Biblioteka składa się z:

o       wypożyczalni,

o       czytelni dla uczniów,

o       gabinetu metodycznego dla nauczycieli.

    Biblioteka stanowi interdyscyplinarną pracownię szkolną, z której korzystają nasi uczniowie, nauczyciele, pracownicy i ich rodziny. Swoimi zasobami wspieramy realizację programu dydaktycznego i wychowawczego szkoły.

 

 

W swojej pracy staramy się systematycznie realizować koncepcję biblioteki szkolnej jako miejsca inicjatyw twórczych dzieci i młodzieży, gdzie każdy uczeń znajdzie możliwość własnego rozwoju i pogłębienia zainteresowań.

Znakiem ostatnich lat współczesnej szkoły jest obraz biblioteki szkolnej, dążącej do przekształcania się z wypożyczalni książek w interdyscyplinarną pracownię szkolną i ośrodek informacji dla uczniów i nauczycieli. Ośrodek realizujący koncepcję dydaktyki generatywnej, tzn. takiej, która jest nastawiona na uczenie metody samodzielnego zdobywania wiedzy przez uczniów. Dlatego też w swoich działaniach - obok inspirowania do postaw kulturotwórczych - uwzględniamy także projekt tworzenia centrum edukacyjno-informacyjnego w naszej szkole. Biblioteka szkolna w przeświadczeniu uczniów powinna być miejscem, w którym przede wszystkim zdobywa się wiedzę, ale także spędza wolny czas i ma możliwości ciągłego rozwoju.

 

Liczba czytelników

900 osób, w tym:

uczniowie

792 osoby

nauczyciele

69 osób

pracownicy obsługi

39 osób

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPUTERÓW W BIBLIOTECE

  1. Z programów komputerowych i internetu mogą korzystać wszyscy uczniowie szkoły.

  2. Użytkownicy samodzielnie nie mogą włączać i wyłączać komputerów.

  3. Pamięci dyskowe komputerów przechowują efekty czyjejś pracy, zatem nie usuwa się z nich niczego bez pozwolenia bibliotekarza.

  4. Nie wolno samowolnie zmieniać elementów na pulpicie monitora.

  5. Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.

  6. Uczniowie mogą „surfować” po stronach www, jeśli w bibliotece nie ma materiałów na interesujący ich temat, a wyszukiwane wiadomości są im potrzebne na lekcje lub do odrobienia pracy domowej.

  7. Korzystający z drukarki obowiązani są posiadać własny papier.

  8. Uczniowie nie mogą bez zgody bibliotekarza kopiować programów oraz korzystać z własnych CD-ROM-ów i dyskietek.

POWRÓT