Ocenianie kształtujące -
ocenianie, które pomaga się uczyć 

"Ocenianie kształtujące to częste, interaktywne ocenianie postępów ucznia i uzyskanego przez niego zrozumienia materiału, tak by móc określić, jak uczeń ma się dalej uczyć i jak najlepiej go nauczać."

Raport Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

 • Ocenianie kształtujące to dawanie informacji pomagającej w uczeniu
   
 • Atmosfera sprzyjająca uczeniu się:

  § trwale wzmacnia w uczniach poczucie ich   wartości,

  § zwiększa zaangażowania uczniów w naukę,

  § zachęca uczniów do samodzielności,

  § stwarza uczniom warunki do współpracy,

  § pogłębia u uczniów świadomość procesu uczenia,

  § pozwala uczniom wziąć odpowiedzialność za własną naukę.