NaCoBeZu

CEL DYDAKTYCZNY

Nauczyciele motywują uczniów do pracy stosując elementy oceniania kształtującego.

 

Plan działań

v    Opracowanie jednakowych nacobezu (na co będę zwracał uwagę) do sprawdzianów i podstawowych umiejętności sprawdzanych na sprawdzianach wewnętrznych i zewnętrznych.

Kiedy nauczyciel postawi sobie cel i wie, co ma robić na zajęciach pora na nacobezu. Czyli określenie faktów, dowodów, które pokazują nauczycielowi i uczniowi, czy cel lekcji został osiągnięty. Sa dwa aspekty określania „nacobezu”. Jeden to zawężenie celów lekcji do niezbędnych zagadnień, które chcielibyśmy wraz z uczniami na lekcji osiągnąć i ich uszczegółowienie tak, aby uczeń dokładnie wiedział, czego ma sie nauczyć. Drugi to określanie „nacobezu” przed sprawdzianem czy pracą domową. Określenie tych kryteriów i poinformowanie o nich uczniów jest korzystne zarówno dla nauczyciela jak i ucznia. Dzięki „nacobezu” uczniowie wiedzą, jakie wiadomości i umiejętności muszą opanować na lekcji. Podawanie uczniom "nacobezu" do konkretnych prac sprawia, że uczeń wykonując daną pracę wie, na co ma zwrócić uwagę, jak praca ma być wykonana i co będzie brane pod uwagę przy jej ocenie.

 

vWypracowanie jednakowego schematu udzielania informacji zwrotnej. Udostępnienie opracowanych materiałów innym nauczycielom w bibliotece szkolnej i stosowanie opracowanych materiałów na zajęciach edukacyjnych z uczniami.

Informacja zwrotna (IZ) jest formą dialogu pomiędzy nauczycielem a uczniem mającym pomóc uczniowi w uczeniu się. Najczęściej przyjmuje ona formę komentarza pisemnego lub ustnego do pracy ucznia. Powinniśmy pamiętać o niezbędnych czterech elementach informacji zwrotnej :

Powinniśmy pamiętać, że informacja zwrotna nie jest oceną ucznia, tylko ocena kolejnych efektów jego pracy. Uczeń potrzebuje:  zachęty, wskazówek, czasu na poprawę, informacji indywidualnej, nie wystarczy zrobić poprawę z całą klasą, każdą poprawę należy traktować indywidualnie,

 

Rysunki pomysłu Danusi Sterny

W naszej szkole została opracowana tabelka z IŻ.

Sprawdzana umiejętność lub wiadomość
( można wpisać nacobezu)

++/- Jak poprawić?
     
     
     

Wskazówki do dalszego rozwoju:

.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

Uzupełnienie takiej tabelki jest szybsze i nie wymaga od nauczyciela pisania wielu zdań.  Wielu nauczycieli uważa, że najlepiej jest połączyć stopień i komentarz do pracy. Jednak z badań (zawartych w książce Jak oceniać, aby uczyć) wynika, że nie jest korzystne łączenie informacji zwrotnej ze stopniami. Jeśli uczniowie otrzymują stopień, to nie zwracają uwagi na komentarz nauczyciela. Zamiast analizować uwagi nauczyciela, uczeń porównuje własny stopień ze  stopniami otrzymanymi przez innych uczniów i wówczas komentarz-recenzja oraz wskazówki nauczyciela przestają być ważne. Liczy się tylko to, na jaki stopień ocenił mnie nauczyciel i jak wypadłem na tle innych.

 

 

Sprawdź, czy Twoja informacja zwrotna zawiera wszystkie pożądane elementy. Weź swoją informację zwrotną, którą sporządziłeś dla ucznia i odpowiedz na pytania:

 

 1. Czy napisałaś na początku jakąś pochwałę, jakiś komplement?

 2. Czy zwracałaś się do ucznia po imieniu?

 3. Czy Twój komentarz dotyczył pracy ucznia (a nie samego ucznia)?

 4. Czy w Twojej ocenie jest więcej uwag pozytywnych niż negatywnych?

 5. Czy do każdej krytycznej uwagi dodałaś sugestię – jak powinna wyglądać prawidłowa odpowiedź?

 6. Czy zrobiłaś ogólną uwagę pomagającą w przyszłości w osiągnięciu lepszych rezultatów?

 7. Czy zadałaś uczniowi pytanie zachęcające go do refleksji nad wykonaną pracą?

 8. Czy w swoich komentarzach do pracy ucznia użyłaś języka zrozumiałego dla ucznia?

 9. Czy każdy Twój komentarz został dostatecznie wyjaśniony?

 10. Czy zasugerowałaś uczniowi w jakim kierunku powinien dalej pracować?

 11. Czy zaoferowałaś uczniowi pomoc w pokonaniu trudności i poprawie jego pracy?

 12. Czy zaproponowałaś uczniowi (w razie wątpliwości z jego strony) przedyskutowanie  i omówienie twoich komentarzy?

 13. Czy zrobiłaś podsumowanie swoich uwag?

 

Teraz zlicz punkty, za pozytywne odpowiedzi na pytania dodaj po jednym punkcie. Jeśli ich liczba jest mniejsza od 10, powinieneś popracować jeszcze nad swoją informacją zwrotną.
 

vKolejnym zadaniem naszego zespołu jest zgromadzenie scenariuszy zajęć z elementami oceniania kształtującego.

TUTAJ zamieszczamy arkusz schematu konspektu z OK. 

vDoskonalenie nauczycieli w zakresie stosowania OK na swoich zajęciach. Znów kilku członków naszej rady pedagogicznej bierze udział w internetowych kursach: „Ocenianie kształtujące dla młodych nauczycieli” i „Jak motywować uczniów do nauki?” Odbywają się szkoleniowe rady pedagogiczne i zebrania
w zespołach przedmiotowych i wychowawczych, na których przekazane są informacje z kursów internetowych. Bierzemy udział w spotkaniach, konferencjach na temat oceniania kształtującego organizowanych przez CEO. Wielu nauczycieli korzysta z informacji zamieszczanych na stronie internetowej CEO dotyczących oceniania kształtującego.

 

v     Kolejne zadanie, jakie sobie wyznaczyliśmy to zaangażowanie rodziców w nasze działania. Naszym celem było stworzenie atmosfery akceptacji do podejmowanych działań z ocenieniem kształtującym i pomocy w motywowaniu uczniów do nauki. We wrześniu odbyły się krótkie warsztaty dla członków rady rodziców, następnie chętni nauczyciele przeprowadzali na swoich zebraniach klasowych warsztaty na temat oceniania kształtującego.

 

v Lekcje koleżeńskie z zastosowaniem elementów oceniania kształtującego.

 

vWymiana doświadczeń ze stosowania oceniania kształtującego w praktyce. Spotkania liderów i praktyków oceniania kształtującego, z innymi nauczycielami Publikowanie na stronie internetowej szkoły i w Skarbczyku OK na stronie Centrum Edukacji Obywatelskiej swoich scenariuszy i innych publikacji