobyła nagrodę X Ogólnopolskiego Biennale Plastycznego dla dzieci i młodzieży pt. „ROK POLSKI W TRADYCJI I OBYCZAJACH ” zorganizowanego przez Pałac Młodzieży w Warszawie
Impreza organizowana co dwa lata ma na celu zainteresowanie polskim dziedzictwem kulturowym, tradycjami, obyczajami i typowo polskimi świętami.
Komisja w składzie:
Przewodniczący: Jadwiga Ruzikowska
Członkowie: Ewa Rakoczy, Hanna Stefańska, Tadeusz Walter
oceniła 708 prac, które napłynęły na konkurs z 68 placówek.
Na wystawę zakwalifikowano 180 prac, w tym nagrodzono 30 prac.

GRTULUJEMY i życzymy dalszych sukcesów!!

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY
„OKIEM ARTYSTY – PABLO PICASSO"

Galeria Twórczości Plastycznej Młodych, Młodzieżowym Domu Kultury „Śródmieście“ we Wrocławiu.
Praca ucznia naszej szkoły Mateusza Słabka z klasy 6f została zakwalifikowana do wystawy pokonkursowej. Do konkursu przystąpiło 76 placówek oświatowych i pracowni plastycznych z całej Polski, nadsyłając 522 prace wykonane przez dzieci i młodzież w wieku od 5 do 23 lat.
Gratulujemy Mateuszowi i Pani Katarzynie Stanuch pod kierunkiem której uczeń pracował.

23-01-2017

Informacja dotycząca wody na pływalni w Szkole Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie
Woda na pływalni odpowiada normom zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015roku. Wyniki badań wykonane przez SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe 43-200 Pszczyna SB/02528/01/2017 z dnia 17.01.2017r.

13-01-2017

25 kilometrów ...
na 25 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

13 stycznia 2017 roku na pływalni szkolnej już od rana wspieraliśmy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Tym razem chcieliśmy uczcić specjalną rocznicę przepływając wspólnie (uczniowie, nauczyciele, ratownicy i wszyscy chętni) 25 kilometrów. Sztafeta, która płynęliśmy składała się z 55 osób i podzielona była na 5 torów. Wynik sumowany był na telebimie. Osiągnięcie wyniku zajęło nam nieco więcej niż 1 godzinę i 10 minut. Nie czas był jednak najważniejszy a cel ... Organizatorzy imprezy: Rafał Ziemoląg, Marcin Korgul i Wojciech Pojęta dziękują serdecznie wszystkim, którzy wzięli udział, a także tym, którzy pomogli w organizacji tego przedsięwzięcia.

Wspieramy WOŚP i namawiamy do wzięcia udziału w Wielkim Finale WOŚP w niedzielę 2017 roku. >>>zapraszamy do oglądania fotorelacji>>>

13-01-2017

FOTRORELACJA
z podsumowania osiągnięć uczniów Szkoły Podstawowej nr 30
im. Króla Kazimierza Wieliego w Lublinie
w I okresie roku szkolnego 2016/2017

>>>zapraszamy do oglądania zdjęć<<<

>>>tutaj czytaj o sukcesach<<<

Zebrania z Rodzicami uczniów klas 4-6
odbędą się 12 stycznia 2017 o godzinie 17.00

Informacja dotycząca wody na pływalni w Szkole Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie
Woda na pływalni odpowiada normom zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku. Wyniki badań wykonane przez SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe 43-200 Pszczyna
SB/92704/12 oraz SB/00795/01/2017 oraz SB/00794/01/2017 z dnia 10.01.2017r.

Bal karnawałowy klas 4-tych w obiektywie

>>>fotorelacja>>>

Ogłoszenia Rady Rodziców

ZEBRANIE RADY RODZICÓW

Serdecznie zapraszam przedstawicieli klas na zebranie Rady Rodziców, które odbędzie się dnia 09.01.2017 roku w sali 07 o godzinie 18.00.

Przewodnicząca Rady Rodziców
Małgorzata Kodzis

W związku ze zbliżającym się końcem I semestru przypominamy o konieczności dokonania wpłat na wyprawkę świetlicową w wysokości 30 zł/semestr przelewem na konto Rady Rodziców 21 1020 3150 0000 3302 0003 1765. (koniecznie z dopiskiem świetlica, imię i nazwisko dziecka, klasa.)

Wpłaty za semestr II będzie można dokonywać począwszy od 01.02.2017

W świetlicy tuż przed świętami zrobiło się bardzo nastrojowo. Czwartkowe popołudnie 22 grudnia spędziliśmy na wspólnym kolędowaniu. Uczniowie z każdej sali świetlicowej przygotowali po dwie kolędy lub pastorałki, do udziału zaprosiliśmy także zerówkę. Każda grupa otrzymała gromkie brawa za swój występ. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

MISTRZOSTWA LUBLINA W KOSZYKÓWCE

W grudniu odbyły się eliminacje Mistrzostw Lublina w koszykówce dziewcząt i chłopców. Oba nasze zespoły, pod opieką Pani Anny Parzymies-Wach, bez większych problemów pokonały przeciwników. Nasza męska drużyna znacząco wygrała z SP 2 oraz SP 22 natomiast drużyna żeńska z SP 3 i SP 38. Mamy nadzieję, że dalsze etapy rywalizacji sportowej potoczą się również samymi sukcesami. Gratulujemy i życzymy kolejnych zwycięstw!... >>>więcej w fotorelacjii>>>

Zestawienie ofert cenowych na dostawę artykułów ...

Zestawienie ofert cenowych na dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie. >>>więcej>>>

Uwaga Rodzice!!! W związku z centralizacją wszystkich jednostek budżetowych gminy Lublin i wspólnym rozliczaniem podatku VAT, od nowego roku kalendarzowego szkoła nie będzie prowadziła sprzedaży mundurków szkolnych. W mundurki można się jeszcze zaopatrzyć w szkole do 21 grudnia 2016r. Po tym terminie Rodzice będą musieli zamawiać mundurki bezpośrednio u producenta.

Jasełka w klasie 3 F


22.12.2016

Kolejny sukces ...

Kolejny ogromny sukces na polu artystycznym cztery uczennice Pani Katarzyny Stanuch LAUREATKAMI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO NA KOCIEWSKĄ KARTKĘ POCZTOWĄ O TEMATYCE BOŻONARODZENIOWEJ organizowanego przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim:
• JULIA WRONOWSKA z klasy 6c
• MARIA STASAK z klasy 6c
• ALEKSANDRA ZIĘBA z klasy 6a
• ELŻBIETA BURY z klasy 6a
Nadesłane prace świadczą o dużym zaangażowaniu w przedstawienie tematyki konkursu poprzez dobór i zastosowanie zróżnicowanych technik plastycznych.
Gratulujemy zarówno młodym artystom jak i Pani Katarzynie Stanuch życząc dalszych sukcesów! >>>więcej w fotorelacji>>>


21.12.2016

WYNIKI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„BOŻE NARODZENIE W ORIGAMI”

KOMISJA W SKŁADZIE: MAŁGORZATA DĄBROWSKA-DUDA, IZABELA OSIŃSKA PRZYZNAŁA:

I MIEJSCE TOMCZYK IGA KL. II i SP nr 30

II MIEJSCE MATEJUK MAJA II f SP nr 51

III MIEJSCE DOMIŃCZUK RAFAŁ II a SP nr 30

WYRÓŻNIENIA:
DASZCZUK KATARZYNA II f SP nr51
NOWOSADZKA ALICJA II a SP nr 30
DZIECIUCH MAGDALENA III g SP nr 51

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W KONKURSIE I GRATULUJEMY!
ORGANIZATORZY: T. KUBIAK, M. SIARKOWSKA


21.12.2016

WIGILIA KLASY 4F

Są święta w naszym kalendarzu – najdroższe i najbliższe,
co wywołują falę marzeń – najczulszych i najmilszych.
Ten nastrój wszystkim się udziela. Ogarnia serca, duszę
- radością szczęścia i wesela i czystych, wielkich wzruszeń.

>>>fotorelacja>>>


19.12.2016


19.12.2016

W piątek 16 grudnia nauczyciel naszej szkoły Marcin Detiuk wystąpił na Uniwersytecie Rzeszowskim na konferencji dla nauczycieli z województwa podkarpackiego dotyczącej projektu "Edukacja przez Szachy w Szkole" dzieląc się swoimi doświadczeniami. >>>więcej o konferencji>>>


19.12.2016

Kiermasz Bożarodzeniowy

Jak co roku w grudniu nasza świetlica zamieniła się w fabrykę ozdób świątecznych. Przy dźwiękach kolęd, w miłej atmosferze powstawały kartki, choinki i bombki z siana oraz innych materiałów, świąteczne obrazki, zawieszki z masy solnej i masy porcelanowej, lampioniki oraz wiele innych dekoracji. Wiele z tych pięknych ozdób będzie można zakupić na charytatywnym kiermaszu w środę 21.12.2016. Rozpoczęcie kiermaszu planowane jest na godzinę 9:30. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych! ... >>>więcej w fotorelacji>>>


19.12.2016

MIKOŁAJKOWY KONCERT

W dniu 7 XII 2016 uczniowie klas II b, II g, II f, III b, III d wraz z wychowawcami i opiekunami uczestniczyli w koncercie Majki Jeżowskiej. Słuchając znanych oraz nowych piosenek wszyscy świetnie bawili się... >>>więcej>>>


19.12.2016