,,Sztuka przechadza się po ulicy, kręci się po naszym domu, chodzi z nami na wycieczki, jest nam potrzebna, że jej granice są nieokreślone, że twórcą może być każdy, że czasami – dla niektórych – jej świat może być ucieczką, pociechą, zabawą, a czasem cierpieniem”.

Anna Ziemba – Michałowska

ARCHIWUM:

>> ROK 2008

Opiekun koła muzycznego - mgr Aleksandra Banaszek

        Z dniem rozpoczęcia roku szkolnego 2005/2006 rozpoczęło działalność także koło muzyczne, którego idea wspólnego muzykowania i rozwijania muzycznych uzdolnień, skupiła wokół siebie rozmiłowanych w śpiewie uczniów naszej szkoły.

          TREŚCI PROGRAMOWE  realizowane podczas zajęć:

 

NASZE DOTYCHCZASOWE PREZENTACJE I OSIĄGNIĘCIA:

 • Miejska Inauguracja Roku Szkolnego 2005/2006, połączona z otwarciem szkolnych obiektów sportowych;(05.09.2005 r.) • II Festiwal Piosenki Religijnej i Poezji Śpiewanej w SP 51 w Lublinie, (01.10.2005 r.) – III miejsce; • Szkolny apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej(13.10.2005 r.)

 • Oprawa muzyczno-literacka wernisażu prac plastycznych „Uliczkami starego miasta Lublina” w lubelskiej kawiarni Chmielewski, (20.10.2005 r.)

 • Ślubowanie klas pierwszych w SP 30 (22.10.2005r.)

 
 • III Festiwal Piosenki Patriotycznej w Krężnicy Jarej, (05.11.2005 r.) I miejsce

 • Szkolny apel z okazji Święta Niepodległości (14.11.2005 r.)

 • Międzyszkolny Przegląd Piosenki Niemieckiej w Szkole Podstawowej nr 30 (16.12.2005 r.)

 • Kolędowanie w Lubelskiej Szopce Bożonarodzeniowej. (04.01.2006 r.)

 • V Konkursowy Przegląd Dziecięcych Zespołów Kolędniczych SZCZODRAKI 2006 w Dzielnicowym Domu Kultury S.M. Czechów w Lublinie,(16.01.2006r.)

 

 


ARCHIWUM
>>> Działalność koła do 2005 r. pod kierownictwem p.Janiny Osypiuk <<<


     W kole muzycznym roku szkolnym 2002/2003 uczestniczyło 36 dzieci z klas III, IV, V i VI. Uważam, że jest to właściwy wiek uczniów, aby zainteresować ich muzyką i żeby znalazły one źródło zadowolenia i radości w czynnym jej uprawianiu, w myśl zasady ,,czym skorupka za młodu nasiąknie...”.

 

Cele, które sobie postawiłam w działalności koła muzycznego to:

 1. Pobudzanie wszechstronnego rozwoju uczniów, a w szczególności:

 • rozbudzanie twórczej postawy wobec siebie i świata

 • rozwijanie ogólnej wrażliwości dziecka

 • rozwijanie muzykalności, wrażliwości muzycznej

 • rozwijanie umiejętności refleksyjnego słuchania

 • rozwijanie zainteresowań i zamiłowania do muzyki.

 1. Wyposażenie ucznia w podstawowe umiejętności muzyczne.

 2. Wpływanie przez sztukę na obyczaje i kulturę uczniów oraz atmosferę szkolną.

 3. Rozbudzanie zamiłowania do muzykowania indywidualnego i zespołowego.

 4. Stymulowanie różnych form aktywności muzycznej uczniów (śpiewanie, granie, tworzenie).

 5. Poznawanie pieśni historycznych, patriotycznych, ludowych, popularnych, dziecięcych.

 6. Kształcenie słuchu muzycznego oraz rozwijanie wrażliwości intonacyjno – emisyjnej.

 7. Kształcenie głosu dziecięcego i umiejętności posługiwania się nim.

 8. Wyposażenie uczniów w podstawowe wiadomości i umiejętności w zakresie śpiewu.

 9. Wyrabianie umiejętności artystycznego wykonywania pieśni i kształcenie umiejętności nadawania pieśni indywidualnego wyrazu interpretacyjnego.

 10. Poszerzenie wiadomości o muzyce i znajomości zapisu muzycznego.

 11. Rozwijanie uczuć patriotycznych poprzez prawidłowy dobór i wykonywanie repertuaru.

 12. Pogłębianie intelektualnego i uczuciowego związku z kulturą narodową, regionalną, środowiskową.

 13. Wdrażanie uczniów do aktywności artystycznej i kulturalnego wykorzystywania wolnego czasu.

 14. Kształcenie umiejętności współżycia w zespole oraz odpowiedzialności za poziom i wyniki jego działalności.

 15. Rozbudzanie zamiłowania do zbiorowego śpiewania.

 16. Umacnianie dyscypliny i solidarności koleżeńskiej – niezbędnej w pracy zespołowej.

 17. Przyczynianie się do wzbogacenia życia kulturalnego szkoły i środowiska.

 18. Przygotowanie do dalszego kształcenia muzycznego.

Realizację tych celów przeprowadzałam poprzez:

formy aktywności muzycznej:

 • śpiew

 • gra na instrumentach

 • przyswajanie podstawowych wiadomości muzycznych

 • percepcja muzyki.

 metody nauczania – uczenia się/Okoń, Kupisiewicz/.

 • praktyczne, pozwalające utrwalić, uzupełnić i uaktywnić nabytą wiedzę /ćwiczenia/

 • aktywizujące /rozwijające twórcze myślenie, twórcze rozwiązywanie problemów/

 • podające /wyjaśnienia, wykład, informacja/.

 metody nauczania muzyki:

 • problemowo odtwórcze /poprzez formy: śpiew i gra na instrumentach/

 • analityczno – percepcyjne.

      Zajęcia w kole muzycznym rozpoczęliśmy od ustalenia prawidłowej postawy przy śpiewie oraz od odpowiednich ćwiczeń oddechowych i emisyjnych. Ćwiczenia te rozpoczynały każde zajęcia; miały one za zadanie rozwijać umiejętność śpiewania, poszerzenie skali głosu dziecka oraz właściwą intonację melodii. Repertuar zespołu wokalnego działającego w szkole jest uzależniony od aktualnej pory roku, okolicznościowych uroczystości, wydarzeń państwowych, środowiskowych, szkolnych oraz realizacji ścieżek edukacyjnych. Pierwszy występ zespołu działającego w ramach koła muzycznego odbył się z okazji Święta Niepodległości. Dzieci śpiewały kilka piosenek jednogłosowych i kilka w prostych układach dwugłosowych . W repertuarze znalazły się pieśni takie jak: ,,Mazurek Dąbrowskiego”, ,,Sztandar szkolny”, ,,Rota”, ,,Piechota”, ,,Wojenko, wojenko”. Wspólnie z dziećmi przygotowaliśmy inscenizację pod hasłem ,,Symbole narodowe” przeznaczoną dla klas I – III i przedszkolaków. Scenografia i oprawa artystyczna przedstawienia była niezwykłą lekcją historii. Dzieci miały możliwość utrwalenia wiadomości dotyczących godła Polski i hymnu państwowego. Dopełnieniem uroczystości było zorganizowanie na terenie przedszkola wystawy prac plastycznych wykonanych przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 30 w Lublinie, poświęconych tematyce Dnia Niepodległości. Kolejną okazją do spotkania dzieci szkolnych z przedszkolakami było wystawienie ,,Jasełek” przygotowanych przez koło muzyczne. Towarzyszyła im wystawa szopek i prac plastycznych o tematyce świątecznej. Na zaproszenie Urzędu Miasta w Lublinie wystąpiliśmy w programie artystycznym ,,Szopki bożonarodzeniowej”. Tradycja szopki bożonarodzeniowej to jeden z najpiękniejszych elementów tych rodzinnych i ciepłych świąt. Wspólne kolędowanie w szopce przyniosło dzieciom i mnie wiele radości.

           Z zupełnie innym repertuarem wystąpiliśmy na zaproszenie Urzędu Miejskiego w Trybunale. Występ ten oglądany przez pana prezydenta, władze miasta oraz uczniów liceów i gimnazjów był wielkim przeżyciem dla ,,małych artystów”. Uświetnił on zakończenie konkursu miejskiego dotyczącego zwalczania uzależnień, zorganizowanego przez Miejski Inspektorat Zdrowia Urzędu Miejskiego w Lublinie.

           Kilka godzin na zajęciach koła poświęciliśmy wielkim kompozytorom polskim. Dzieci rozszerzyły swoje wiadomości na temat wybitnych twórców muzyki polskiej takich jak: Fryderyk Chopin, Stanisław Moniuszko, Henryk Wieniawski, Krzysztof Penderecki. Wspólnie słuchaliśmy muzyki, omawialiśmy ciekawe fragmenty ich twórczości, dzieci dzieliły się swoimi przyniesionymi specjalnie na te zajęcia wiadomościami na temat kompozytorów. Na zakończenie tych zajęć uczniowie wykonali albumy, które zostały wystawione na wystawie szkolnej z okazji podsumowania ścieżki patriotycznej pt. ,,Wybitni kompozytorzy”. Kilkoro uczniów wzięło udział w konkursie międzyszkolnym zorganizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie pt. ,,Krzysztofowi Pendereckiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin”. Jeden uczeń zajął pierwsze miejsce, a sześciu zdobyło wyróżnienia.

     Na zajęciach koła muzycznego poznawaliśmy również podstawowe wiadomości dotyczące muzyki. Przed świętami wielkanocnymi dzieci dzieliły się swoimi pomysłami na pisankę muzyczną. Twórcze rozwiązania uczniów przyniosły niesamowity efekt. Powstały różne formy plastyczne z elementami muzycznymi. Najpiękniejsze prace zostały wysłane na międzyszkolny konkurs zorganizowany przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Dwie prace zostały nagrodzone pierwszym i drugim miejscem. Pozostałe prace wzięły udział w szkolnym konkursie  pt. ,,Wielkanoc – kartka i kompozycja przestrzenna z elementami muzyki”. Wszystkie prace zostały zaprezentowane na wystawie szkolnej.

     Zespół wokalny działający w ramach koła muzycznego wystąpił na apelu z okazji rocznicy uchwalenia ,,Konstytucji 3 - go Maja”. Uczniowie zaśpiewali cztery pieśni takie jak: ,,Mazurek Dąbrowskiego, ,,Sztandar szkolny”, Mazurek 3-go Maja”, ,,Polonez 3-go Maja”.

     W maju zespół wystąpił również na ,,Festynie osiedlowym “ w dzielnicy Dziesiąta oraz na ,,Osiedlowym Spotkaniu Rodzin” zorganizowanym w ramach ,,Lubelskich Dni Rodziny”  przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Spółdzielnię Mieszkaniową im. W.Z. Nałkowskich oraz Radę Osiedla ,,Wrotków”.

     Dużo pracy dzieci włożyły w podsumowanie ścieżki regionalnej. Zaprezentowały pieśni, tańce i zabawy ludowe Lubelszczyzny. Niektórym pieśniom towarzyszył akompaniament w wykonaniu uczniów. Trema była tym większa, że występ ten oglądali nauczyciele ze szkół miasta Lublina. Uczniowie z koła muzycznego brali udział również w podsumowaniu ścieżki patriotycznej. Przygotowali inscenizację pt. ,,Wywiad z Wieniawskim”. Przedstawieniu towarzyszyła muzyka Henryka Wieniawskiego.

     Na zaproszenie Urzędu Miasta Lublin zespół wziął udział w zakończeniu Dni Lublina w Profilaktycznym Festynie Rodzinnym oraz Akcji ,,Bezpieczne Miasto” na Placu Zamkowym. Udział w tej imprezie był wielkim przeżyciem dla młodych ,,artystów”. Oglądani byli i oklaskiwani przez licznie przybyłych mieszkańców Lublina. Ten występ na pewno długo zostanie w ich pamięci.

     Ostatni raz w zeszłym roku zespół wystąpił na zakończeniu roku szkolnego. Występ ten był podsumowaniem naszej rocznej działalności.

     Wydaje mi się, że cele, które sobie postawiłam zostały zrealizowane. Dzieci chętnie przychodziły na zajęcia koła muzycznego. Starałam się pomóc im w wszechstronnym rozwoju, rozwijałam ich muzykalność poprzez różne formy aktywności muzycznej (śpiewanie, granie, tworzenie), nauczyły się umiejętnie posługiwać głosem, wyposażyłam ich w podstawowe wiadomości o muzyce i muzykach, poznały pieśni historyczne, patriotyczne ludowe, popularne i dziecięce. Na pewno wdrożyłam uczniów do aktywności artystycznej. Udział w zespole wyrobił  w nich dyscyplinę, umiejętność zespołowego współżycia i odpowiedzialność za poziom i wyniki jego działalności.