MICHAŁ SZAFRANEK 7D uczeń pani Katarzyny Stanuch laureatem konkursu "Młodość W Trzeźwości Daje Możliwości"

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie organizuje cyklicznie konkursy skierowane do młodzieży szkolnej w Lublinie. Celem każdej edycji konkursu jest uświadomienie młodym osobom szkodliwości picia alkoholu oraz poszanowania postaw abstynenckich. Organizatorzy konkursu przewidują nagrody dla laureatów oraz prezentację nagrodzonych i wyróżnionych prac... >>>więcej>>>

XL Międzynarodowe Spotkania Artystyczne dla Dzieci I Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum”

Miło nam poinformować, iż praca BARTOSZA KOCAJA Z 7B ucznia Pani Katarzyny Stanuch została zakwalifikowana do wystawy
Na finał 40 edycji Spotkań, do Torunia, przysłanych zostało 1484 prac z Polski, Łotwy, Estonii, Białorusi, Słowenii, Turcji, Chin (Hong-Kong).Jury wybrało 167 prac na wystawę pokonkursową, która zostanie udostępniona 14 września 2018 roku w Muzeum Okręgowym w Toruniu w budynku Ratusza Staromiejskiego... >>>więcej>>>

Festiwal Nauki ...

W dniach 13 i 14 września uczniowie klas 8 szkoły podstawowej i 3 gimnazjum brali udział w „Pokazach z fizyki” na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Uczniowie podczas pokazów mogli zaobserwować najbardziej wybuchowe i spektakularne doświadczenia. Tego typu demonstracje pomagają w zapamiętaniu i zrozumieniu wiedzy zdobytej w szkole.
Pamiętajmy, że poprzez doświadczenie uczymy się najefektywniej ponieważ wówczas poznajemy świat wszystkimi naszymi zmysłami. >>>więcej w fotorelacji>>>

Informacja dla rodziców uczniów klas 1 w sprawie stroju szkolnego – mundurków
Mierzenie stroju szkolnego – /kamizelki / odbywać się będzie w dniach 17 -21 września w godzinach pracy pedagogów szkolnych w pokojach 205 – budynek A i 208 budynek B.

W celu sprawnej realizacji zamówienia prosimy o dokonywanie pomiarów w wyżej wyznaczonych terminach. Na podjęcie decyzji o rozmiarze prosimy o przyjście z uczniem. Zamówienie jest zamówieniem zbiorowym i nie będą dokonywane później indywidualne pomiary dla uczniów klas pierwszych.
Pedagodzy szkolni

Nr konta Rady Rodziców:

21 1020 3150 0000 3302 0003 1765

Informacja dotycząca wody na pływalni w Szkole Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie
Woda na pływalni odpowiada normom zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015roku.
Wyniki badań wykonane przez SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe 43-200 Pszczyna
SB/87447/09/2018 oraz SB/87449/09/2018 z dnia 07.09.2018r.

UWAGA –BASEN

KARNETY
Informujemy, iż opłata za karnety na basen będzie obejmowała cały kwartał od 10.09.2018 do 27.12.2018r.
Opłaty za nabycie karnetu wnoszone mogą być wyłącznie poprzez dokonanie przelewu na konto szkoły.
PEKAO S.A V O/Lublin 54 1240 1503 1111 0010 0156 3525
Karnety będą wydawane na podstawie wyciągów bankowych lub okazaniu dowodu przelewu i będą do odebrania u obsługi na basenie.
W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko oraz opłata za karnet z wybranym dniem tygodnia. Opłata za III kwartał 2018 wynosi:
Poniedziałek – godz. 2100- 2145 opłata 135 zł – 15 wejść
Wtorek – godz. 2000- 2045 opłata 135 zł – 15 wejść
Czwartek – godz. 2100- 2145 opłata 135 zł – 15 wejść

KARTY MULTISPORT
Informujemy, iż szkoła udostępnia nieodpłatnie wejście na basen na kartę multisport w dniach: wtorki godz. 19.15 – 20.00 oraz czwartki godz. 20.00 – 20.45.

KARTA 60+
Informujemy, iż szkoła udostępnia nieodpłatnie basen na kartę 60+ w każdą środę tygodnia od godz. 19.15 do 20.00. Proszę zgłaszać się po kartę seniora do obsługi na basenie w celu pobrania karnetu.

Informacja o stypendium szkolnym w roku szkolnym 2018/19

1. Możliwość ubiegania się o pomoc materialną dotyczy uczniów szkół oraz wychowanków ośrodków aktualnie kształcących się, zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, którzy nie ukończyli 24 roku życia.
2. Wnioskodawcą powinien być:

· rodzic (prawny opiekun) – w wypadku ucznia niepełnoletniego;
· uczeń, – jeśli ukończył w chwili składania wniosku 18 lat;
· w szczególnych przypadkach dyrektor szkoły lub ośrodka.

3. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w którego rodzinie do miesiąca września 2018r, dochód na osobę nie przekracza 514 zł netto przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z poniżej wymienionych okoliczności:

· bezrobocia,
· niepełnosprawności,
· ciężkiej lub długotrwałej choroby,
· wielodzietności,
· braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
· alkoholizmu lub narkomanii,
· rodziny niepełnej,
· zdarzenia losowego (rozumianego, jako nagłe, niespodziewane, pojedyncze i niezależne od człowieka zdarzenie wywołane przyczynami zewnętrznymi, których nie można było przewidzieć. Zdarzenia losowe mogą być spowodowane przez siły przyrody i przez działania ludzi. Przykładowo za takie zdarzenia uważa się np. kradzieże, włamania, zniszczenie domu wskutek pożaru czy zalanie wodą, nieszczęśliwe wypadki powodujące uszczerbek na zdrowiu).
Od 1 października będzie obowiązywać nowe kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie w wysokości 528 złotych. Przyjmowane będą wnioski do tej kwoty dochodu. W przypadku dochodu od 514.01 zł do 528.00 zł stypendium szkolne przysługiwać będzie od miesiąca października 2018.

• Kompletnie wypełnione wnioski wraz ze stosownymi załącznikami przyjmowane są do 17 września 2018 w pokojach: Budynek A –p.104, 205, Budynek B – p.208, oraz w sekretariacie szkoły.
• Wymagane dokumenty do pobrania u pedagogów szkolnych lub na stronie Urzędu Miasta w zakładce–lublin.eu/e-urzad/opisy-uslug/wydzial-oswiaty-i-wychowania/udzielanie-pomocy-materialnej-o-charakterze-socjalnym-dla-uczniow-i-sluchaczy-zamieszkalych-na –terenie-miasta-lublin.

Ustalenie wysokości dochodu

Wnioskodawca wraz z wnioskiem składa stosowne zaświadczenie(a) lub oświadczenie(a) o wysokości uzyskanego dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej - zaświadczenie(a) lub oświadczenie(a) o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
- za dochód uważa się (zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej-Dz.U.2017.1769-j.t. ze zmianami):

1. Sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania pomniejszoną o:
· miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
· składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne;
· kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
2. Do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 ww. ustawy nie wlicza się:
· jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
· zasiłku celowego;
· pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
· wartości świadczenia w naturze;
· świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
· świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U.2018.690 j.t.);
· dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
· świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U.2017.1851z późn. zm.), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2018.998 z późn. zm.);
· świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U.2018.1272 j.t.).
3. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:
· opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;
· opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.
(W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 ww. ustawy o pomocy społecznej, rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.)
4. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł.
5. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.
6. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:
· kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej tj. 634 zł
· kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie tj. 514 zł
- kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.
7. W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.
8. W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019 w Szkole Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie odbędzie się 3 września 2018r. zgodnie z następującym planem:

Serdecznie zapraszamy.

Prosimy, aby uczniowie klas 1 i 4 przed rozpoczęciem spotkania z Dyrektorem Szkoły podeszli do swoich wychowawców – będą oni trzymali „tabliczki identyfikacyjne”.

Kochani Uczniowie Klas Pierwszych!
Niedługo rozpoczniecie naukę w naszej szkole. Przed Wami stoi dużo nowych wyzwań, dlatego przekazuję w Wasze ręce ten list.
Kochany uczniu, Aniu, Zosiu, Leno, Adasiu, Krzysiu, Wiktorze… (wstaw swoje imię).
Mam nadzieję, że już niedługo dołączysz do naszej wielkiej „szkolnej rodzinki”. Z pewnością jesteś tym faktem bardzo podekscytowany. W końcu zaczynasz nowy okres w swoim życiu. Niedługo staniesz się bardziej samodzielny, wiele się nauczysz i poznasz nowych kolegów. Domyślam się, że w związku z tym możesz mieć sporo obaw. Pani Wychowawczyni obejmie Cię swoją opieką i będzie czuwać, abyś nigdy nie czuł się w naszej szkole zagubiony. Przez najbliższe trzy lata stanie się dla Ciebie przewodnikiem. Nauczyciele świetlicy pomogą Ci w odrabianiu prac domowych i zaopiekują się Tobą, kiedy rodzice będą w pracy. Wiec głowa do góry i powodzenia!

List do rodzica pierwszoklasisty

Drodzy rodzice.
Już za chwilę nowy rok szkolny, a Wasze dziecko pójdzie do szkoły. Dla pierwszoklasisty, a także dla jego najbliższych, to bardzo ważny dzień, a nawet rok. Mam nadzieję, że Wasze dziecko zapamięta go bardzo dobrze i będzie to jedno z przyjemniejszych wspomnień w jego życiu. Oto otwiera się nowy rozdział, który będzie trwał nieprzerwanie przez co najmniej osiem lat. Wasze dziecko będzie czuło się w nowej roli pewnie i komfortowo jeśli zobaczy Waszą radość i pewność, że wszystko będzie dobrze. Jeśli będzie czuło Wasze wsparcie, jeśli będzie od Was słyszało, że nauka to przywilej, a nie kara.
Pisząc ten list, chcę także zwrócić Waszą uwagę na sprawy, o których rodzice czasem zapominają. Szkołę budują wspólnie nauczyciele, uczniowie i rodzice.
Wychowawca, a także każdy nauczyciel Waszego dziecka, chcą jego dobra. Proszę nie zapominajcie o tym. Nauczyciel zawsze jest Waszym sprzymierzeńcem.
Nauczyciel ma Wam pomagać w wychowaniu dziecka, jednak żeby tak się stało, potrzeba wzajemnego szacunku, zaufania i współpracy. Dlatego proszę, na miarę swoich możliwości, starajcie się uczestniczyć w życiu szkoły. Bądźcie obecni na zebraniach dla rodziców, włączajcie się w życie klasy i szkoły. Na pewno tak jak nam, Wam także zależy na tym aby Wasze dziecko chodziło do najlepszej szkoły w mieście. To jest możliwe, ale musimy się o to postarać wspólnie.

dyrektor szkoły
Beata Jezierska

Terminy gimnazjalnych egzaminów poprawkowych:

27 sierpnia 2018 - poniwedziałek:

godz. 8.00 - edukacja dla bezpieczeństwa;

godz. 9.00 - chemia;

godz. 10.00 - matematyka;

godz. 13.00 - geografia;

28 sierpnia 2018 - wtorek:

godz. 9.00 - j. niemiecki

WAKACJE :-)

>>> fotorelacja z zakończenia roku szkolnego 2017/2018 <<<

"...Bank rozbiła Szkoła Podstawowa nr 30 w Lublinie..."

... 34 uczniów zdobyło 36 nagród, z czego nie kryje radości Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 30 ..."

Warto zobaczyć Panoramę Lubelską (od 15m 35s)

Zapraszamy również do oglądania fotorelacjii.

G R A T U L U J E M Y !!!

Pozostałe informacje z działalności w roku szzkolnym 2017/2018 zostały przeniesione do zakładki ARCHIWUM